Vyhláška č. 156/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-156
Čiastka 73/2004
Platnosť od 26.03.2004 do30.04.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do30.04.2005
Zrušený 175/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 15 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Znenie 01.05.2004

156

Vyhláška

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 1. marca 2004,

ktorou sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 256/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) zoznam výrobkov, ktoré sa považujú za kozmetické výrobky,1)

b) zoznam látok vo výrobkoch, ktoré nie sú kozmetické výrobky,2)

c) zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch,

d) zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, ich najvyššiu prípustnú koncentráciu a iné podmienky ich používania,

e) zoznam povolených farbív v kozmetických výrobkoch a podmienky ich používania,

f) zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch, ich najvyššiu prípustnú koncentráciu a iné podmienky ich používania,

g) zoznam povolených ultrafialových filtrov v kozmetických výrobkoch, ich najvyššiu prípustnú koncentráciu a iné podmienky ich používania,

h) náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na použitie inej látky alebo látok v kozmetickom výrobku, ako sú uvedené v zoznamoch podľa písmen e) až g),

i) podrobnosti o požiadavkách na označovanie kozmetických výrobkov,

j) náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na neuvedenie látky alebo látok v označení kozmetického výrobku z dôvodu obchodného tajomstva,

k) postup na pridelenie registračného čísla kozmetickému výrobku pri vydaní povolenia na neuvedenie látky alebo látok v označení kozmetického výrobku z dôvodu obchodného tajomstva,

l) rozsah údajov sprístupňovaných na požiadanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) na účely výkonu štátneho zdravotného dozoru.

§ 2

Zoznam kozmetických výrobkov

(1) Zoznam výrobkov, ktoré sa považujú za kozmetické výrobky, je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Zoznam látok vo výrobkoch, ktoré nie sú kozmetickými výrobkami, je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch

Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 3.

§ 4

Zoznamy regulovaných látok v kozmetických výrobkoch

Vybrané látky môžu byť v kozmetických výrobkoch prítomné len v najvyššej prípustnej koncentrácii a za podmienok ustanovených v prílohách č. 4 až 7, pričom

a) zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, ich najvyššia prípustná koncentrácia a iné podmienky ich používania sú uvedené v prílohe č. 4,

b) zoznam povolených farbív v kozmetických výrobkoch a podmienky ich používania sú uvedené v prílohe č. 5,

c) zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch, ich najvyššia prípustná koncentrácia a iné podmienky ich používania sú uvedené v prílohe č. 6,

d) zoznam povolených ultrafialových filtrov v kozmetických výrobkoch, ich najvyššia prípustná koncentrácia a iné podmienky ich používania sú uvedené v prílohe č. 7.

§ 5

Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na použitie inej látky alebo látok v kozmetickom výrobku

Žiadosť o vydanie povolenia na použitie inej alebo iných konzervačných látok, farbív alebo ultrafialových filtrov v kozmetickom výrobku, ako je uvedené v zoznamoch povolených látok (prílohy č. 5 až 7), obsahuje

a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

b) presnú identifikáciu látky a jej klasifikáciu podľa osobitných predpisov.3) Pri identifikácii látky sa musí uviesť, ak existuje, jej

1. chemický názov,

2. názov podľa systému Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (ďalej len „IUPAC“),

3. medzinárodný nepatentovaný názov podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „INN“),

4. názov podľa Európskeho liekopisu (ďalej len „Ph.Eur.“),

5. medzinárodne určené číslo pridelené danej chemickej látke na účel jej presnej identifikácie (ďalej len „CAS“),

6. číslo pridelené chemickej látke v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (ďalej len „EINECS“),

7. číslo pridelené chemickej látke v Európskom zozname nových chemických látok (ďalej len „ELINCS“),

8. indexové číslo farbiva (ďalej len „CI“),

9. názov základnej látky, názov použitej časti rastliny alebo živočícha a názvy súčastí zložky pri látke, ktorú nemožno inak uviesť,

c) hodnotenie bezpečnosti látky pre zdravie ľudí pri použití v konečnom výrobku s prihliadnutím na jej toxikologický profil, chemickú štruktúru a stupeň expozície,

d) predpokladaný účel použitia látky alebo jej funkciu,

e) kategórie výrobkov, v ktorých sa látka použije,

f) technologické odôvodnenie použitia látky v priebehu výroby kozmetického výrobku,

g) kvalitatívne a kvantitatívne zloženie konečného kozmetického výrobku,

h) dostupnú domácu a zahraničnú dokumentáciu o látke a výrobku.

