Vyhláška č. 291/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-291
Čiastka 118/2004
Platnosť od 05.05.2004
Najbližšie účinné znenie 15.05.2004
Pôvodný predpis 05.05.2004

291

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 15. apríla 2004,

ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“) sa ustanovuje na svojom ustanovujúcom zasadnutí v základných školách, v stredných školách, v učilištiach, v špeciálnych školách, v základných umeleckých školách a v školských zariadeniach podľa osobitného predpisu.1)

(2) Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia a žiakov príslušných stredných škôl zabezpečí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia najneskôr 30 dní pred termínom určeným na ustanovenie obecnej školskej rady alebo územnej školskej rady alebo najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy. Zároveň deleguje svojich zástupcov do rady školy zriaďovateľ, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní príslušnej školy alebo školského zariadenia; do rady školy v škole alebo v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, deleguje svojho zástupcu aj obec, v ktorej má škola alebo školské zariadenie sídlo.

(3) Výzvu na voľby členov rady školy a na delegovanie zástupcov podľa odseku 2 vykoná a zverejní zriaďovateľ.

(4) Členov rady školy zvolia spomedzi seba pedagogickí zamestnanci školy alebo školského zariadenia rovnako ako nepedagogickí zamestnanci školy alebo školského zariadenia, rodičia žiakov školy alebo školského zariadenia a žiaci príslušnej strednej školy; voľbu zástupcu žiakov strednej školy vykoná príslušná žiacka školská rada;2) ak žiacka školská rada nie je ustanovená, voľbu zástupcu žiakov strednej školy vykonajú žiaci strednej školy v priamych voľbách.

(5) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických zamestnancov, osobitne nepedagogických zamestnancov a v spolupráci so zástupcami rodičov zvolá rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia (ďalej len „volič“); takisto vyzve žiacku školskú radu príslušnej strednej školy na uskutočnenie voľby zástupcu žiakov do rady školy.

(6) Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

(7) Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy.

(8) Na postup pri voľbách volených zástupcov do rady školy sa vzťahuje ustanovenie § 6 ods. 5.

(9) Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy tí zástupcovia pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia a zástupca žiakov príslušnej strednej školy, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.

(10) Ak sa na zverejnenú výzvu zriaďovateľa podľa odseku 3 prihlási a deleguje svojho zástupcu viac právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v príslušnej škole alebo v školskom zariadení, o tom, ktorá z nich bude mať zastúpenie v rade školy, rozhodne príslušné zastupiteľstvo; ak je zriaďovateľom krajský školský úrad, rozhodne jeho prednosta.

(11) Na čele rady školy je predseda, ktorého zvolí rada školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.

(12) Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy, riaditeľ školského zariadenia ani zástupca riaditeľa školského zariadenia.

(13) Predsedom rady školy nemôže byť člen rady školy uvedený v § 3 ods. 1 písm. d).

§ 2

(1) V základných školách, v základných umeleckých školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec, má rada školy najviac 11 členov. Tvoria ju

a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

c) štyria zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia,

d) traja delegovaní zástupcovia príslušnej obce,

e) jeden delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní v tejto škole alebo v tomto školskom zariadení.

(2) V základných školách, v základných umeleckých školách a v školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov je nižší ako 25, a v základných školách a v školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10, sa ustanoví rada školy, ktorej zloženie a počet členov určí zriaďovateľ.

(3) V základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec, sa ustanoví rada školy v zložení podľa odseku 1 tak, že jedným z členov rady školy podľa odseku 1 písm. a) je zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy a jedným členom rady školy podľa odseku 1 písm. c) je zvolený zástupca rodičov detí materskej školy.

§ 3

(1) V stredných školách a v špeciálnych stredných školách, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, sa ustanovuje rada školy, ktorá má najviac 11 členov. Tvoria ju

a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

c) traja zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia,

d) jeden zástupca žiakov zvolený vo voľbách žiakmi príslušnej strednej školy,

e) dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,

f) jeden delegovaný zástupca obce, v ktorej má škola alebo školské zariadenie sídlo,

g) jeden delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní tejto školy alebo školského zariadenia.

(2) Na zloženie rád škôl v základných školách, v základných školách s materskou školou, v základných umeleckých školách, v špeciálnych základných školách, praktických školách, odborných učilištiach, učilištiach a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, sa primerane vzťahuje odsek 1 a ustanovenie § 2; v týchto školách a školských zariadeniach sa rada školy ustanovuje bez zvoleného zástupcu žiakov školy alebo školského zariadenia.

(3) V školách a v školských zariadeniach podľa odsekov 1 a 2, ktoré majú menej ako 25 zamestnancov, zloženie a počet členov rady školy určí zriaďovateľ.

§ 4

Rada školy v liečebno-výchovných sanatóriách, diagnostických centrách, reedukačných detských domovoch a v reedukačných domovoch pre mládež, ktorých zriaďovateľom je krajský školský úrad, sa ustanovuje bez zástupcov rodičov. Rada školy má najviac 11 členov. Tvoria ju

a) štyria zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školského zariadenia,

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školského zariadenia,

c) dvaja delegovaní zástupcovia krajského školského úradu,

d) jeden zástupca obce, v ktorej má školské zariadenie sídlo,

e) traja delegovaní zástupcovia iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v príslušnom školskom zariadení.

§ 5

(1) Ustanovujúce zasadnutie rady školy v školách a školských zariadeniach zabezpečuje ich zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy alebo školského zariadenia.

(2) Rada školy na ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť kandidátov zo zvolených zástupcov rodičov do príslušnej obecnej školskej rady alebo územnej školskej rady podľa osobitného predpisu.3)

(3) Kandidátov podľa odseku 2 do obecnej školskej rady navrhujú rady škôl a školských zariadení všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území obce. Kandidátov podľa odseku 2 do územnej školskej rady navrhujú rady škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský úrad.

