Vyhláška č. 570/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-570
Čiastka 240/2004
Platnosť od 28.10.2004 do31.12.2011
Účinnosť od 01.11.2004 do31.12.2011
Zrušený 476/2011 Z. z.
Znenie 01.11.2004

570

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 15. októbra 2004,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 písm. b) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Podrobnosti o návrhu kodifikačných údajov

(1) Návrhom kodifikačných údajov sa rozumie návrh súboru údajov o výrobku na účely obrany, o jeho príslušenstve a náhradných dielcoch (ďalej len „produkt“) a o výrobcovi produktu (ďalej len „výrobca“) v rozsahu uvedenom touto vyhláškou.

(2) Návrh kodifikačných údajov obsahuje

a) identifikačné údaje o výrobcovi, ktorými sú názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty a internetová adresa,

b) údaje o produkte v rozsahu, ktorý zodpovedá referenčnej metóde identifikácie podľa technickej normy,1)

c) údaje o produkte v kódovej podobe v rozsahu, ktorý zodpovedá inej metóde identifikácie položky, ako je referenčná metóda identifikácie podľa technickej normy.1)

(3) Návrh kodifikačných údajov môže obsahovať aj ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na prepravu, skladovanie a manipuláciu s produktom, ako aj údaje, ktoré sú potrebné na používanie produktu, a logistické údaje o produkte vyžadované používateľom.

§ 2

Podrobnosti o povinnostiach dodávateľa produktu

(1) Dodávateľ produktu (ďalej len „dodávateľ“) dodá používateľovi návrh kodifikačných údajov v elektronickej a písomnej forme, v rozsahu ustanovenom v § 1 ods. 2, ak produkt nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky.

(2) Dodávateľ pri dodaní návrhu kodifikačných údajov sprístupní používateľovi dokumentáciu o produkte potrebnú na overenie správnosti návrhu kodifikačných údajov podľa § 1 ods. 2 a 3, ak produkt nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky.2)

(3) Dodávateľ oznámi používateľovi podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona zmeny v dokumentácii o produkte, ktoré majú vplyv na schválené kodifikačné údaje.

(4) Dodávateľ používateľovi pri dodaní návrhu kodifikačných údajov, ak produkt nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, oznámi

a) svoje identifikačné údaje uvedené v § 1 ods. 2 písm. a),

b) údaje o produkte:

1. názov produktu,

2. výrobcom pridelené číslo produktu, ktoré ho jednoznačne identifikuje a odlišuje od iných produktov, najmä číslo výkresu, číslo a názov technických podmienok, identifikačné číslo z katalógu výrobcu a číslo modelu.


§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.


Juraj Liška v. r.

Poznámky pod čiarou

1) STN 98.10.15 ACodP1-2 Príručka NATO o kodifikácii.

2) § 5 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany.