Zákon č. 667/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-667
Čiastka 280/2004
Platnosť od 15.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005
Aktuálne znenie 01.01.2005

667

ZÁKON

z 1. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Minerálnym olejom sa na účely tohto zákona rozumie

a) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,

b) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2705 až 2715,

c) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 a 2902,

d) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ktorý nie je syntetického pôvodu, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,

e) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3403,

f) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3811,

g) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3817,

h) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 90 99, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo.“.

2. V § 4 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „s výnimkou zemného plynu“.

3. V § 4 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „zemného plynu“.

4. V § 4 ods. 4 sa za slovo „uhľovodíkov“ vkladajú slová „alebo zemného plynu“.

5. V § 4 odsek 6 znie:

(6) Minerálnym olejom na účely tohto zákona nie sú biogénne látky uvedené v odseku 7 písm. b) a c), a to ani v prípade, ak sa použijú ako pohonná látka alebo palivo. To neplatí, ak sa biogénne látky uvedené v odseku 7 písm. b) a c) použijú ako prísada do pohonnej látky.“.

6. V § 4 odsek 8 znie:

(8) Z minerálnych olejov uvedených v odseku 2 podliehajú kontrole a postupu pri preprave (§ 23, 24 a 31)

a) tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak sú určené na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,

b) tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2707 10, 2707 20, 2707 30 a 2707 50,

c) tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 až 2710 19 69; tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 21, 2710 11 25 a 2710 19 29 len, ak sú prepravované voľne, napríklad automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami,

d) tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 s výnimkou tovarov kódov kombinovanej nomenklatúry 2711 11 00, 2711 21 00 a 2711 29 00,

e) tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 10,

f) tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,

g) tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ak nie sú syntetického pôvodu a ak sú určené na použitie alebo použité ako pohonná látka alebo ako palivo,

h) tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 90 99, ak sú určené na použitie alebo použité ako pohonná látka alebo ako palivo.“.

7. V § 5 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrenej v gigajouloch“.

8. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) zemný plyn kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11 00 a 2711 21 00

1. určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka 100 Sk/GJ

2. určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo 0 Sk/GJ.“.

9. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Na minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane a ktorý sa použil ako pohonná látka alebo ako palivo, alebo ak je na tieto účely ponúkaný, uplatní sa sadzba dane toho minerálneho oleja uvedeného v odseku 1, ktorému sa účelom použitia alebo vlastnosťami najviac približuje. Ak minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. f) druhom bode je ponúkaný na použitie alebo je použitý ako pohonná látka, uplatní sa sadzba dane podľa odseku 1 písm. f) prvého bodu. Ak minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. g) druhom bode je ponúkaný na použitie alebo je použitý ako pohonná látka, uplatní sa sadzba dane podľa odseku 1 písm. g) prvého bodu.“.

10. V § 8 ods. 1 sa za slová „najmenej 6 mg/l“ vkladajú slová „a najviac 9 mg/l“.

11. V § 8 ods. 3 písm. e), v § 12 ods. 2 písm. d) a v § 13 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú slová „okrem použitia označeného plynového oleja pri živelných pohromách, haváriách alebo katastrofách4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) ako palivo, ako aj na iné účely ako pohonná látka a palivo (ďalej len „duálne použitie"); za duálne použitie sa považuje aj použitie minerálneho oleja na chemickú redukciu, v elektrolytických procesoch a v metalurgických procesoch.“.

13. § 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Od dane je oslobodený aj minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11 00, 2711 21 00 a 2711 29 00

a) použitý ako pohonná látka,

b) použitý na prevádzkové alebo technologické účely v podniku na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu.“.

14. V § 11 ods.1 sa na konci pripája táto veta: „Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je aj právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená dodávať letecké pohonné látky priamo do nádrží lietadiel na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods.1 písm. b).“.

15. V § 16 odsek 8 znie:

(8) Žiadosť o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi podá zahraničný zástupca Colnému úradu Bratislava za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30. dňa po uplynutí tohto kalendárneho štvrťroka. Prílohou k žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 3. Vzor žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je uvedený v prílohe č. 2.“.

16. V § 22 ods. 8 úvodnej vete sa slovo „podnik“ nahrádza slovami „prevádzkovateľ podniku“.

17. V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) z jedného užívateľského podniku do druhého užívateľského podniku, ak ide o

1. ukončenie činnosti užívateľského podniku (§ 11 ods. 15),

2. dodanie leteckých pohonných látok (§ 11 ods. 1),

3. materiálovú výpomoc so súhlasom colného úradu,

d) medzi prevádzkarňami tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.“.

