Opatrenie č. 234/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o dočasnom zastavení prijímania žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2005

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-234
Čiastka 102/2005
Platnosť od 07.06.2005
Účinnosť od 15.06.2005
Aktuálne znenie 15.06.2005

234

OPATRENIE

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 27. mája 2005

o dočasnom zastavení prijímania žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2005

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 14 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:


§ 1

V období od 15. júna 2005 do 31. decembra 2005 sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na tieto účely:

a) výstavba bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,

b) výstavba bytu v rodinnom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,

c) výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb, alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb určená pre občanov, ktorí potrebujú pomoc podľa osobitného predpisu,1)

d) kúpa bytu,

e) obnova bytovej budovy,2)

f) výstavba nájomného bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2005.


v z. Zsolt Lukáč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

2) § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.