Vyhláška č. 331/2004 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-331
Čiastka 138/2004
Platnosť od 28.05.2004
Účinnosť od 01.06.2004 do31.03.2016
Zrušený 134/2016 Z. z.
Znenie 01.06.2004

331

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 10. mája 2004

o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 10 a § 9 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o postupe pri určovaní osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, o zániku určenia a o skúške bezpečnostného zamestnanca.

§ 2

Postup pri určovaní osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami

(1) Pri vykonávaní bezpečnostnej previerky I. stupňa pre stupeň utajenia Vyhradené vedúci1) vyhodnotí predložené podkladové materiály.2) Osobný dotazník osoby je uvedený v prílohe č. 1. Po podpísaní vyhodnotenia vedúcim oboznámi vedúci navrhovanú osobu s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností a s možnými dôsledkami za ich porušenie, zabezpečí podpísanie záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami podľa prílohy č. 2 a vyhlásenia o mlčanlivosti podľa prílohy č. 3. Záznam o určení navrhovanej osoby a vyhlásenie o mlčanlivosti sa prikladajú k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah.

(2) Ak má byť navrhovaná osoba určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné, požiada vedúci úrad3) o vykonanie bezpečnostnej previerky podľa prílohy č. 4. K žiadosti pripojí podkladové materiály a vyhodnotenie podkladových materiálov.2) Bezpečnostný dotazník osoby4) je uvedený v prílohe č. 7. Doplnkovú časť bezpečnostného dotazníka vypĺňa len navrhovaná osoba, ktorá má byť určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo Tajné.

(3) Po prijatí písomného oznámenia o vydaní osvedčenia5) vedúci oboznámi navrhovanú osobu s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností a s možnými dôsledkami za ich porušenie a zabezpečí podpísanie záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami podľa prílohy č. 2 a vyhlásenia o mlčanlivosti podľa prílohy č. 3.

(4) Písomné oznámenie o výsledku bezpečnostnej previerky, záznam o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a vyhlásenie o mlčanlivosti sa prikladajú k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah.

(5) V prípade zmeny pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu môže vedúci požiadať úrad o overenie platnosti osvedčenia.6)

(6) Na vydanie nového osvedčenia sa vzťahujú odseky 2 až 5.

(7) Ak sa oprávnenej osobe zmení rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami, vedúci vyhotoví záznam o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami so zmeneným rozsahom. Kópia záznamu o určení sa zasiela úradu do 30 dní od vyhotovenia len pri utajovaných skutočnostiach stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné.

§ 3

Záznam o zániku určenia

(1) Záznam o zániku určenia7) osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami obsahuje

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) dátum a číslo osvedčenia orgánu vykonávajúceho bezpečnostné previerky pri stupňoch utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné; pri stupni utajenia Vyhradené dátum určenia vedúcim,

d) dátum a dôvod zániku určenia; v prípade smrti sa uvedie dátum úmrtia a v prípade vyhlásenia za mŕtveho sa uvedie číslo rozhodnutia,

e) dátum odovzdania utajovaných skutočností,

f) podpis vedúceho a osoby, ktorej určenie zaniklo.

Záznam o zániku určenia je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Ak oprávnená osoba odmietne podpísať záznam o zániku určenia, vykoná sa o tom do záznamu o zániku určenia zápis, ktorý podpíše vedúci.

(3) Záznam o zániku určenia sa prikladá k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah. Kópiu písomného záznamu o zániku určenia zašle vedúci úradu.

(4) Písomný záznam o zániku určenia vedúceho8) vyhotoví ten, kto takúto osobu za vedúceho navrhuje, vymenúva, volí alebo inak ustanovuje do funkcie.

§ 4

Skúška bezpečnostného zamestnanca

(1) Žiadosť o vykonanie skúšky zasiela úradu vedúci. V žiadosti sa uvádza názov a sídlo štátneho orgánu, obce, vyššieho územného celku alebo inej právnickej osoby, meno, priezvisko a adresa bezpečnostného zamestnanca, rodné číslo a číslo osvedčenia.

