Oznámenie č. 62/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Macao Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-62
Čiastka 28/2004
Platnosť od 13.02.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. februára 2004.

Pôvodný predpis 13.02.2004

62

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. decembra 2003 bola v Macau podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Macao Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 7. februára 2004 na základe článku 9.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.