Podrobnosti o požiadavkách na označovanie kozmetických výrobkov

§ 6

(1) Na obale, do ktorého je kozmetický výrobok zabalený alebo naplnený (ďalej len „vnútorný obal“), a na prípadnom vonkajšom spotrebiteľskom obale (ďalej len „vonkajší obal“) kozmetického výrobku sa uvádzajú, ak ďalej nie je ustanovené inak, tieto údaje:

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu alebo osoby zodpovednej za uvedenie kozmetického výrobku do obehu,

b) nominálny obsah v čase balenia,

c) dátum minimálnej trvanlivosti,

d) podmienky použitia a upozornenia,

e) identifikácia výrobnej dávky,

f) účel použitia,

g) zoznam zložiek.

(2) V prípade použitia inej alebo iných konzervačných látok, farbív alebo ultrafialových filtrov v kozmetickom výrobku, ako je uvedené v zoznamoch povolených látok (prílohy č. 5 až 7), kozmetické výrobky sa musia označiť aj charakteristickými údajmi uvedenými v povolení na použitie novej látky.4)

(3) Údaje podľa odseku 1 písm. g) možno uviesť len na vonkajšom obale.

(4) Údaje podľa odseku 1 písm. b), c), d) a f) sa uvádzajú v štátnom jazyku.

(5) Kozmetické výrobky, ktoré nie sú balené výrobcom a balia sa v mieste predaja na prianie spotrebiteľa alebo sú vopred zabalené na okamžitý predaj, musia sa označiť podľa odseku 1, pričom požadované údaje možno uviesť aj na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených alebo pripevnených na kozmetický výrobok.

§ 7

(1) Obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu alebo osoby zodpovednej za uvedenie kozmetického výrobku do obehu možno uviesť v skrátenej forme, ak to umožní ich všeobecnú identifikáciu.

(2) Kozmetické výrobky vyrobené mimo členských štátov Európskej únie sa označujú aj krajinou pôvodu, ak táto informácia nie je uvedená v označení sídla alebo miesta podnikania výrobcu.

§ 8

(1) Nominálny obsah v čase balenia daný hmotnosťou alebo objemom kozmetického výrobku sa uvádza na obale kozmetického výrobku okrem balení s nominálnou hmotnosťou menšou ako 5 g alebo s nominálnym objemom menším ako 5 ml, nepredajných vzoriek a okrem balení na jednorazové použitie.

(2) Nominálny obsah podľa odseku 1 sa nemusí uviesť na obale kozmetického výrobku obsahujúceho niekoľko samostatných balení, pre ktoré údaj o hmotnosti alebo objeme nie je podstatný, ak je počet jednotlivých balení uvedený na obale. Počet jednotlivých balení sa nemusí uviesť, ak je ľahko viditeľný cez obal alebo ak sa jednotlivé balenia bežne predávajú samostatne.

§ 9

(1) Dátum minimálnej trvanlivosti sa označuje slovami „Najlepšie spotrebovať do“, po ktorých nasleduje

a) dátum s uvedením mesiaca a roka alebo dňa, mesiaca a roka v tomto poradí alebo

b) údaj, kde je dátum podľa písmena a) uvedený na obale.

(2) Ak je to potrebné, údaj podľa odseku 1 sa doplní o podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby sa zaručila stanovená minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku.

(3) Dátum minimálnej trvanlivosti nie je povinné uvádzať, ak minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku je viac ako 30 mesiacov. V takom prípade sa kozmetický výrobok označí symbolom otvoreného téglika podľa prílohy č. 8 a uvedie sa obdobie, vyjadrené v mesiacoch, v rokoch alebo v mesiacoch a rokoch, počas ktorého možno kozmetický výrobok po otvorení používať bez poškodenia zdravia ľudí.

§ 10

(1) Osobitné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetických výrobkov, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohách č. 4, 6 a 7 v stĺpci „Podmienky použitia a upozornenia, ktoré sa musia uviesť na obale“, ako aj osobitné bezpečnostné informácie o kozmetických výrobkoch na profesionálne použitie, najmä na starostlivosť o vlasy, musia sa uviesť na vnútornom obale a vonkajšom obale kozmetického výrobku.

