Oznámenie č. 46/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbska a Čiernej Hory o poskytovaní rozvojovej pomoci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-46
Čiastka 22/2004
Platnosť od 31.01.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 8. februára 2004 .

Pôvodný predpis 31.01.2004

46

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 2003 bola v Belehrade podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbska a Čiernej Hory o poskytovaní rozvojovej pomoci.

Dohoda nadobudne platnosť 8. februára 2004 na základe článku 11 ods. 2.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.