Opatrenie č. 167/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2005

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-167
Čiastka 70/2005
Platnosť od 27.04.2005 do30.06.2005
Najbližšie účinné znenie 01.07.2005
Zrušený 280/2005 Z. z.
Pôvodný predpis 27.04.2005

167

Opatrenie

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. apríla 2005,

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2005

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovuje:


§ 1

Dôchodkové dávky v roku 2005 sa zvyšujú o 8,85 %.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


Ľudovít Kaník v. r.