Oznámenie č. 494/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-494
Čiastka 210/2004
Platnosť od 08.09.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 9. septembra 2004 na základe článku 22 ods. 1.

Pôvodný predpis 08.09.2004

494

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júna 2004 bola v Taškente podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudne platnosť 9. septembra 2004 na základe článku 22 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.