Oznámenie č. 213/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-213
Čiastka 93/2005
Platnosť od 25.05.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2005 na základe článku 23.

Pôvodný predpis 25.05.2005

213

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. marca 2005 bola v Plovdive podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2005 na základe článku 23.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve financií Slovenskej republiky.