Vyhláška č. 761/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-761
Čiastka 309/2004
Platnosť od 31.12.2004 do31.05.2006
Účinnosť od 01.01.2005 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.
Znenie 01.01.2005

761

Vyhláška

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 8. decembra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a najneskôr do 18. mesiaca života.“.

2. V § 3 odsek 5 znie:

(5) Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B sa vykonáva, ak ide

a) o dojčatá, najskôr v prvom dni desiateho týždňa života,

b) o adolescentov, v 11. roku života.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Rudolf Zajac v. r.