(2) Ak z praktických dôvodov, najmä veľkosti a tvaru kozmetických výrobkov, nemožno podmienky použitia a upozornenia podľa odseku 1 uviesť na príslušnom obale, musia sa uviesť na letáčiku, štítku, kartičke alebo páske priložených alebo pripevnených na kozmetický výrobok. Na tento spôsob označenia sa musí spotrebiteľ upozorniť na vnútornom obale a vonkajšom obale skrátenou slovnou informáciou alebo symbolom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.

§ 11

Výrobná dávka sa označuje číslom alebo iným spôsobom, ktorý ju umožní identifikovať. Pri malých výrobkoch vzhľadom na ich veľkosť možno výrobnú dávku označiť len na vonkajšom obale.

§ 12

Účel použitia kozmetického výrobku sa uvedie, iba ak to nie je jasné z označenia alebo charakteru výrobku.

§ 13

(1) Zložky použité pri výrobe kozmetického výrobku sa uvádzajú na obale v klesajúcom poradí podľa hmotnosti v čase ich pridania v procese výroby. Zoznamu zložiek musí predchádzať označenie „Ingredients“. Zložky sa uvádzajú v Medzinárodnom názvosloví kozmetických zložiek (ďalej len „INCI“). Ak takýto názov neexistuje, uvedie sa názov podľa iného existujúceho názvoslovia. Pre látku, ktorú nemožno takto uviesť, musí sa uviesť názov základnej látky, názov použitej časti rastliny alebo živočícha a názvy súčastí zložky. Zložky v množstve menšom ako jedno percento sa uvádzajú v ľubovoľnom poradí po zložkách, ktorých je v kozmetickom výrobku viac ako jedno percento. Farbivá sa uvádzajú po ostatných zložkách v ľubovoľnom poradí. Uvádzajú sa v CI podľa prílohy č. 5. Pri výrobkoch dekoratívnej kozmetiky, ktorá sa predáva vo viacerých farebných odtieňoch, možno uviesť celú škálu používaných farbív, ak im predchádza slovné označenie „môže obsahovať“ alebo „+/–“.

(2) Za zložky podľa odseku 1 sa nepovažujú

a) nečistoty v použitých surovinách,

b) doplnkové materiály prítomné počas prípravy, ale neprítomné v konečnom výrobku,

c) materiály ako rozpúšťadlá alebo nosiče vonných a aromatických kompozící použité v nevyhnutnom množstve.

(3) Vonné a aromatické kompozície a ich suroviny sa označujú slovami „parfum“ alebo „aroma“. Látky uvedené v prílohe č. 4 časti 1, ktorých označenie je požadované v stĺpci „ďalšie obmedzenia a požiadavky“, sa uvedú na obale bez ohľadu na ich funkciu v kozmetickom výrobku.

(4) Ak z praktických dôvodov, najmä veľkosti a tvaru kozmetických výrobkov, nemožno uviesť zoznam zložiek na obale, musí sa uviesť na letáčiku, štítku, kartičke alebo páske priložených alebo pripevnených na kozmetický výrobok. Pri mydlách, kúpeľových guľôčkach a iných malých kozmetických výrobkoch možno uviesť zoznam zložiek na ozname umiestnenom v blízkosti miesta, kde je kozmetický výrobok vystavený na predaj. Na tento spôsob označenia sa musí spotrebiteľ upozorniť na vonkajšom obale skrátenou slovnou informáciou alebo symbolom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.

(5) V prípade povolenia neuvedenia látky alebo látok v označení kozmetického výrobku sa v zložení uvedie namiesto látky alebo látok, na ktoré sa povolenie vzťahuje, registračné číslo uvedené v povolení.

§ 14

Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na neuvedenie látky alebo látok v označení kozmetického výrobku

(1) Žiadosť o vydanie povolenia na neuvedenie látky alebo látok v označení kozmetického výrobku z dôvodu obchodného tajomstva obsahuje tieto údaje:

a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

b) presnú identifikáciu látky, pre ktorú sa neuvedenie v označení požaduje, a to

1. názov chemickej látky (IUPAC, INCI, INN, Ph. Eur.), číslo pridelené látke (CAS, CI, EINECS),

2. názov podľa ELINCS a úradne pridelené číslo,5) ak bola látka oznámená, a informáciu, či bola schválená alebo zamietnutá žiadosť o jej neuvedenie v označení,

