Vyhláška č. 151/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-151
Čiastka 65/2005
Platnosť od 20.04.2005
Účinnosť od 01.05.2005
Aktuálne znenie 01.05.2005

151

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 6. apríla 2005,

ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predchádzanie vzniku stavu núdze v tepelnej energetike

(1) Výrobcovia tepla1) a dodávatelia tepla,2) ktorí teplo vyrábajú alebo dodávajú (ďalej len „držiteľ povolenia“), predchádzajú vzniku stavu núdze v tepelnej energetike, ktorý môže vzniknúť v dôsledku havárie alebo poruchy tepelného zariadenia, dlhodobého nedostatku zdrojov tepelnej energie alebo v dôsledku smogovej situácie (ďalej len „stav núdze“), tak, že

a) zabezpečujú prevádzku sústavy tepelných zariadení3) v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom, ktorý vypracúva a aktualizuje vlastník alebo prevádzkovateľ,

b) vykonávajú pravidelnú údržbu, obnovu alebo rozvoj sústavy tepelných zariadení na základe schválených ročných a dlhodobých plánov,

c) vypracúvajú havarijný plán v tepelnej energetike pre každú sústavu tepelných zariadení, ktorú prevádzkujú, a ktorým sa pre nepredvídateľné situácie stanovuje aj rozsah a spôsob obmedzenia alebo prerušenia výroby, dodávky a spotreby tepla formou regulačných stupňov,

d) kontrolujú dodržiavanie prevádzkového poriadku, pravidelnosť vykonávania údržby a dodržiavanie podmienok upravených v havarijnom pláne.

(2) Obsahom havarijných plánov jednotlivých sústav3) jednotlivých tepelných zariadení podľa odseku 1 písm. a) spravidla sú:

a) opis a usporiadanie zariadení zdroja a rozvodu tepelnej energie,

b) právomoci a povinnosti zamestnancov držiteľa povolenia poverených vedením na jednotlivých stupňoch riadenia,

c) opis typických a predpokladaných pracovných režimov pri stavoch núdze,

d) analýzu kritických miest zariadení zdroja a rozvodu tepelnej energie,

e) plán obmedzení odberu tepla zo zdroja a z rozvodu tepelnej energie pre jednotlivé odberné miesta v súlade s regulačnými stupňami uvedenými v odseku 6,

f) postup pri obmedzovaní spotreby tepla v súlade s regulačnými stupňami,

g) postup obnovenia dodávok tepla,

h) spôsob oznámenia o stave núdze určeným zamestnancom držiteľa povolenia.

(3) Výkresy a schémy jednotlivých trás sústavy tepelných zariadení sú prílohou havarijného plánu.

(4) Kontrola technického stavu sústavy tepelných zariadení vykonávaná podľa havarijného plánu spracovaného podľa technických noriem4) zahŕňa kontrolu

a) obsluhy a údržby sústavy tepelných zariadení,

b) bezpečnosti, ochrany pred požiarmi a ochrany zdravia pri práci v rámci sústavy tepelných zariadení,

c) prevádzkového režimu závislého od klimatických podmienok,

d) povinností držiteľov povolenia na zabezpečenie spoľahlivej, bezpečnej a hospodárnej prevádzky sústavy tepelných zariadení a jej jednotlivých častí,

e) spôsobu sústavného vyhodnocovania výroby, rozvodu a spotreby tepla a rozboru tepelných strát na účely ich znižovania,

f) opatrení zameraných na zvyšovanej energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení a na znižovanie nákladov na výrobu tepla.

(5) Havarijný plán podľa odsekov 2 až 4 spracúva, aktualizuje a uchováva v písomnej alebo elektronickej forme držiteľ povolenia.

(6) Regulačné stupne stanovujú rozsah a spôsob obmedzenia dodávky tepla; ide o tieto regulačné stupne:

a) regulačný stupeň č. 0 – normálna prevádzka, kde odber tepla je povolený do hodnoty zabezpečujúcej jeho racionálne využívanie, najviac však do dohodnutého najvyššieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame,

b) regulačný stupeň č. 1 – dodávka tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je obmedzená na tri dni v týždni, pričom harmonogram jednotlivých dní v týždni, keď priamy odberateľ môže pripravovať teplú úžitkovú vodu, určí výrobca alebo dodávateľ pri vyhlasovaní regulačného stupňa; dodávka tepla na vykurovanie a na technologické účely, ako aj na školské a zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením,

c) regulačný stupeň č. 2 – úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody počas platnosti regulačného stupňa; všetky ostatné dodávky tepla uvedené v regulačnom stupni č. 1,

d) regulačný stupeň č. 3 – úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody počas platnosti regulačného stupňa a dodávky tepla pre technologické účely je obmedzená do výšky 75 % najvyššieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame; všetky ostatné dodávky tepla uvedené v regulačnom stupni č. 1,

e) regulačný stupeň č. 4 – úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody počas platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla pre technologické účely je obmedzená do výšky 50 % najvyššieho príkonu dohodnutého v odberovom diagrame; dodávka tepla na vykurovanie je obmedzená na hodnotu nočného útlmu v priebehu celého dňa s výnimkou dodávky tepla pre zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením,

f) regulačný stupeň č. 5 – úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody počas platnosti regulačného stupňa, dodávka tepla na vykurovanie sa obmedzuje na temperovanie objektov s preferovaním zdravotníckych zariadení a subjektov hospodárskej mobilizácie a odber tepla na technologické účely je znížený na bezpečnostné minimum.

§ 2

Odstraňovanie následkov stavu núdze

Postup pri odstraňovaní následkov stavu núdze a obnovy dodávok tepla sa riadi podľa opatrení spracovaných držiteľom povolenia v havarijných plánoch podľa jednotlivých regulačných stupňov.


§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


Pavol Rusko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

2) § 2 písm. d) zákona č. 657/2004 Z. z.

3) § 2 písm. l) zákona č. 657/2004 Z. z.

4) § 5 STN EN 12170 a STN EN 12171.