(2) Úrad vedúcemu písomne oznámi termín a miesto konania skúšky.

(3) Skúška bezpečnostného zamestnanca sa vykonáva zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu utajovaných skutočností formou písomného testu, ktorý obsahuje 30 otázok.

(4) Na vykonanie skúšky je určený čas 60 minút.

(5) Na zloženie skúšky musí bezpečnostný zamestnanec z možných 70 bodov dosiahnuť najmenej 55 bodov.

(6) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel.

(7) Ak bezpečnostný zamestnanec prospel, úrad mu zašle potvrdenie o absolvovaní skúšky a písomne oznámi výsledok skúšky vedúcemu, ktorý o vykonanie skúšky požiadal.

(8) Ak bezpečnostný zamestnanec neprospel, môže vedúci požiadať úrad o vykonanie opravnej skúšky. Žiadosť podáva vedúci do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku skúšky. Opravnú skúšku možno vykonať len raz.

(9) Písomné oznámenie o výsledku skúšky sa prikladá k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah.

§ 5

Písomná informácia štátneho orgánu

Ak sa osoba v konaní9) pred štátnym orgánom jednorazovo oboznámi s utajovanou skutočnosťou v rozsahu potrebnom na konanie na základe súhlasu vedúceho, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí,10) štátny orgán, ktorý vo veci koná, neodkladne zašle úradu informáciu, ktorá obsahuje

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) dátum a miesto narodenia,

d) rozsah oboznámenia sa s utajovanými skutočnosťami.

§ 6

Evidencie a zoznamy

Vedúci vedie

a) zoznam a evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené, zoznam a evidenciu osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené; evidencia obsahuje

1. osobný dotazník,

2. životopis,

3. odpis z registra trestov,

4. písomný súhlas na oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené a na vykonanie bezpečnostnej previerky podľa prílohy č. 6,

5. kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti,

6. kópiu záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené,

7. ďalšie doklady, napríklad kópiu záznamu o zániku určenia, oznámenie o zmene bydliska, bezúhonnosti,

8. vyhodnotenie bezpečnostnej previerky,

b) zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné, ktorý obsahuje

1. meno a priezvisko oprávnenej osoby,

2. funkciu,

3. dátum a číslo osvedčenia orgánu vykonávajúceho bezpečnostné previerky,

4. stupeň utajenia a rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami,

c) zoznam osôb, ktorým zaniklo určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné a ktorý obsahuje

1. meno a priezvisko osoby,

2. stupeň utajenia, pre ktorý bola oprávnená osoba určená,

3. dátum vzniku určenia,

4. dátum a dôvod zániku určenia,

d) zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, ktorý obsahuje

1. funkciu,

2. stupeň utajenia,

3. rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami.


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.


Aurel Ugor v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 331/2004 Z. z.

Příloha 01

Príloha č. 2

k vyhláške č. 331/2004 Z. z.

Príloha 02

Príloha č. 3

k vyhláške č. 331/2004 Z. z.

Príloha 03

Príloha č. 4

k vyhláške č. 331/2004 Z. z.

Príloha 04

Príloha č. 5

k vyhláške č. 331/2004 Z. z.

Príloha 05

Príloha č. 6

k vyhláške č. 331/2004 Z. z.

Príloha 06

Príloha č. 7

k vyhláške č. 331/2004 Z. z.

Príloha 07-1

Príloha 07-2

Príloha 07-3

Príloha 07-4

Príloha 07-5

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 16 zákona č. 215/2004 Z. z.

3) § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z.

4) § 16 ods. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 215/2004 Z. z.

5) § 26 ods. 1 a 5 zákona č. 215/2004 Z. z.

6) § 28 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.

7) § 41 zákona č. 215/2004 Z. z.

8) § 8 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z.

9) Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

10) § 35 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z.