3. názov základnej látky, názov použitej časti rastliny alebo živočícha a názvy súčastí zložky pri látke, ktorú nemožno inak uviesť,

c) hodnotenie bezpečnosti látky pre zdravie ľudí pri použití v konečnom výrobku s prihliadnutím na toxikologický profil látky, jej chemickú štruktúru a stupeň expozície,

d) predpokladané použitie látky, hlavne rôzne kategórie výrobkov, do ktorých sa použije,

e) podrobné odôvodnenie, prečo sa neuvedenie látky požaduje, a to

1. skutočnosť, že identifikácia látky alebo jej funkcia v predávanom kozmetickom výrobku nie je opísaná v literatúre a nie je známa ostatným účastníkom trhu,

2. skutočnosť, že informácia ešte nie je verejne prístupná, aj keď už bola predložená žiadosť o patentovanie látky alebo jej použitia,

3. iná skutočnosť dôležitá na vydanie povolenia,

f) názvy všetkých kozmetických výrobkov, ktoré obsahujú danú látku, ak sú známe, odlišné názvy používané na trhu Európskej únie a podrobné údaje o každom výrobku,

g) vyhlásenie o tom, či sa žiadosť o neuvedenie v označení danej látky predložila kompetentnému orgánu v inom členskom štáte, a údaje o výsledku takejto žiadosti.

(2) Ak názov kozmetického výrobku podľa odseku 1 písm. f) ešte nie je známy, možno ho oznámiť neskôr, najneskôr však 15 dní pred jeho uvedením do obehu. Ak sa látka používa v niekoľkých výrobkoch, postačuje jedna žiadosť za predpokladu, že sa výrobky úradu verejného zdravotníctva oznámili.

§ 15

Postup na pridelenie registračného čísla kozmetickému výrobku pri vydaní povolenia na neuvedenie látky alebo látok v označení kozmetického výrobku

(1) Úrad verejného zdravotníctva pridelí kozmetickému výrobku registračné číslo pre látku neuvedenú v označení zložené zo siedmich číslic, z ktorých

a) prvé dve číslice označujú rok, v ktorom sa povolilo neuvedenie látky alebo látok v označení kozmetického výrobku,

b) druhé dve číslice označujú kód priradený jednotlivému členskému štátu Európskej únie,

c) posledné tri číslice pridelí úrad verejného zdravotníctva.

(2) Jednotlivým členským štátom Európskej únie sú pridelené kódy uvedené v prílohe č. 10.

§ 16

Rozsah údajov sprístupňovaných úradu verejného zdravotníctva na účely výkonu štátneho zdravotného dozoru

Na účely výkonu štátneho zdravotného dozoru sa sprístupňujú v štátnom jazyku tieto údaje:

a) kvalitatívne a kvantitatívne zloženie výrobku; pri vôňach a vonných kompozíciách ich názov, kódové číslo a identifikačné údaje dodávateľa,

b) fyzikálno-chemické a mikrobiologické špecifikácie surovín a konečného kozmetického výrobku, čistota a kritériá mikrobiologickej kontroly kozmetického výrobku,

c) výrobný postup vyhovujúci správnej výrobnej praxi,

d) hodnotenie bezpečnosti konečného výrobku pre zdravie ľudí,6) v ktorom sa berie do úvahy všeobecný toxikologický profil zložiek, ich chemická štruktúra, stupeň expozície s prihliadnutím na špecifickú expozíciu charakteristickú pre miesto aplikácie a populáciu, pre ktorú je kozmetický výrobok určený; kozmetické výrobky pre deti do troch rokov veku a kozmetické výrobky určené výlučne na vonkajšiu intímnu hygienu musia mať špecifické hodnotenie bezpečnosti,

e) meno, priezvisko a adresa osoby alebo osôb zodpovedných za hodnotenie podľa písmena d),

f) existujúce údaje o nežiaducich účinkoch na zdravie ľudí vyplývajúce z používania kozmetického výrobku,

g) dôkaz o účinkoch, ktoré sú pri kozmetickom výrobku deklarované, ak to povaha účinkov alebo výrobku vyžaduje,

h) údaje o všetkých testoch na zvieratách vykonaných výrobcom alebo jeho dodávateľmi na účely vývoja, hodnotenia bezpečnosti výrobku alebo jeho zložiek alebo na účely splnenia požiadaviek krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie.


Záverečné ustanovenia

§ 17

(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 pod referenčnými číslami 293 a 423 až 451, možno uvádzať do obehu podľa doterajších predpisov do 14. apríla 2004.

(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 4 časti 1 pod referenčnými číslami 67 až 92, možno uvádzať do obehu podľa doterajších predpisov do 10. marca 2005.

