Opatrenie č. 415/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-415
Čiastka 176/2004
Platnosť od 21.07.2004 do31.12.2009
Účinnosť od 01.09.2004 do31.12.2009
Zrušený 321/2007 Z. z.
Znenie 01.09.2004

415

Opatrenie

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 13. júla 2004

o ustanovení súm rodičovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 5 a § 12 ods. 4 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy rodičovského príspevku upravené podľa § 4 ods. 5 zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 4 ods. 1 zákona sa suma „3 790 Sk“ nahrádza sumou „4 110 Sk“,

b) v § 4 ods. 2 zákona sa suma „1 200 Sk “ nahrádza sumou „1 300 Sk “.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


Ľudovít Kaník v. r.