Vyhláška č. 334/2004 Z. z.Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-334
Čiastka 139/2004
Platnosť od 29.05.2004 do31.05.2006
Účinnosť od 01.06.2004 do31.05.2006
Zrušený 312/2001 Z. z.
Znenie 01.06.2004

334

Vyhláška

Úradu pre štátnu službu

zo 14. mája 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta

Úrad pre štátnu službu (ďalej len „úrad“) podľa § 15 ods. 14 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa slová „podľa § 15 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 6“.

2. V § 4 ods. 1 v úvodnej vete sa slová „podľa § 15 ods. 3 písm. f)“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 6 písm. e)“.

3. V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 10“ nahrádzajú slovami „podľa § 15a zákona“.

4. V § 4 ods. 1 písm. e) sa slová „podľa § 61 ods. 2 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 39 ods. 1 písm. b)“.

5. V § 4 ods. 1 písmeno f) znie:

f) čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených v písmenách a), b) a d),“.

6. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky.“.

7. V § 6 ods. 2 druhá veta znie: „Ak predpokladom na vykonávanie štátnej služby je ovládanie cudzieho jazyka, úroveň jeho ovládania sa overí písomnou formou.“.

8. V § 9 ods. 1 sa slová „podľa § 15 ods. 15“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 19“.

9. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Predseda úradu vyhlasuje hromadné výberové konanie na obsadenie väčšieho počtu voľných štátnozamestnaneckých miest v siedmej platovej triede až v jedenástej platovej triede v jednom odbore štátnej služby alebo vo viacerých odboroch štátnej služby.“.

10. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a

Spoločné výberové konanie

Na uskutočňovanie spoločného výberového konania sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.


Ľubomír Plai v. r.