(4) Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do rady školy, mená a priezviská členov rady školy, meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy, mená a priezviská kandidátov navrhnutých do príslušnej obecnej školskej rady alebo územnej školskej rady a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda rady školy; vyhotovenie zápisnice zabezpečí riaditeľ školy alebo školského zariadenia. Prílohou k zápisnici sú prezenčné listiny voličov a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do rady školy.

(5) Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy príslušnému zriaďovateľovi, a to najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy. Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia.

§ 6

(1) Členov obecnej školskej rady z kandidátov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti obce podľa § 5 ods. 2, z predsedov rád škôl a z riaditeľov škôl a školských zariadení zriadených na území obce zvolia predsedovia rád škôl vo voľbách tajným hlasovaním.

(2) Voľby podľa odseku 3 zabezpečuje obec. Ak sú v územnej pôsobnosti obce zriadené menej ako tri rady škôl, zvyšuje sa počet delegovaných zástupcov obce. V prípade rovnosti počtu hlasov pre volených členov obecnej školskej rady sa rozhodne žrebovaním.

(3) Najneskôr 30 dní pred uskutočnením volieb do obecnej školskej rady požiada obec príslušné rady škôl o návrh kandidátov do obecnej školskej rady.

(4) Obec zvolá všetkých predsedov rád škôl na uskutočnenie volieb. Voľby členov obecnej školskej rady sa uskutočnia samostatne pre každú skupinu kandidátov tak, že voliči označia počet kandidátov určených podľa osobitného predpisu4) na hlasovacom lístku.

(5) Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch. Platné sú len hlasovacie lístky, na ktorých je označený určený alebo nižší počet kandidátov podľa odseku 4.

(6) Do obecnej školskej rady sú zvolení kandidáti, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne o zvolení člena obecnej školskej rady za príslušné skupiny volebná komisia žrebom.

(7) Ustanovujúce zasadnutie obecnej školskej rady zvolá príslušná obec najneskôr do 14 dní od uskutočnenia volieb.

(8) Na čele obecnej školskej rady je predseda, ktorého zvolí obecná školská rada zo svojich členov na svojom ustanovujúcom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov obecnej školskej rady.

(9) Z ustanovujúceho zasadnutia obecnej školskej rady sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do obecnej školskej rady, mená a priezviská členov obecnej školskej rady, meno a priezvisko zvoleného predsedu obecnej školskej rady a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda obecnej školskej rady a starosta obce. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí obec. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do obecnej školskej rady.

§ 7

(1) Členov územnej školskej rady z kandidátov podľa § 5 ods. 2 navrhnutých radami škôl v územnom obvode samosprávneho kraja, z predsedov rád škôl a riaditeľov škôl alebo školských zariadení zvolia vo voľbách predsedovia rád škôl tajným hlasovaním. Voľby zabezpečí príslušný samosprávny kraj.

(2) Ustanovujúce zasadnutie územnej školskej rady zvolá samosprávny kraj.

(3) Na priebeh volieb a ustanovovanie územnej školskej rady sa primerane vzťahuje ustanovenie § 6.

(4) Z ustanovujúceho zasadnutia územnej školskej rady sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do územnej školskej rady, mená a priezviská členov územnej školskej rady, meno a priezvisko zvoleného predsedu územnej školskej rady a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda územnej školskej rady a predseda samosprávneho kraja. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí samosprávny kraj. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do územnej školskej rady.

§ 8

(1) Rada školy sa zriaďuje aj v základnej škole a materskej škole, ktoré nie sú právnickými osobami, ak nie sú súčasťou inej školy.

(2) Pri spojenej škole podľa osobitného predpisu5) sa ustanovuje len jedna rada školy. Jej zloženie zohľadní druhy a typy škôl, ktoré sú organizačnými zložkami spojenej školy.

(3) Predsedu orgánu školskej samosprávy môže príslušný orgán školskej samosprávy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu.

(4) Pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole alebo v školskom zariadení.

(5) Zriaďovateľ školy, zriaďovateľ školského zariadenia, obec, samosprávny kraj alebo krajský školský úrad pred skončením funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy podľa tejto vyhlášky ustanovia orgány školskej samosprávy na ďalšie funkčné obdobie najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy.

(6) Podrobnosti o zložení žiackej školskej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej školskej rady.6)

§ 9

(1) Orgán školskej samosprávy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom, ktorý obsahuje najmä

a) úlohy orgánu školskej samosprávy,

b) práva, povinnosti a zodpovednosť členov orgánu školskej samosprávy,

c) pravidlá volieb, spôsob doplňovania členov a rokovania orgánu školskej samosprávy,

d) vzťah orgánu školskej samosprávy k orgánom miestnej štátnej správy.

(2) Orgán školskej samosprávy schvaľuje svoj štatút na svojom najbližšom zasadnutí po jeho ustanovení.

§ 10

Finančné zabezpečenie orgánov školskej samosprávy

(1) Finančnú úhradu nákladov na ustanovenie a činnosť rady školy ustanovenej v škole alebo v školskom zariadení, ktoré sú právnickou osobou, zabezpečuje riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia.7)

(2) Finančnú úhradu nákladov na ustanovenie a činnosť rady školy ustanovenej v škole alebo v školskom zariadení, ktoré nie sú právnickou osobou, zabezpečuje zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia.


§ 11

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 51/2000 Z. z. o školskej samospráve v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 587/2002 Z. z.

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2004.


Martin Fronc v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 26 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.

3) § 25 ods. 10 a 11 zákona č. 596/2003 Z. z.

4) § 25 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z.

5) § 20 zákona č. 596/2003 Z. z.

6) § 26 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

7) § 24 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z.