Vyhláška č. 598/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-598
Čiastka 257/2004
Platnosť od 17.11.2004 do31.10.2012
Účinnosť od 01.01.2005 do31.10.2012
Zrušený 328/2012 Z. z.
Znenie 01.01.2005

598

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 21. októbra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky č. 269/1998 Z. z. a vyhlášky č. 194/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Pri zabezpečovaní úloh evakuácie samosprávny kraj7aa) v rámci spolupráce s orgánmi štátnej správy poskytuje požadované údaje a navrhuje do evakuačnej komisie kraja a obvodu odborne spôsobilých zamestnancov z oblasti dopravy, zdravotníctva, kultúry a školstva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:

7aa) § 14a ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.“.

2. V § 5 ods. 2 písm. a) sa slovo „zaistenia“ nahrádza slovom „zabezpečenia“.

3. V § 6 ods. 1 písmeno e) znie:

e) po vyhlásení vojnového stavu z ďalšieho územia vyčleneného pre potreby operačnej činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojnového stavu;“.

4. § 6 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) po vyhlásení vojny z ďalšieho územia vyčleneného pre potreby operačnej činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny.“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov“.

6. V prílohe č. 4 slová „odbor civilnej ochrany obyvateľstva“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „odbor krízového riadenia“ v príslušnom tvare.

7. V prílohe č. 4 písmene B šiestom bode sa pred slovo „vojenskej“ vkladajú slová „príslušnej územnej“.

8. V prílohe č. 6 prvom bode sa vypúšťa písmeno „g)“.

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).

9. V prílohe č. 6 druhom bode sa vypúšťa písmeno „f)“.

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).

10. V prílohe č. 6 sa vypúšťajú slová „Poznámka: Ako druhú časť dokumentácie plánu evakuácie krajské úrady a vybrané okresné úrady, určené obce, určené právnické osoby a fyzické osoby rozmiestnené v blízkosti štátnych hraníc vypracúvajú pre obdobie brannej pohotovosti štátu Plán evakuácie z pohraničných oblastí.“.

11. Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.

12. Slová „zariadenie sociálnej starostlivosti“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „zariadenie sociálnych služieb“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Vladimír Palko v. r.