Oznámenie č. 387/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri predchádzaní činom nezákonného zasahovania do činnosti civilného letectva vo vzájomnom vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-387
Čiastka 166/2004
Platnosť od 03.07.2004
Pôvodný predpis 03.07.2004

387

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 2004 bola na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ukončená platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri predchádzaní činom nezákonného zasahovania do činnosti civilného letectva vo vzájomnom vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou.