Oznámenie č. 54/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2004 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-54
Čiastka 25/2004
Platnosť od 10.02.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

Pôvodný predpis 10.02.2004

54

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo

výnos z 29. januára 2004 č. 178/M-2004, ktorým sa v roku 2004 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1/2004.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Železničnej polície a v útvaroch Železničnej polície.