Vyhláška č. 417/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-417

(v znení č. 476/2006 Z. z.)

Čiastka 173/2005
Platnosť od 14.09.2005 do30.06.2007
Účinnosť od 15.08.2006 do30.06.2007
Zrušený 285/2007 Z. z.
Znenie 15.08.2006

417

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 24. augusta 2005,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 9, § 17 ods. 11 a § 18 ods. 7 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) obsah návrhu na zápis do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia (ďalej len „register“), obsah návrhu na zmenu zápisu v registri a obsah návrhu na zrušenie zápisu v registri,

b) maximálny počet osôb, ktorých zápis do registra možno navrhnúť jedným návrhom na zápis do registra, výšku poplatku za návrh zápisu do registra, poplatku za návrh na zmenu zápisu v registri a poplatku za návrh na zrušenie zápisu v registri, vzor osvedčenia o zápise do registra a štruktúru registračného čísla,

c) obsah odbornej skúšky pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti, spôsob vykonania odbornej skúšky, výšku poplatku za jej vykonanie a ďalšie podrobnosti o odbornej skúške,

d) obsah, členenie a spôsob predkladania výkazu o sprostredkovaní poistenia a výkazu o sprostredkovaní zaistenia.

§ 2

Návrh na zápis do registra

(1) Návrh na zápis do registra obsahuje tieto údaje:

a) meno, priezvisko a rodné číslo výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia,

b) adresu trvalého pobytu výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia,

c) adresu miesta podnikania výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu,

d) názov štátu, na ktorého území bude výlučný sprostredkovateľ poistenia alebo podriadený sprostredkovateľ poistenia vykonávať sprostredkovanie poistenia, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb,

e) meno, priezvisko alebo obchodné meno navrhovateľa,1)

f) sídlo navrhovateľa, ak je navrhovateľom poisťovňa alebo sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu,2)

g) registračné číslo navrhovateľa, ak je navrhovateľom poisťovací agent, poisťovací maklér alebo sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu,2)

h) ďalšie údaje uvedené vo vzoroch návrhov na zápis do registra uvedených v prílohách č. 1 a 2.

(2) Jedným návrhom na zápis do registra možno navrhnúť zápis najviac 1 000 výlučných sprostredkovateľov poistenia alebo najviac 1 000 podriadených sprostredkovateľov poistenia.

§ 3

Návrh na zmenu zápisu v registri

Návrh na zmenu zápisu v registri obsahuje tieto údaje:

a) registračné číslo výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia,

b) meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovateľa,

c) registračné číslo navrhovateľa, ak je navrhovateľom poisťovací agent, poisťovací maklér alebo sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu,2)

d) návrh zmeny údajov evidovaných v registri,

e) ďalšie údaje uvedené vo vzoroch návrhov na zmenu zápisu v registri uvedených v prílohách č. 3 a 4.

§ 4

Návrh na zrušenie zápisu v registri

Návrh na zrušenie zápisu v registri obsahuje tieto údaje:

a) registračné číslo výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia,

b) meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovateľa,

c) sídlo navrhovateľa, ak je navrhovateľom poisťovňa alebo sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu,2)

d) registračné číslo navrhovateľa, ak je navrhovateľom poisťovací agent, poisťovací maklér alebo sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu,2)

e) ďalšie údaje uvedené vo vzoroch návrhov na zrušenie zápisu v registri uvedených v prílohách č. 5 a 6.

§ 5

Poplatky

Poplatok za návrh na

a) zápis do registra je 1 000 Sk,

b) zmenu zápisu v registri je 250 Sk,

c) zrušenie zápisu v registri je 500 Sk.

§ 6

Osvedčenie o zápise do registra

Vzor osvedčenia o zápise do registra je uvedený v prílohe č. 7.

§ 7

Štruktúra registračného čísla

(1) Registračné číslo má tvar deväťmiestneho alfanumerického kódu, ktorého prvé tri znaky sú veľké písmená abecedy a ďalších šesť znakov tvorí poradové číslo v registri.

(2) Prvé tri znaky registračného čísla

a) výlučného sprostredkovateľa poistenia sú písmená VSP,

b) podriadeného sprostredkovateľa poistenia sú písmená PSP,

c) poisťovacieho agenta sú písmená PAG,

d) poisťovacieho makléra sú písmená PMA,

e) sprostredkovateľa poistenia z iného členského štátu2) sú písmená EUP,

f) sprostredkovateľa zaistenia sú písmená SZA,

g) sprostredkovateľa zaistenia z iného členského štátu2) sú písmená EUZ.

