Vyhláška č. 50/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-50
Čiastka 23/2004
Platnosť od 04.02.2004 do30.03.2006
Účinnosť od 01.03.2004 do30.03.2006
Zrušený 172/2006 Z. z.
Znenie 01.03.2004

50

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 19. januára 2004,

ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Maximálna výška technickej úrokovej miery1) v životnom poistení je 4 %.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2004.


Ivan Mikloš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 9 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z.