Zákon č. 579/2004 Z. z.Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-579
Čiastka 246/2004
Platnosť od 01.11.2004
Účinnosť od 15.06.2018 do31.05.2019
Znenie 15.06.2018 - 31.05.2019

579

ZÁKON

z 21. októbra 2004

o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť.1)

(2) Udalosť s hromadným postihnutím osôb je každá udalosť, pri ktorej počet osôb

a) so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života je tri a viac alebo

b) postihnutých touto udalosťou je desať a viac, z ktorých aspoň jedna je so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života.

(3) Zdravotnícky zásah na mieste udalosti s hromadným postihnutím osôb riadi a koordinuje veliteľ zdravotníckeho zásahu v spolupráci s veliteľom triedenia, veliteľom hniezda zranených a veliteľom odsunu.

§ 2

Organizácia záchrannej zdravotnej služby

(1) Záchrannú zdravotnú službu zabezpečujú

a) operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby“),

b) poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby2) (ďalej len „poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby“).

(2) Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby sú základnou záchrannou zložkou integrovaného záchranného systému,3) ktorá vykonáva záchrannú zdravotnú službu v zásahovom území podľa pokynov koordinačného strediska integrovaného záchranného systému5) (ďalej len „koordinačné stredisko“) alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby [§ 5 ods. 1 písm. e)].

(3) Stanica záchrannej zdravotnej služby je stacionárne pracovisko, na ktorom sa zdržiava zásahová skupina záchrannej zdravotnej služby a ambulancia záchrannej zdravotnej služby mimo času výjazdu; nie je vytvorená na príjem tiesňového volania a je vybavená komunikačnými prostriedkami v neprerušenej prevádzke na spojenie s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby.

(4) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, stanica záchrannej zdravotnej služby a ambulancia záchrannej zdravotnej služby musia byť personálne zabezpečené a materiálno-technicky vybavené v súlade so svojím odborným zameraním.

(5) Zásahovým územím podľa odseku 2 je územie Slovenskej republiky.

§ 3

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

(1) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zriaďuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) v rámci zásahového územia podľa § 2 ods. 5.

(2) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 1 sa riadi pokynmi koordinačného strediska.

(3) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby okrem úloh podľa osobitného predpisu6) je povinné

a) riadiť, koordinovať a vyhodnocovať činnosť záchrannej zdravotnej služby tak, aby sa zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť,

b) zabezpečiť technické podmienky na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby s poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby príslušnými zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti a s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému,

c) zabezpečiť dokumentáciu príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie vrátane zvukového záznamu,

d) uchovávať dokumentáciu príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie 20 rokov odo dňa jej vzniku a uchovávať zvukový záznam z príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie tri roky odo dňa jeho vzniku,

e) podieľať sa v spolupráci s koordinačným strediskom na koordinovanom postupe na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti pri udalosti s hromadným postihnutím osôb,

f) zabezpečiť odbornú prípravu svojich zamestnancov.

g) poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,6b)

h) bezodkladne po nahlásení úmrtia oznámiť úmrtie prehliadajúcemu lekárovi,6c) ktorý je uvedený v rozpise vykonávania prehliadok mŕtvych tiel6d) pre tú časť samosprávneho kraja, v ktorej nastalo úmrtie.

(4) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby je oprávnené vydať pokyn poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti7) na vykonanie zásahu,8) ak je to nevyhnutné.

(5) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby je povinné zistené nedostatky podľa odseku 3 písm. a) neodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na požiadanie vydať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zvukový záznam príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie.

§ 4

Odborná príprava

(1) Zamestnanci operačného strediska záchrannej zdravotnej služby sú povinní absolvovať základnú odbornú prípravu a každých 12 mesiacov periodickú odbornú prípravu.

(2) Odborná príprava podľa odseku 1 zahŕňa

a) zásady riadenia, koordinácie a vyhodnocovania činnosti záchrannej zdravotnej služby,

b) spôsob zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie,

c) spôsob zabezpečovania hlasového a dátového prenosu informácií,

d) zásady koordinácie činností so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému,9)

e) zásady krízovej intervencie a psychosociálnej prvej pomoci.

(3) Člen zásahovej skupiny ambulancie záchrannej zdravotnej služby je povinný absolvovať v rámci sústavného vzdelávania aj vzdelávanie so zameraním na udalosti s hromadným postihnutím osôb.

