Oznámenie č. 243/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca arómy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-243
Čiastka 101/2004
Platnosť od 29.04.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, pričom § 5 a príloha č. 1 časti A, B, C a F strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Pôvodný predpis 29.04.2004

243

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 15. marca 2004 č. 608/7/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca arómy.

Výnosom sa vymedzujú pojmy, upravujú požiadavky na arómy používané alebo určené na používanie v potravinách alebo na potravinách s cieľom dodať im arómu, vôňu alebo chuť a upravujú sa požiadavky na východzie materiály, ktoré sa používajú na výrobu aróm.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, pričom § 5 a príloha č. 1 časti A, B, C a F strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 10/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z apríla 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.