Oznámenie č. 683/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu orgánov oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-683
Čiastka 285/2004
Platnosť od 18.12.2004
Redakčná poznámka

Dohovor pre Spolkovú republiku Nemecko nadobudol platnosť 2. augusta 2004.

Pôvodný predpis 18.12.2004

683

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Spolková republika Nemecko oznámila 2. augusta 2004 depozitárovi dohovoru ďalšie orgány oprávnené podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.).

So zreteľom na uvedené sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnený ako dodatok k oznámeniu č. 213/2002 Z. z. dopĺňa takto:

Spolková republika Nemecko

„4. S účinnosťou od 2. augusta 2004 boli v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko určené apostilné orgány takto:

a) Ministerstvo spravodlivosti Bádenska-Württemberska pre listiny vydané týmto ministerstvom, vyšším krajinským súdom („Oberlandsgericht") a prokuratúrou pri „Oberlandsgericht",

b) predsedovia krajinských súdov („Präsident des Landsgericht") pre listiny vydané v ich pôsobnosti inými riadnymi súdmi (civilnými a trestnými) a prokuratúrami, inými orgánmi, na ktoré boli prenesené úlohy súdu, notármi a pre iné listiny vydané justičnou správou,

c) prezident správnej oblasti („Präsident des Verwaltungsbezirks") Tübingen pre listiny vydané krajinskými ministerstvami s výnimkou ministerstva spravodlivosti,

d) oblastné vlády („Bezirksregierung") pre listiny vydané v ich obvode ostatnými orgánmi štátnej správy a všetkými súdmi okrem riadnych súdov.

Písmeno c) znamená zmenu vo vzťahu k doteraz uplatňovanému postupu, keď ministerstvo vnútra bolo označené ako orgán oprávnený na vydanie osvedčenia.“