Oznámenie č. 374/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-374
Čiastka 158/2004
Platnosť od 25.06.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 13. júla 2004 na základe článku 15 ods. 2.

Pôvodný predpis 25.06.2004

374

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. mája 2003 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách.

Dohoda nadobudne platnosť 13. júla 2004 na základe článku 15 ods. 2.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.