Vyhláška č. 414/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/ 2002 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-414
Čiastka 176/2004
Platnosť od 21.07.2004
Účinnosť od 01.08.2004
Aktuálne znenie 01.08.2004

414

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 23. júna 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2002 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

2. § 2 znie:

㤠2

Materiál civilnej ochrany1) (ďalej len „materiál") uvedený v prílohe č. 1 obstaráva2) a spravuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

4. V § 2a ods. 1 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „v súlade s písomnou zmluvou a len na účely civilnej ochrany“.

5. V § 2a ods. 2 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „v súlade s písomnou zmluvou“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 659 až 662 Občianskeho zákonníka.“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z.“.

9. V § 6 ods. 1 až 4 sa vypúšťajú slová „centrálne zabezpečovaného“.

10. V § 6 sa vypúšťa odsek 6.

11. § 8a vrátane nadpisu sa vypúšťa.

12. Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.

13. Príloha č. 1 k vyhláške č. 414/2004 Z. z. znie:

„Príloha č. 1

k vyhláške č. 414/2004 Z. z.

MATERIÁL CIVILNEJ OCHRANY

1. PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA A SÚVISIACI MATERIÁL

detský ochranný vak

detská kazajka

lícnica detskej ochrannej masky

lícnica ochrannej masky

malý ochranný filter

textilná kapsa na ochrannú masku

prepravné obaly

opravárska súprava

meradlo na meranie veľkosti ochrannej masky

2. MATERIÁL NA PLNENIE ÚLOH JEDNOTKAMI CIVILNEJ OCHRANY

a) prostriedky individuálnej ochrany príslušníkov jednotiek civilnej ochrany

lícnica ochrannej masky

malý ochranný filter

kombinovaný ochranný filter

dýchací prístroj

izolačný prístroj

špeciálny ochranný odev vodotesný

špeciálny ochranný odev plynotesný-pretlakový

prostriedky na ochranu zdravia pred účinkami zbraní hromadného ničenia

prostriedky osobnej operatívnej a diagnostickej dozimetrie

b) dozimetrické prístroje

intenzimeter

rádiometer

hlásič úrovne radiácie

signalizátor rádioaktívnych látok

c) prístroje na monitorovanie radiačnej situácie

radiačný monitor

vyhodnocovacia jednotka

d) prístroje chemickej kontroly

prenosné chemické laboratórium

chemický preukazník

preukazníkové trubičky

detektor nebezpečných látok

roztoky, činidlá a materiál na preukazovanie prítomnosti nebezpečných látok

e) prostriedky na dekontamináciu

ručné rozmetávadlo na chlórové vápno

rozstrekovač

mobilná technika a materiál na dekontamináciu

f) prostriedky na poskytnutie prvej pomoci

zdravotnícka kapsa

zdravotnícke nosidlá

ručný kriesiaci prístroj

g) telekomunikačné prostriedky

rádiostanica VKV

nabíjač zdrojov rádiostanice

mobilná technika na zabezpečenie spojenia

h) prostriedky na zabezpečenie funkčnosti ochranných stavieb

jemný prachový filter

kolektívny filter

filter pohlcovač

rádiosignalizačné zariadenie na lokalizáciu miesta zavaleného úkrytu

rádiosignalizačné zariadenie na vyhľadávanie signálu miesta zavaleného úkrytu

pohlcovač P-1 k filtroventilačnému zariadeniu

predfilter

regeneračná patróna

filtroventilačné zariadenie (neplatí pre odolné a plynotesné ochranné stavby)

filtračná jednotka

mobilná technika na zabezpečenie funkčnosti ochranných stavieb

i) prostriedky preukazovania príslušnosti k civilnej ochrane

rukávová páska civilnej ochrany

vesta civilnej ochrany

medzinárodný rozoznávací znak civilnej ochrany

j) prostriedky na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie

prístroj na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie

k) prostriedky na zabezpečenie núdzového stravovania

poľná kuchyňa vrátane príslušenstva

stan vrátane príslušenstva

zariadenia a mobilná technika na prípravu a prepravu pitnej vody vrátane príslušenstva

3. ZARIADENIA A PROSTRIEDKY NA ZABEZPEČENIE HLÁSNEJ A INFORMAČNEJ SLUŽBY

a) technické zariadenia

elektromotorická siréna

elektronická siréna

ručná siréna

súprava mobilného varovacieho a vyrozumievacieho centra

súprava stacionárneho varovacieho a vyrozumievacieho centra

súprava informačného strediska

koncentrátor siete sirén

špeciálne hardvérové zariadenia

b) programové prostriedky

na zisťovanie a zber radiačných dát grafického, informačného a geodátového systému

na zabezpečenie varovania a vyrozumenia

na zisťovanie meteorologickej situácie

4. PROSTRIEDKY NA ZABEZPEČENIE EVIDENCIE, SERVISNEJ A OPRAVÁRENSKEJ ČINNOSTI

softvér na evidenciu materiálu

skúšobné zariadenia na vykonávanie skúšok materiálu

opravárenské zariadenia na vykonávanie opráv materiálu

náhradné diely k materiálu“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.


Vladimír Palko v. r.