(3) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 4 časti 2 pod referenčným číslom 66, možno podľa požiadaviek ustanovených v tejto prílohe uvádzať do obehu do 10. marca 2005.

(4) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 pod referenčnými číslami 178 a 411 a v prílohe č. 4 časti 1 pod referenčnými číslami 93, 94 a 95, možno podľa doterajších predpisov vyrábať a dovážať do 23. marca 2005 a uvádzať do obehu do 23. septembra 2005.

(5) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 4 časti 2 pod referenčnými číslami 67, 68 a 69 a v prílohe č. 6 časti 2 pod referenčným číslom 1, možno podľa požiadaviek ustanovených v tejto prílohe vyrábať a dovážať do 23. marca 2005 a uvádzať do obehu do 23. septembra 2005.

§ 18

(1) Do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii bude pridelené kozmetickému výrobku registračné číslo pre látku neuvedenú v označení zložené z piatich číslic, z ktorých

a) prvé dve číslice označujú rok, v ktorom sa povolilo neuvedenie látky alebo látok v označení kozmetického výrobku,

b) posledné tri číslice pridelí úrad verejného zdravotníctva.

(2) Úrad verejného zdravotníctva oznámi výrobcovi kozmetických výrobkov do dvoch mesiacov po priradení kódu Slovenskej republike podľa odseku 1 písm. b) nové registračné číslo podľa postupu uvedeného v § 15 ods. 1.

§ 19

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 1999 č. 4312/3/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kozmetické prostriedky (oznámenie č. 58/2000 Z. z.).

§ 20

Touto vyhláškou sa transponujú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 11.

§ 21

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004 s výnimkou § 15 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


v z. Ján Gajdoš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 156/2004 Z. z.

ZOZNAM VÝROBKOV, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA KOZMETICKÉ VÝROBKY

1. krémy, emulzie, lotiony, gély a oleje na pokožku (určené na ruky, tvár, nohy a podobne),

2. pleťové masky (okrem výrobkov určených na peeling),

3. základy s obsahom pigmentov (tekuté, pasty, prášky),

4. púdre na líčenie (make-up), púdre po kúpeli, hygienické púdre, zásypy a podobne,

5. toaletné mydlá, dezodoračné mydlá a iné,

6. parfumy, toaletné vody a kolínske vody,

7. výrobky do kúpeľa a na sprchovanie (soli, peny, oleje, gély a iné),

8. výrobky na depiláciu,

9. dezodoranty a výrobky na obmedzenie potenia (antiperspiranty),

10. výrobky na starostlivosť o vlasy:

10.1. na farbenie a odfarbovanie,

10.2. na onduláciu, narovnávanie a fixáciu,

10.3. na formovanie účesu,

10.4. na čistenie (lotiony, púdre, šampóny),

10.5. kondicionéry (lotiony, krémy, oleje),

10.6. kadernícke výrobky (lotiony, laky, brilantíny),

11. výrobky na holenie a po holení (krémy, peny, lotiony a podobne),

12. výrobky na líčenie a odlíčenie tváre a očí,

13. výrobky na aplikáciu na pery,

14. výrobky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu,

15. výrobky na starostlivosť o nechty a úpravu nechtov,

16. výrobky na vonkajšiu intímnu hygienu,

17. výrobky na opaľovanie,

18. výrobky na stmavnutie pokožky bez účasti slnečného žiarenia,

19. výrobky na zosvetlenie pokožky,

20. výrobky proti vráskam,

21. ostatné kozmetické výrobky.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 156/2004 Z. z.

ZOZNAM LÁTOK VO VÝROBKOCH, KTORÉ NIE SÚ KOZMETICKÉ VÝROBKY

Stroncium a jeho zlúčeniny s výnimkou mliečnanu strontnatého, dusičnanu strontnatého a polykarboxylátu strontnatého uvedených v prílohe č. 3, sulfidu strontnatého, chloridu strontnatého, octanu strontnatého, hydroxidu strontnatého, peroxidu strontnatého za podmienok uvedených v prílohe č. 4 časti 1 a komplexov, pigmentov a solí stroncia ako súčasti farbív uvedených v poznámke 3 v prílohe č. 5.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 156/2004 Z. z.