18. V § 23 odsek 7 znie:

(7) Zloženú zábezpeku na daň podľa odseku 3 colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie minerálneho oleja potvrdí colný úrad príjemcu (odberateľa).“.

19. § 23 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Minerálny olej oslobodený od dane je možné prepravovať z daňového skladu na daňovom území slovenskými zástupcami (§ 16 ods. 3) alebo ozbrojenými silami Slovenskej republiky, alebo ich civilnými zamestnancami na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy; preprava minerálneho oleja sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom, musí byť doložená osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v právnom predpise únie6) a zloženie zábezpeky na daň sa na takúto prepravu nevyžaduje.“.

20. V § 24 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo slovenskému zástupcovi (§ 16 ods. 3) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky, alebo ich civilným zamestnancom na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy“.

21. V § 24 ods. 6 poslednej vete sa slová „ukončenie prepravy“ nahrádzajú slovami „prevzatie minerálneho oleja“.

22. § 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Colný úrad zruší registráciu daňového splnomocnenca, ak

a) daňový splnomocnenec nezabezpečoval dodávky minerálneho oleja počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

b) daňový splnomocnenec porušuje povinnosti podľa tohto zákona,

c) o to požiadal daňový splnomocnenec alebo prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, v ktorého mene zabezpečuje daňový splnomocnenec dodávky minerálneho oleja.“.

23. V § 27 ods. 4 sa slová „potvrdzujúceho ukončenie prepravy“ nahrádzajú slovami „potvrdenú príjemcom (odberateľom) a správcom dane príjemcu (odberateľa)“.

24. V § 29 ods. 1 druhej vete sa za slová „nachádza minerálny olej“ vkladajú slová „s výnimkou zemného plynu“.

25. V § 29 ods. 2 prvej vete sa za slová „minerálny olej“ vkladajú slová „s výnimkou zemného plynu“.

26. § 34 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak

a) splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpečoval dodávky minerálneho oleja počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

b) splnomocnenec pre zásielkový obchod porušuje povinnosti podľa tohto zákona,

c) o to požiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky minerálneho oleja.“.

27. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠34a

Osobitná úprava pre zemný plyn

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikania vyrábať (ťažiť), spracovávať alebo skladovať zemný plyn, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu. Žiadosť musí obsahovať

a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa,

b) daňové identifikačné číslo žiadateľa,

c) druh predmetu dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.

(2) Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia.

(3) Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 a 2 a zaradí právnickú osobu alebo fyzickú osobu do evidencie prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu.

(4) Na prevádzkovateľa podniku na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu a na kontrolu a postup pri preprave zemného plynu sa nevzťahujú § 18 až 28, 30 až 32, 34 a 39.“.

28. § 41 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Colný úrad vedie evidenciu prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu.“.

29. V § 42 ods. 5 predvetí sa za slová „minerálny olej“ vkladajú slová „s výnimkou zemného plynu“.

30. § 42 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila ustanovenia § 23 ods. 3, § 24 ods. 6 alebo § 31 ods. 2 písm. b), uloží colný úrad pokutu vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja.“.

31. Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠46a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 1. januáru 2005 v rámci podnikania prevádzkuje podnik na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu, musí do 15. januára 2005 písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu. Žiadosť musí obsahovať

a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa,

b) daňové identifikačné číslo žiadateľa,

c) druh predmetu dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.

(2) Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia.

(3) Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 a 2 a zaradí právnickú osobu alebo fyzickú osobu do evidencie prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu.“.

32. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

1. Smernica Rady 92/12/EHS z 25. 02. 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam (Ú. v. EÚ L 076, 23. 03. 1992) v znení smernice Rady 92/108/EHS zo 14. 12. 1992 (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 1992), smernice Rady 94/74/ES z 22. 12. 1994 (Ú. v. EÚ L 365, 31. 12. 1994) a smernice Rady 96/99/ES z 30. 12. 1996 (Ú. v. EÚ L 008, 11. 01. 1997).

2. Smernica Rady 2003/96/ES z 27.10. 2003 o reštrukturalizácii rámcových predpisov Spoločenstva k zdaneniu energetických produktov a elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003).

3. Smernica Rady 95/60/ES z 27. 11. 1995 o označovaní plynového oleja a rafinovaného petroleja na účel zdanenia (Ú. v. EÚ L 291, 06. 12. 1995).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.