Redakčné oznámenie č. r1/c202/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-c202-r1
Čiastka 202/2004
Platnosť od 26.08.2004
Pôvodný predpis 26.08.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti

V poslednej vete § 5 ods. 11 majú byť namiesto slov „§ 4 ods. 2 písm. d);“ správne uvedené slová „§ 4 ods. 1 písm. d);“.