Odborná skúška

§ 8

(1) Odbornou skúškou sa overuje odborná spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá chce vykonať odbornú skúšku (ďalej len „uchádzač“), a to preukázaním vedomostí

a) zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť poisťovníctva, sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia a finančných služieb,

b) z teórie poisťovníctva, sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia a finančných služieb,

c) z oblasti marketingu, psychológie a etiky predaja finančných služieb,

d) z oblasti podnikania a manažmentu vrátane finančného manažmentu a riadenia rizika,

e) zo základov účtovníctva a z finančnej matematiky,

f) o slovenskom finančnom trhu a jednotnom finančnom trhu Európskej únie.

(2) Okruhy tém vrátane všetkých otázok a odpovedí, ktoré môžu byť obsahom odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a písomnej časti odbornej skúšky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, a príklady otázok, ktoré môžu byť obsahom ústnej časti odbornej skúšky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, sa zverejnia na internetovej stránke Národnej banky Slovenska najneskôr 40 dní pred termínom konania odbornej skúšky.

§ 9

(1) Odborná skúška pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a odborná skúška pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa koná najmenej dvakrát v kalendárnom roku.

(2) Termín konania odbornej skúšky, miesto jej konania, tlačivo prihlášky na odbornú skúšku a skúšobný poriadok sa zverejnia na internetovej stránke Národnej banky Slovenska najneskôr 40 dní pred konaním odbornej skúšky.

(3) Prihláška na odbornú skúšku obsahuje druh odbornej skúšky, termín jej konania, meno, priezvisko, dátum narodenia uchádzača a adresu jeho trvalého pobytu. Prílohou prihlášky na odbornú skúšku je doklad o zaplatení poplatku za jej vykonanie. Prihláška na odbornú skúšku sa podáva najneskôr 15 dní pred termínom jej konania.

(4) Písomná pozvánka na odbornú skúšku sa zasiela uchádzačovi najneskôr desať dní pred termínom jej konania, ak uchádzač podal prihlášku na odbornú skúšku v súlade s odsekom 3 a zaplatil poplatok za vykonanie odbornej skúšky.

(5) Odborná skúška je neverejná a koná sa pred skúšobnou komisiou. Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva viceguvernér Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí útvar dohľadu nad finančným trhom.

(6) Odborná skúška pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti je písomná a vykonáva sa formou písomného testu.

(7) Odborná skúška pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vykonáva formou písomného testu. Ústna časť odbornej skúšky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vykonáva odpovedaním na dve otázky vyberané uchádzačom žrebovaním.

(8) Na ústnej časti odbornej skúšky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa môže uchádzač zúčastniť, ak vyhovel v písomnej časti tejto odbornej skúšky.

(9) Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(10) Výsledok odbornej skúšky sa oznámi uchádzačovi do 30 dní odo dňa jej vykonania. Ak uchádzač na odbornej skúške vyhovel, súčasťou oznámenia o výsledku odbornej skúšky je osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.

§ 10

Poplatok za vykonanie odbornej skúšky

Poplatok za vykonanie odbornej skúšky pre

a) stredný stupeň odbornej spôsobilosti je 1 000 Sk,

b) najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti je 2 000 Sk.

§ 11

Výkaz o sprostredkovaní poistenia a výkaz o sprostredkovaní zaistenia

(1) Výkaz o sprostredkovaní poistenia a výkaz o sprostredkovaní zaistenia sa predkladajú Národnej banke Slovenska písomne a elektronicky.

(2) Výkazy podľa odseku 1 sa predkladajú podľa vzorov uvedených v prílohách č. 9 a 10; súčasťou ich obsahu sú aj vysvetlivky na ich vypĺňanie.

(3) Výkazy podľa odseku 1 sa predkladajú spolu za činnosť vykonávanú na území Slovenskej republiky a za činnosť vykonávanú na území iných členských štátov.2) Údaje v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným k 31. decembru príslušného kalendárneho roka.


§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 10

Poznámky pod čiarou

1) § 12 ods. 1 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 2 písm. h) zákona č. 340/2005 Z. z.