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH

1. N-5-chlórbenzoxazol-2-ylacetamid

N-5-Chlorobenzoxazol-2-ylacetamide o

2. 2-acetoxyetyl trimetyl hydroxid amónny (acetylcholin) a jeho soli

2-Acetoxyethyltrimethylammonium hydroxide (acetylcholine) and its salts o

3. Deanol aceglumát

Deanol aceglumate*

4. Spironolaktón

Spironolactone*

5. [4-(4-hydroxy-3-jódofenoxy)-3,5-dijódofenyl] kyselina octová a jej soli

[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acid and its salts o

6. Metotrexát Methotrexate*

7. Kyselina 6-aminohexánová a jej soli

Aminocaproic acid* and its salts

8. Cinchofén (kyselina fenylcinchoninová), jej soli, deriváty a soli týchto derivátov

Cinchophen*, its salts, derivatives and salts of these derivatives

9. Kyselina tyropropická a jej soli

Thyropropic acid* and its salts

10. Kyselina trichlóroctová

Trichloroacetic acid o

11. Aconitum napellus L. (listy, korene a galenické prípravky)

12. Akonitín (Aconitine o) hlavný alkaloid Aconitum napellus L. a jeho soli

13. Adonis vernalis L. a jeho prípravky

14. Epinefrín

Epinephrine*

15. Rauwolfia serpentina alkaloidy a ich soli

16. Alkínové alkoholy (Alkyne alcohols o), ich estery, étery a ich soli

17. Izoprenalín

Isoprenaline*

18. Izotiokyanatan alylu

Allyl isothiocyanate o

19. Aloklamid a jeho soli

Alloclamide* and its salts

20. Nalorfín, jeho soli a étery

Nalorphine*, its salts and ethers

21. Sympatikomimetické amíny (Sympathicomimetic amines o) pôsobiace na centrálny nervový systém: ktorákoľvek látka obsiahnutá v prvom zozname liekov podliehajúcich lekárskemu predpisu, a spomínané v uznesení AP (69) 2 Európskej rady

22. Anilín, jeho soli a jeho halogenované a sulfónované deriváty

Aniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives o

23. Betoxykaín a jeho soli

Betoxycaine* and its salts

24. Zoxazolamín

Zoxazolamine*

25. Prokaínamid, jeho soli a deriváty

Procainamide*, its salts and derivatives

26. Benzidín

Benzidine o

27. Tuaminoheptán, jeho izoméry a soli

Tuaminoheptane*, its isomers and salts

28. Oktodrín a jeho soli

Octodrine* and its salts

29. 2-amino-1,2-bis(4-metoxyfenyl) etanol a jeho soli

2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)etanol and its salts o

30. 1,3-dimetylpentylamín a jeho soli

1,3-Dimethylpentylamine and its salts o

31. Kyselina 4-aminosalicylová a jej soli

4-Aminosalicylic acid and its salts o

32. Toluidíny, ich izoméry, soli a halogenované a sulfónované deriváty

Toluidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives o

33. Xylidíny, ich izoméry, soli a halogenované a sulfónované deriváty

Xylidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives o

34. Imperatorín (9-(3-metoxylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g] chromen-7-ón)

Imperatorin-(9-(3-methoxylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g] chromen-7-one) o

35. Ammi majus a jeho galenické prípravky

36. 2,3-dichlór-2-metylbután

2,3-Dichloro-2-methylbutane o

37. Látky s androgénnym účinkom

Substances with androgenic effect o

38. Antracénový olej

Anthracene oil o

39. Antibiotiká

Antibiotics o

40. Antimón a jeho zlúčeniny

Antimony and its compounds o

41. Apocynum cannabinum L. a jeho prípravky

42. Apomorfín (5, 6, 6a, 7-tetrahydro-6-metyl-4H-dibenzo[de,g]-chinolín-10,11-diol) a jeho soli

Apomorphine (5, 6, 6a, 7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]-quinoline-10,11-dihydric alcohol) and its salts o

43. Arzén a jeho zlúčeniny

Arsenic and its compounds o

44. Atropa belladonna L. a jej prípravky

45. Atropín, jeho soli a deriváty

Atropine, its salts and derivatives o

46. Bárnaté soli (Barium salts o) okrem síranu bárnatého, sulfidu bárnatého za podmienok stanovených v prílohe č. 4 časti 1 a komplexov, solí a pigmentov pripravených z farbív uvedených v poznámke 3 v prílohe č. 5

