Nariadenie vlády č. 389/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o správnej farmárskej praxi

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-389
Čiastka 164/2005
Platnosť od 01.09.2005
Účinnosť od 01.09.2005
Aktuálne znenie 01.09.2005

389

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. augusta 2005

o správnej farmárskej praxi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády upravuje v súlade s osobitnými predpismi1) správnu farmársku prax.2)

§ 2

Osoba žiadajúca o poskytovanie platieb

Na účely tohto nariadenia vlády sa osobou žiadajúcou o poskytovanie platieb rozumie osoba, ktorá požiadala o poskytnutie platieb z opatrení podľa osobitných predpisov.3)

§ 3

Podmienky správnej farmárskej praxe

(1) Podmienky správnej farmárskej praxe je povinná dodržiavať osoba žiadajúca o poskytovanie platieb

a) na konkrétnych plochách podľa evidencie pôdnych blokov4) a dielov pôdnych blokov,5) na ktoré poberá platby za znevýhodnené oblasti alebo platby za oblasti s environmentálnymi obmedzeniami, alebo

b) na všetkých plochách podľa evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov, ktoré obhospodaruje, i keď vstúpila do agroenvironmentálneho záväzku len s časťou týchto plôch.

(2) Osoba žiadajúca o poskytovanie platieb musí spĺňať tieto podmienky správnej farmárskej praxe:

a) dodržiavať podmienky skladovania a evidencie hnojív,6)

b) viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín,7)

c) hnojiť hospodárskymi hnojivami najviac v takom množstve, aby obsah dusíka obsiahnutého v týchto hospodárskych hnojivách neprekročil 170 kg na jeden hektár obhospodarovanej plochy ročne,

d) dodržiavať obmedzenia používania hnojív v ochrannom pásme, ktorého šírka je najmenej desať metrov od útvarov povrchovej vody a najmenej 50 metrov od útvarov podzemnej vody a ktorého účelom je zabrániť zmytiu hnojív,

e) dodržiavať zákaz hnojenia v prípadoch podľa osobitného predpisu,8)

f) používať len prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky na plodiny alebo proti škodlivým organizmom zapísané do zoznamu registrovaných prípravkov na ochranu rastlín,9)

g) používať len mechanizačné prostriedky zapísané do zoznamu mechanizačných prostriedkov,10)

h) viesť evidenciu o prípravkoch na ochranu rastlín alebo o iných prípravkoch podľa osobitného predpisu,11)

i) dodržiavať zákazy a obmedzenia podľa osobitných predpisov12) pri používaní prípravkov na ochranu rastlín v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,

j) mať odbornú spôsobilosť,13) ak riadi alebo vykonáva práce s jedovatými látkami a prípravkami a s veľmi jedovatými látkami a prípravkami,

k) využívať poľnohospodársku pôdu spôsobom, pri ktorom nedochádza ku kontaminácii pôdy rizikovými látkami,14)

l) dodržiavať podmienky aplikácie čistiarenských kalov alebo dnových sedimentov15) a

m) používať krmivá povolené podľa osobitného predpisu,16) ak chová hospodárske zvieratá, a zabezpečiť chovaným hospodárskym zvieratám prístup len k zdravotne nezávadnému krmivu16) a len k zdravotne nezávadnej vode.17)

§ 4

Poskytovanie platieb

(1) Ak Pôdohospodárska platobná agentúra18) zistí, že osoba žiadajúca o poskytovanie platieb nedodržala niektorú z podmienok správnej farmárskej praxe podľa § 3 ods. 2, túto osobu písomne upozorní na toto zistenie a v nasledujúcom kalendárnom roku vykoná u tejto osoby kontrolu dodržiavania podmienok správnej farmárskej praxe.

(2) Ak Pôdohospodárska platobná agentúra opakovane zistí, že osoba žiadajúca o poskytovanie platieb, ktorá bola písomne upozornená podľa odseku 1, nedodržala podmienky správnej farmárskej praxe uvedené v § 3 ods. 2 písm. a), b), e) až g), i) a l), platby za príslušný kalendárny rok zníži o 25 % za nedodržanie každej jednej podmienky.

(3) Ak Pôdohospodárska platobná agentúra opakovane zistí, že osoba žiadajúca o poskytovanie platieb, ktorá bola písomne upozornená podľa odseku 1, nedodržala podmienky správnej farmárskej praxe uvedené v § 3 ods. 2 písm. c), d), h) a k), platby za príslušný kalendárny rok zníži o 10 % za nedodržanie každej jednej podmienky.

(4) Ak Pôdohospodárska platobná agentúra zistí nedodržanie niektorej z podmienok správnej farmárskej praxe uvedených v § 3 ods. 2 u osoby žiadajúcej o poskytovanie platieb, ktorej už boli platby znížené, platby za príslušný kalendárny rok neposkytne.

(5) Zníženia platieb podľa odsekov 2 a 3 sa sčitujú, a to najviac do výšky 50 %.


§ 5

Spoločné a prechodné ustanovenie

(1) Písomné upozornenie za nedodržanie podmienok správnej farmárskej praxe, ktoré bolo adresované osobe žiadajúcej o poskytovanie platieb pred 1. septembrom 2005, považuje sa za písomné upozornenie podľa § 4 ods. 1.

(2) Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 6

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha

k nariadeniu vlády č. 389/2005 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Ú. v. ES L 160, 20. 6. 1999) v znení:

– Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. L 236, 23. 9. 2003),

– nariadenia Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21. 10. 2003),

– nariadenia Rady (ES) č. 567/2004 z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 90, 27. 3. 2004) a

– nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30. 3. 2004).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Ú. v. EÚ L 153, 30. 4. 2004).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Ú. v. ES L 160, 20. 6. 1999) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Ú. v. EÚ L 153, 30. 4. 2004).

2) Čl. 14 ods. 2 a čl. 23 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999, čl. 35 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 817/2004.

3) Čl. 13 až 24 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999, čl. 11 a čl. 13 až 21 nariadenia Komisie (ES) č. 817/2004.

4) § 2 písm. f) zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 2 písm. g) zákona č. 473/2003 Z. z.

6) § 9 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.

7) § 10 ods. 5 a 6 zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 555/2004 Z. z.

8) § 10 ods. 3 zákona č. 136/2000 Z. z.

9) § 10 a § 17 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

10) § 15 zákona č. 193/2005 Z. z.

11) § 3 ods. 2 zákona č. 193/2005 Z. z.

12) § 32 ods. 5, § 35, § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

13) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.

14) § 2 písm. g) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15) Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z.

16) § 6 zákona č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).

17) § 21 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18) § 5 ods. 2 a § 6 ods. 1 písm. n) zákona č. 473/2003 Z. z.