Vyhláška č. 544/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-544
Čiastka 222/2005
Platnosť od 10.12.2005
Najbližšie účinné znenie 01.01.2006
Pôvodný predpis 10.12.2005

544

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 23. novembra 2005,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až c) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podľa § 10 ods. 1 zákona a zoznam dokladov preukazujúcich skutočnosti uvedené v žiadosti,

b) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 18 ods. 1 zákona a zoznam dokladov preukazujúcich skutočnosti uvedené v žiadosti a

c) vzor na postúpenie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona.

§ 2

(1) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podľa § 10 ods. 1 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

(2) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 18 ods. 1 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.1)

(3) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore, ktorú podáva tuzemská oprávnená osoba, sa postupuje príslušnému orgánu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.2) K žiadosti sa pripoja doklady, ktoré vyžaduje príslušný orgán iného členského štátu Európskej únie na posúdenie skutočností uvedených v žiadosti.

§ 3

(1) Dokladom preukazujúcim skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podľa § 10 ods. 1 zákona je v prípade

a) príjmu zo závislej činnosti potvrdenie od zamestnávateľa,

b) dávky nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti potvrdenie Sociálnej poisťovne,

c) dávky dôchodkového poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,

d) peňažného príspevku za opatrovanie potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

e) výživného právoplatný rozsudok súdu, ak ďalej nie je ustanovené inak, prípadne rozhodnutie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak sa poskytuje náhradné výživné,

f) neplatenia výživného povinnou osobou čestné vyhlásenie žiadateľa alebo jeho zákonného zástupcu,

g) príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, nájmu a prenájmu čestné vyhlásenie žiadateľa a kópia ostatného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového úradu,

h) iných príjmov čestné vyhlásenie žiadateľa.

n) vlastníctva nehnuteľností, umeleckých diel a predmetov, hnuteľných vecí vyššej hodnoty napríklad výpis z listu vlastníctva, kúpna zmluva, znalecký posudok alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa osobitných predpisov3) alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci,

(2) Dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 18 ods. 1 zákona sú obdobné doklady ako doklady uvedené v odseku 1 vydané príslušnými orgánmi iného členského štátu Európskej únie.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


v z. Lucia Žitňanská v. r.


Príloha k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

VZOR

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

1) Rozhodnutie Komisie 2004/844/ES z 9. novembra 2004, ktorým sa stanovuje forma žiadostí o právnu pomoc podľa smernice Rady 2003/8/ES na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch stanovením minimálnych spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú právnej pomoci pri takýchto sporoch (Ú. v. EÚa L 365, 10. 12. 2004).

2) Rozhodnutie Komisie 2005/630/ES z 26. augusta 2005, ktorým sa ustanovuje formulár na postúpenie žiadostí o poskytovanie právnej pomoci podľa smernice Rady 2003/8/ES (Ú. v. EÚ L 225, 31. 8. 2005).