47. Benzén

Benzene o

48. Benzimidazol-2(3H)-ón

Benzimidazol-2(3H)-one o

49. Benzazepíny a benzodiazepíny

Benzazepines and benzodiazepines o

50. 1-dimetylaminometyl-1metylpropylbenzoát (amylokaín) a jeho soli

1-Dimethylaminomethyl-1-methypropyl benzoate (amylocaine) and its salts o

51. 2,2,6-trimetyl-4-piperidylbenzoát (benzamín) a jeho soli

2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine) and its salts o

52. Izokarboxazid

Isocarboxazid*

53. Bendroflumetiazid a jeho deriváty

Bendroflumethiazide* and its derivatives

54. Berýlium a jeho zlúčeniny

Beryllium and its compounds o

55. Bróm, elementárny

Bromine, elemental o

56. Bretýlium-tozylát

Bretylium tosilate*

57. Karbromal

Carbromal*

58. Bromizoval

Bromisoval*

59. Brómfeniramín a jeho soli

Brompheniramine* and its salts

60. Benzilónium bromid

Benzilonium bromide*

61. Tetrylamónium bromid

Tetrylammonium bromide*

62. Brucín

Brucine o

63. Tetrakaín a jeho soli

Tetracaine* and its salts

64. 4-butyl-1-fenylpyrazolidín-3,5-dión

Mofebutazone*

65. Tolbutamid

Tolbutamide*

66. Karbutamid

Carbutamide*

67. Fenylbutazón

Phenylbutazone*

68. Kadmium a jeho soli

Cadmium and its compounds o

69. Kantaridy (Cantharides), Cantharis vesicatoria

70. (1R,25)-hexahydro-1,2-dimetyl-3,6-epoxyftalový anhydrid (kantaridín)

(1R,25)- Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyphthalic anhydride (cantharidin) o

71. Fenprobamát

Phenprobamate*

72. Nitroderiváty karbazolu

Nitroderivatives of carbazol o

73. Sírouhlík

Carbon disulphide o

74. Kataláza

Catalase o

75. Cefaelín a jeho soli

Cephaeline and its salts o

76. Chenopodium ambrosioides (esenciálny olej)

77. 2,2,2-trichlóretán-1,1-diol

2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol o

78. Chlór

Chlorine o

79. Chlórpropamid

Chlorpropamide*

80. Difenoxylát

Diphenoxylate* hydrochloride

81. 4-fenylazofenylén-1,3-diamín citran hydrochlorid (chryzoidín citran hydrochlorid)

4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride) o

82. Chlórzoxazón

Chlorzoxazone*

83. 2-chlór-6-metylpyrimidín-4-yldimetylamín (krimidín-ISO)

2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO) o

84. Chlórprotixén a jeho soli

Chlorprothixene* and its salts

85. Klofenamid

Clofenamide*

86. N, N-bis (2-chlóretyl)metylamín N-oxid a jeho soli

N, N-bis (2-Chloroethyl) methylamine N-oxide and its salts o

87. Chlórmetín a jeho soli

Chlormethine* and its salts

88. Cyklofosfamid a jeho soli

Cyclophosphamide* and its salts

89. Manomustín a jeho soli

Mannomustine* and its salts

90. Butanilikaín a jeho soli

Butanilicaine* and its salts

91. Chlórmezanón

Chloromezanone*

92. Triparanol

Triparanol*

93. 2-[fenyl(4-chlórfenyl)acetyl]indán-1,3-dión (chlórfacinón-ISO)

2-[2-(4-Chlorphenyl)-2-phenylacetyl]indan 1,3-dione (chlorophacinone-ISO) o

94. Chlórfenoxamín

Chlorphenoxamine*

95. Fenaglykodol

Phenaglycodol*

96. Chlóretán

Chloroethane o

97. Chróm; kyselina chrómová a jej soli

Chromium; chromic acid and its salts o

98. Claviceps purpurea Tul. alkaloidy a galenické prípravky

99. Conium maculatum L. (plody, prášok a galenické prípravky)

100. Glycyklamid

Glycyclamide*

101. Benzénsulfonan kobaltnatý

Cobalt benzenesulphonate o

102. Kolchicín, jeho soli a deriváty

Colchicine, its salts and derivatives o

103. Kolchikozid a jeho deriváty

Colchicoside and its derivatives o

104. Colchicum autumnale L. a jeho galenické prípravky

105. Konvalatoxín

Convallatoxin o

106. Anamirta cocculus L. (plody)

107. Croton tiglium (olej)

108. 1-butyl-3-(N-krotonoylsulfanilyl) urea

1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl) urea o

109. Kurare a kurarín

Curare and curarine o

110. Syntetické kurarizanty

Synthetic curarizants o

111. Kyanovodík a jeho soli

Hydrogen cyanide and its salts o

112. 2-alfa-cyklohexylbenzyl(N,N,N,N-tetraetyl)trimetyléndiamín (fenetamín)