§ 5

Povinnosti poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby

(1) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný

a) vytvoriť a personálne zabezpečiť systém nepretržitej kontroly, riadenia a koordinácie síl a prostriedkov záchrannej zdravotnej služby tak, aby na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby alebo koordinačného strediska bol pripravený zabezpečiť plynulosť a nepretržitosť poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

b) zabezpečiť prevádzkové podmienky stanice záchrannej zdravotnej služby a ambulancie záchrannej zdravotnej služby tak, aby bol zabezpečený výjazd ambulancie bezodkladne, najneskôr do dvoch minút od prijatia pokynu koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby; to neplatí pre výjazd ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,2)

c) zabezpečiť prevádzkové podmienky stanice vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby tak, aby od prijatia pokynu od koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby bol vzlet ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby vykonaný ihneď, ako je to možné,

d) zriadiť stanicu záchrannej zdravotnej služby v sídle uvedenom v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby;2) sídlo stanice možno zmeniť len za podmienok ustanovených osobitným predpisom,9a)

e) plniť pokyny koordinačného strediska a operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (§ 3),

f) odborne prepraviť bez zbytočného odkladu osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti10) alebo do zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa pokynu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby alebo koordinačného strediska, ktoré je schopné poskytnúť diagnostiku11) a liečbu12) nadväzujúcu na poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť,1) a zabezpečiť, aby posádka ambulancie záchrannej zdravotnej služby bez zbytočného odkladu nahlásila koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby podľa § 3 ukončenie zásahu a stav pripravenosti (pohotovosti) na ďalší zásah,

g) odborne prepraviť na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, z jedného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti do iného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti; ak ide o dieťa, ktoré si vyžaduje prepravu transportným inkubátorom, alebo ak ide o dieťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život, odborne prepraviť na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby takéto dieťa s lekárom a sestrou určenými poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti,12aa)

h) používať jednotné označenie staníc záchrannej zdravotnej služby, ambulancií záchrannej zdravotnej služby a zabezpečiť používanie jednotne označených ochranných odevov zdravotníckymi pracovníkmi záchrannej zdravotnej služby,

i) viesť evidenciu záznamov o zásahu a ich originál uchovávať 20 rokov od vykonania zásahu,

j) používať vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby s platným osvedčením o technickej spôsobilosti na prevádzku,12a)

k) uzatvoriť písomnú zmluvu s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby o telekomunikačnom prepojení a prenose informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

l) na základe zmluvy uzatvorenej podľa písmena k) umožniť inštaláciu a používať zariadenie na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 3 ods. 3 písm. b) medzi operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby,

m) mať záložné vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby v počte rovnajúcom sa 0,3 násobku celkového počtu vozidiel ambulancie záchrannej zdravotnej služby zaokrúhleného na celé číslo smerom nahor,

n) používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa osobitného predpisu,6a)

o) zaobstarať technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme,

p) zabezpečiť zdravotníckemu pracovníkovi v záchrannej zdravotnej službe odbornú prípravu v radiačnej ochrane osobou, ktorá má povolenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,12ab) do šiestich mesiacov od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ak tento zdravotnícky pracovník odbornú prípravu v radiačnej ochrane neabsolvoval alebo odborná príprava v radiačnej ochrane nebola obsahom odbornej prípravy na výkon zdravotníckeho povolania alebo nebola obsahom špecializačného štúdia.

(2) Ambulancia záchrannej zdravotnej služby

a) prijíma pokyny koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby

1. na zásah,8)

2. na zabezpečenie neodkladnej prepravy,1)

b) zabezpečuje vykonanie zásahu a neodkladnej prepravy na základe zhodnotenia zdravotného stavu osoby,

c) dodržiava pokyny veliteľov zdravotníckeho zásahu podľa § 1 ods. 3 na mieste udalosti s hromadným postihnutím osôb.

(3) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý vykonal zásah,8) je povinný vyhotoviť elektronický záznam o zásahu a jeho písomné vyhotovenie odovzdať

a) lekárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení alebo

b) osobe, ktorej poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť, alebo jej zákonnému zástupcovi,13) ak osoba nebola prepravená do nemocnice.

(4) Záznam podľa odseku 3 musí obsahovať

a) čas prijatia pokynu na zásah a čas výjazdu na zásah,

b) miesto, čas prevzatia osoby v zdravotníckom zariadení a čas ukončenia zásahu,

c) osobné údaje; ak identifikácia osoby nie je možná, potom tieto údaje:

1. pohlavie,

2. odhad veku,

3. odhad výšky,

4. odhad hmotnosti,

5. popis postavy,

6. farba vlasov,

7. zvláštne znamenia, ak sú zjavné,

d) zhodnotenie zdravotného stavu osoby,

e) poskytnuté zdravotné výkony, lieky s uvedením názvu lieku, jeho dávky a spôsobu aplikácie,

f) údaj o ďalšom postupe po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe,

g) identifikáciu stanice záchrannej zdravotnej služby,

h) identifikáciu člena zásahovej skupiny záchrannej zdravotnej služby zodpovedného za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

(5) Ak ide o udalosť s hromadným postihnutím osôb, môže nahradiť záznam podľa odseku 4 triediaca karta.

