Vyhláška č. 552/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-552
Čiastka 224/2005
Platnosť od 13.12.2005
Účinnosť od 15.12.2005
Aktuálne znenie 15.12.2005

552

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 25. novembra 2005,

ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove je v okrese Dunajská Streda, v katastrálnom území Šamorín. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove je v okresoch Dunajská Streda, Senec a Bratislava II, v katastrálnych územiach Podunajské Biskupice, Studené, Rovinka, Nové Košariská, Jánošíková, Kalinkovo, Hamuliakovo, Nová Lipnica, Miloslavov, Šamorín, Čilistov, Mliečno, Kráľovianky, Bučuháza, Dobrohošť, Báč, Trnávka, Ču- kárska Paka, Malá Paka, Mierovo, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Hubice, Štvrtok na Ostrove. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Čilistove je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave, na Krajskom úrade životného prostredia v Bratislave, na Úrade Trnavského samosprávneho kraja, na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Dunajskej Strede, na Obvodnom úrade životného prostredia v Senci, na Obvodnom úrade životného prostredia v Bratislave, na Obvodnom úrade životného prostredia v Trnave a na Mestskom úrade v Šamoríne.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.1)


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 552/2005 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V ČILISTOVE

Obrázek 01

Príloha č. 2

k vyhláške č. 552/2005 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V ČILISTOVE

Obrázok 02

Príloha č. 3

k vyhláške č. 552/2005 Z. z.

POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V ČILISTOVE

Ochranné pásmo I. stupňa

Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Základná mapa Slovenskej republiky v mierke 1:10 000, list Šamorín 44-24-25.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť. Ochranné pásmo je vymedzené v bezprostrednom okolí vrtu FGČ-1 a tvorí ho kruh s polomerom 50 m.

Ochranné pásmo II. stupňa

Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky v mierke 1:50 000, listy 44-23, 24, 42 Bratislava, 45-13 Jelka a 45-31 Dunajská Streda.

Ochranné pásmo II. stupňa chráni akumulačnú a infiltračnú oblasť. Obe tieto oblasti sú pri uplatňovaní medzivrstevného pretekania totožné. Hranica ochranného pásma II. stupňa vedie po výrazných topografických a umelých prvkoch tak, aby boli v teréne ľahko identifikovateľné. Juhozápadnú hranicu ochranného pásma II. stupňa tvorí od obce Báč až po Hamuliakovo dunajský ľavostranný breh Hrušovskej zdrže Vodného diela Gabčíkovo. V Hamuliakove hranica kopíruje štátnu cestu vedúcu cez Kalinkovo, Dunajskú Lužnú až po obec Rovinka, kde od železničnej zastávky Rovinka pokračuje poľnou cestou až na kótu 131 m n. m., ktorú tvorí križovatka poľnej cesty so štátnou cestou Podunajské Biskupice – Miloslavov. Ďalej pokračuje po štátnej ceste až na kótu 129 m n. m. – križovatka štátnej cesty Podunajské Biskupice – Miloslavov so štátnou cestou Nové Košariská – Studené. Z kóty 129 m n. m. vedie štátnou cestou na križovatku s cestou Studené – Štvrtok na Ostrove. Tu sa lomí smerom na juhovýchod a pokračuje cez obec Štvrtok na Ostrove až po kótu 124 m n. m. Križovatka štátnej cesty Štvrtok na Ostrove (124 m n. m.) – Lehnice so štátnou cestou Hubice – Kvetoslavov tvorí severovýchodné ohraničenie ochranného pásma II. stupňa. Juhovýchodná hranica vedie z kóty 124 m n. m. po štátnej ceste Hubice – Kvetoslavov do Kvetoslavova, kde prechádza na železničnú trať a po nej pokračuje juhovýchodným smerom až do Malej Paky. V Malej Pake sa vracia na štátnu cestu a po nej vedie cez Čukársku Paku do Trnávky, odtiaľ do Báča a ďalej smerom na Dobrohošť po poľnej ceste k Hrušovskej zdrži.

Príloha č. 4

k vyhláške č. 552/2005 Z. z.

POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V ČILISTOVE

Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove sa ustanovujú na základe výsledkov geologickej správy Analýzy geologických, geofyzikálnych, hydrogeologických a geochemických prác v hydrogeologickej štruktúre na účely revízie ochranných opatrení a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov v Šamoríne – Čilistove; Franko, Zvara 2004.

Záujmové územie Čilistov sa nachádza v priestore západnej okrajovej časti centrálnej depresie podunajskej panvy. Centrálna depresia vystupuje medzi Bratislavou a Komárnom, má misovitú brachysynklinálnu stavbu a je vyplnená sedimentmi kvartéru, rumanu, dáka, pontu a panónu. Sedimenty kvartéru a rumanu sú zastúpené štrkmi a pieskami s prítomnosťou hlín vo vrchných horizontoch a ostatné stupne striedaním ílov a piesčitých ílov s pieskami a pieskovcami. Geotermálne vody sa viažu na kolektory dáka, pontu a panónu, ktoré sú tvorené predovšetkým pieskami a pieskovcami. Nádrž týchto vôd je priestorovo zvrchu obmedzená rovinou v hĺbke 1 000 m a zbokov a zospodu relatívne nepriepustným podložím – izolátorom. Izolátor s ohľadom na stavbu depresie upadá zo všetkých strán do jej stredu. Hydrogeologicky ide o štruktúru s medzizrnovou priepustnosťou a režimom s napätou hladinou vôd.

Na základe doterajších poznatkov štruktúru prírodného liečivého zdroja v Čilistove možno zaradiť medzi polootvorené štruktúry s prirodzenou infiltračnou a akumulačnou oblasťou a umelou výverovou oblasťou. Keďže sa tu uplatňuje najmä medzivrstevné pretekanie, akumulačná oblasť je totožná s infiltračnou oblasťou. Voda z kvartérnych štrkov preto infiltruje priamo cez podložné vrstvy do nádrže geotermálnych vôd, ktorá je exploatovaná prostredníctvom geotermálneho vrtu FGČ-1.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto dňom stráca platnosť rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 11013/2004/IKŽ zo 6. mája 2004, ktorým boli určené nevyhnutné dočasné ochranné opatrenia pre prírodný liečivý zdroj FGČ-1 v obci Šamorín, v katastrálnom území Čilistov.