Opatrenie č. 625/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-625
Čiastka 244/2005
Platnosť od 27.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006
Aktuálne znenie 01.01.2006

625

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 19. decembra 2005

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006

Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa § 13f ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 624/2005 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006 je 10 % z ročného vkladu, najviac v sume 2 000 Sk.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Ivan Mikloš v. r.