Redakčné oznámenie č. r1/c173/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-c173-r1
Čiastka 173/2004
Platnosť od 15.07.2004
Pôvodný predpis 15.07.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na organizovanie štátnych odborných kontrol krmív.

V § 6 majú byť namiesto slov „Colné orgány vykonajú“ správne uvedené slová „Kontrolný ústav vykonáva“.