Oznámenie č. 18/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov náterové látky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-18
Čiastka 11/2005
Platnosť od 26.01.2005 do31.01.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2005 a stráca účinnosť 1. februára 2008.

Pôvodný predpis 26.01.2005

18

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 9 zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov vydalo

výnos z 10. novembra 2004 č. 2/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov náterové látky.

Výnos ustanovuje osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov náterové látky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2005 a stráca účinnosť 1. februára 2008.

Úplné znenie výnosu je uverejnené vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v čiastke č. 1/2005.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovenskej agentúre životného prostredia, na krajských úradoch životného prostredia a obvodných úradoch životného prostredia.