Vyhláška č. 663/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 161/2004 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-663
Čiastka 278/2004
Platnosť od 15.12.2004 do31.12.2007
Najbližšie účinné znenie 01.01.2005
Zrušený 582/2007 Z. z.
Pôvodný predpis 15.12.2004

663

Vyhláška

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 3. decembra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 161/2004 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 161/2004 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „stavby podľa“ vkladajú slová „ohlásenia stavebnému úradu alebo“.

2. V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:

a) ohlásenie stavebnému úradu vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietok,5a) alebo právoplatné stavebné povolenie, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zákona,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 3 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) a e) zákona,“.

4. V § 3 ods. 2 písm. i) sa nad slovo „zhotoviteľa“ umiestňuje odkaz 6a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 5 ods. 4 písm. a) sa za slová „nebytových priestorov v dome,16)“ vkladajú slová „alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu podľa osobitného zákona16a) (ďalej len “nezisková organizácia„)“,

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.“.

6. V § 5 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok a kópia tohto daňového priznania za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok,15) alebo ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľom je nezisková organizácia, alebo“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

7. § 6 znie:

㤠6

(1) Návrh na zabezpečenie záväzkov žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona sa v žiadosti uvádza

a) určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva,

b) určením dvoch ručiteľov,

c) označením zmluvy o budúcej zmluve o poistení úveru, alebo

d) označením bankovej záruky.

(2) Návrh na zabezpečenie záväzkov žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona sa v žiadosti uvádza

a) určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva,

b) označením zmluvy o budúcej zmluve o poistení úveru, alebo

c) označením bankovej záruky.

(3) Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa odsekov 1 a 2 sú:

a) výpis z katastra nehnuteľností a znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti nie staršie ako tri mesiace,

b) doklady ručiteľov podľa § 6 ods. 2,

c) zmluva o budúcej zmluve o poistení úveru, alebo

d) prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky.“.

8. V § 9 sa vypúšťa odsek 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 20.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

9. V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

10. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Dĺžka času podľa odseku 1 sa posudzuje odo dňa otvorenia účtu v banke Štátnym fondom rozvoja bývania žiadateľovi.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


László Gyurovszky v. r.