Oznámenie č. 604/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-604
Čiastka 260/2004
Platnosť od 23.11.2004 do31.10.2007
Zrušený 492/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 449/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 7. októbra 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 235/2006 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. mája 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 551/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. októbra 2006.

Pôvodný predpis 23.11.2004

604

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z. vydalo

výnos z 15. novembra 2004 č. 2424/M-2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje možnosť poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na účely informatizácie spoločnosti.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 5/2004.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.