Zákon č. 148/2005 Z. z.Zákon o prechode niektorého nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-148
Čiastka 65/2005
Platnosť od 20.04.2005
Účinnosť od 01.06.2005
Aktuálne znenie 01.06.2005

148

ZÁKON

zo 16. marca 2005

o prechode niektorého nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Do vlastníctva Matice slovenskej k 1. júnu 2005 prechádzajú nehnuteľné veci z majetku štátu uvedeného v prílohe tohto zákona.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 148/2005 Z. z.

PREHĽAD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU, KTORÝ PRECHÁDZA DO VLASTNÍCTVA MATICE SLOVENSKEJ

1. Parcela parc. č. KN 1031 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 737 m2, parcela parc. č. KN 1033 ostatné plochy s výmerou 3 520 m2 a stavba Druhá budova MS s. č. 507 nachádzajúca sa na parcele parc. č. KN 1031, všetky nehnuteľnosti vedené v k. ú. Martin na liste vlastníctva č. 261 na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Martin vo vlastníctve SR – Matica slovenská, Martin, Nám. J. C. Hronského č. 1 v 1/1.

2. Parcela parc. č. KN 735/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 215 m2, parcela parc. č. KN 852/6 záhrady s výmerou 270 m2, parcela parc. č. KN 852/9 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 519 m2 a stavba s. č. 439 budova nachádzajúca sa na parcele parc. č. KN 852/9 a stavba s. č. 663 budova nachádzajúca sa na parcele parc. č. KN 735/1, všetky nehnuteľnosti vedené v k. ú. Martin na liste vlastníctva č. 261 na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Martin vo vlastníctve SR – Matica slovenská, Martin, Nám. J. Cígera Hronského č. 1 v 1/1.

3. Parcela parc. č. KN 1743/23 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 624 m2, parcela parc. č. KN 1743/24 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 010 m2, parcela parc. č. KN 1743/25 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 363 m2 a stavba Administ. budova s. č. 5395 nachádzajúca sa na parcele parc. č. KN 1743/25, všetky nehnuteľnosti vedené v k. ú. Priekopa na liste vlastníctva č. 1767 na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Martin vo vlastníctve SR – Matica slovenská, Martin, Námestie J. Cígera Hronského č. 1 v 1/1.

4. Parcela parc. č. KN 137/11 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 246 m2, parcela parc. č. KN 138/1 záhrady s výmerou 10 103 m2, parcela parc. č. KN 138/6 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 186 m2, parcela parc. č. KN 138/13 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 104 m2, parcela parc. č. KN 138/14 záhrady s výmerou 2 273 m2, parcela parc. č. KN 138/16 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 207 m2, parcela parc. č. KN 139 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 59 m2, parcela parc. č. KN 140 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 015 m2, parcela parc. č. KN 141 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 138 m2, parcela parc. č. KN 142 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 84 m2, parcela parc. č. KN 143 záhrady s výmerou 755 m2 a stavba Kaštiel s. č. 94 nachádzajúca sa na parcele parc. č. KN 140, stavba budovy s. č. 93 nachádzajúca sa na parcele parc. č. KN 142, hospodárska budova nachádzajúca sa na parcele parc. č. KN 138/6, humno nachádzajúce sa na parcele parc. č. KN 137/11 a stodola nachádzajúca sa na parcele parc. č. KN 137/8, všetky nehnuteľnosti vedené v k. ú. Necpaly na liste vlastníctva č. 374 na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Martin vo vlastníctve SR – Matica slovenská v 1/1.