Vyhláška č. 469/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-469
Čiastka 201/2004
Platnosť od 14.08.2004 do31.12.2011
Účinnosť od 01.09.2004 do31.12.2011
Zrušený 473/2011 Z. z.
Znenie 01.09.2004

469

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 21. júla 2004,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach sa mení takto:

V § 4 sa slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


v z. László Pomothy v. r.