Redakčné oznámenie č. r1/c70/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-c70-r1
Čiastka 70/2004
Platnosť od 20.03.2004
Pôvodný predpis 20.03.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 má byť namiesto čísla „33 2030“ správne uvedené číslo „33 2320“.

2. V § 36 má byť namiesto čísla „30“ správne uvedené číslo „29“.