Oznámenie č. 63/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 26/2002 Z. z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-63
Čiastka 28/2004
Platnosť od 13.02.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 15. februára 2004.

Pôvodný predpis 13.02.2004

63

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na základe § 2 ods. 3, § 9 ods. 7, § 14 ods. 6 a § 24 zákona č. 26/2002 Z. z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 3. februára 2004 č. 2/2004, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 26/2002 Z. z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Výnosom sa upravuje zoznam kontrolovaného tovaru, vzor žiadosti o udelenie individuálneho povolenia, vzor žiadosti o udelenie individuálneho otvoreného povolenia, vzor žiadosti o udelenie povolenia na vývoz nemateriálnych hodnôt a vzor žiadosti o udelenie sprostredkovateľského povolenia.

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2004.

Výnos bude uverejnený v čiastke 1/2004 Vestníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.