Redakčné oznámenie č. r1/c267/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 578/2004 Z. z.

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-c267-r1
Čiastka 267/2004
Platnosť od 26.11.2004
Pôvodný predpis 26.11.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. III treťom bode sa slová „§ 80f“ nahrádzajú slovami „§ 80g“ a slová „§ 80g“ sa nahrádzajú slovami „§ 80h“.