Oznámenie č. 282/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Britských panenských ostrovov o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-282
Čiastka 122/2005
Platnosť od 29.06.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2005 na základe článku 16.

Pôvodný predpis 29.06.2005

282

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 18. februára 2005 a 11. apríla 2005 bola uzatvorená Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Britských panenských ostrovov o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1645 z 24. mája 2005 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 30. mája 2005.

Dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2005 na základe článku 16.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.