§ 5a

Riadenie zdravotníckeho zásahu na mieste udalosti s hromadným postihnutím osôb

(1) Plynulé poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobám na mieste udalosti s hromadným postihnutím osôb riadi a koordinuje veliteľ zdravotníckeho zásahu, ktorý určuje veliteľa triedenia, veliteľa hniezda zranených a veliteľa odsunu.

(2) Veliteľ triedenia v spolupráci s veliteľom zdravotníckeho zásahu určuje systém vyhľadávania zranených a postihnutých osôb. Veliteľ triedenia riadi a koordinuje triediace skupiny.

(3) Veliteľ hniezda zranených v spolupráci s veliteľom zdravotníckeho zásahu určí miesto hniezda zranených. Veliteľ hniezda zranených riadi, koordinuje a kontroluje činnosť v hniezde zranených a usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám v hniezde zranených.

(4) Veliteľ odsunu v spolupráci s veliteľom zdravotníckeho zásahu a operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby riadi a koordinuje transport zranených a postihnutých.

§ 6

Pokuty

(1) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu

a) poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby

1. za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 5 ods. 1 písm. b), n) a o) a ods. 3 a 4 do výšky 663 eur,

2. za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 5 ods. 1 písm. a) a c) až m) do výšky 16 596 eur,

b) operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 3 ods. 3 alebo ods. 5 do výšky 6 638 eur.

(2) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zdravotníctva zistilo porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

(3) V rozhodnutí o uložení pokuty ministerstvo zdravotníctva určí lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak v tejto lehote nedostatky neboli odstránené, uloží pokutu opätovne do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, a to najmenej vo výške pôvodne uloženej pokuty.

(4) Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.14)

(5) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Záverečné ustanovenia

§ 7

Výdavky na telekomunikačné prepojenie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby s poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby a inými záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému sa financujú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva.

§ 8

(1) Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) sídla staníc záchrannej zdravotnej služby,

b) podrobnosti o označovaní operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ambulancie záchrannej zdravotnej služby, stanice záchrannej zdravotnej služby a ochranných odevov zásahovej skupiny záchrannej zdravotnej služby,

c) minimálne požiadavky na priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, stanice záchrannej zdravotnej služby a ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

d) určujúce znaky jednotlivých ambulancií záchrannej zdravotnej služby,

e) metodiku hodnotenia činnosti záchrannej zdravotnej služby,

f) záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby podľa § 5 ods. 4 písm. d),

g) podrobnosti o udalosti s hromadným postihnutím osôb podľa § 1 ods. 2 a triediacej karte podľa § 5 ods. 5.

(2) Podmienky prevádzky a podmienky letovej spôsobilosti lietadiel prevádzkovaných pre leteckú záchrannú zdravotnú službu ustanovuje osobitný zákon.15)

§ 9

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013

Do 31. decembra 2017 môže poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý vykonal zásah, vyhotoviť elektronický záznam o zásahu v rozsahu podľa § 5 ods. 4, ak používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu.6a)

§ 10

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018

Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý má povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané do 31. marca 2018, je povinný do 31. decembra 2020 zabezpečiť odbornú prípravu v radiačnej ochrane osobou, ktorá má povolenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,12ab) pre zdravotníckeho pracovníka, ktorý u tohto poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby vykonáva zdravotnícke povolanie k 1. aprílu 2018, ak tento zdravotnícky pracovník neabsolvoval odbornú prípravu v radiačnej ochrane alebo odborná príprava v radiačnej ochrane nebola obsahom odbornej prípravy na výkon zdravotníckeho povolania alebo nebola obsahom špecializačného štúdia.

§ 11

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


Čl. II

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 5 na konci druhej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „za poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby [§ 8 ods. 1 písm. b)] poskytne zástupcu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

2. V § 8 ods. 1 písmeno b) znie:

b) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 10 ods. 1 na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak11)“.

4. § 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby [§ 8 ods. 1 písm. b)].“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 579/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 2013/59/EURATOM z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. EÚ L 13, 17. 1. 2014).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 7 písm. a) a § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z.

5) § 5 zákona č. 129/2002 Z. z.

6) § 10 ods. 2 zákona č. 129/2002 Z. z.

6a) § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6b) § 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.

6c) § 47b ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

6d) § 47da ods. 5 písm. d), § 47da ods. 10 a 11 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 156/2018 Z. z.

7) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z.

8) § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 129/2002 Z. z.

9) § 7 zákona č. 129/2002 Z. z.

9a) § 17b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.

10) § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z.

11) § 2 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z.

12) § 2 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.

12a) § 52 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 22 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12aa) § 79 ods. 1 písm. zx) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 428/2015 Z. z.

12ab) § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13) § 27 Občianskeho zákonníka.

14) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

15) Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.