2- α Cyclohexylbenzyl (N,N,N,N-tetraethyl)trimethylenediamine (phenetamine) o

113. Cyklomenol a jeho soli

Cyclomenol* and its salts

114. Hexacyklonát sodný

Sodium hexacyclonate*

115. Hexapropymát

Hexapropymate*

116. Dextropropoxyfén

Dextropropoxyphene*

117. O,O-diacetyl-N-alyl-N-normorfín

O,O-Diacetyl-N-allyl-N-normorphine o

118. [2-(2-piperidín-1-ylehoxy)etyl]-benzo[b]pyrido[2,3-e] [1,4]tiazín-10-karboxylát a jeho soli

Pipazetate* and its salts

119. 5-(α, β -dibromofenetyl)-5-metylhydantoín

5-(α, β -Dibromophenethyl)-5-methylhydantoin o

120. Soli N,N-pentametylénbis (trimetylamóniové) soli napr. pentametónium-bromid

N,N-Pentamethylenebis (trimethylammonium) salts, e.g. pentamethonium bromide*

121. Soli N,N-[(metylimino)dietylén]bis(etyldimetylamónia), napr. azametónium-bromid

N,N-[(Methylimino)diethylene]bis(ethyldimethylammonium) salts, e.g. azamethonium bromide*

122. Cyklarbamát

Cyclarbamate*

123. Klofenotán DDT (ISO)

Clofenotane* DDT (ISO)

124. Soli N,N-hexametylénbis (trimetylamónia), napr. hexametónium-bromid

N,N-Hexamethylenebis (trimethylammonium) salts, e.g. hexamethonium bromide*

125. Dichlóretány (etylénchloridy)

Dichloroethanes (ethylene chlorides) o

126. Dichlóretylény (acetylén chloridy)

Dichloroethylenes (acetylene chlorides) o

127. Lysergid a jeho soli

Lysergide* and its salts

128. 2-dietylaminoetyl-3-hydroxy-4-fenylbenzoát a jeho soli

2-Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its salts o

129. Cinchokaín a jeho soli

Cinchocaine* and its salts

130. 3-dietylaminopropyl cinnamát

3-Diethylaminopropyl cinnamate o

131. O,O-dietyl-O-4-nitrofenylfosforotioát (paratión-ISO)

O,O-Diethyl-O-4-nitrophenylphosphorothioate (parathion-ISO) o

132. Soli [oxalylbis(iminoetylén)]bis[(o-chlórbenzyl)dietylamónia], napr. ambenómium chlorid

[Oxalylbis(iminoethylene)] bis [(o-chlorobenzyl) diethylammonium] salts e.g. ambenomium chloride*

133. Metyprylón a jeho soli

Methyprylon* and its salts

134. Digitalín a všetky heterozidy z rastliny Digitalis purpurea L.

Digitaline and all heterosides of Digitalis purpurea L. o

135. 7-[2-hydroxy-3-(2-hydroxyetyl-N-metylamino)propyl] teofylín (xantinol)

7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methyl)amino propyl] theophylline (xanthinol) o

136. Dioxetedrín a jeho soli

Dioxethedrin* and its salts

137. Piprokurarium

Piprocurarium*

138. Propylfenazón

Propylphenazone*

139. Tetrabenazín a jeho soli

Tetrabenazine* and its salts

140. Kaptodiám

Captodiame*

141. Mefeklorazín a jeho soli

Mefeclorazine* and its salts

142. Dimetylamín

Dimethylamine o

143. 1,1-bis(dimetylaminometyl)propylbenzoát (amydrikaín, alypín) a jeho soli

1,1-Bis(dimethylaminomethyl) propyl benzoate (amydricaine, alypine) and its salts o

144. Metapyrilén a jeho soli

Methapyrilene* and its salts

145. Metamfepramón a jeho soli

Metamfepramone* and its salts

146. Amitriptylín a jeho soli

Amitriptyline* and its salts

147. Metformín a jeho soli

Metformin* and its salts

148. Izosorbid-dinitrát

Isosorbide dinitrate*

149. Malononitril

Malononitrile o

150. Jantaronitril (sukcinonitril)

Succinonitrile o

151. Izoméry dinitrofenolu

Dinitrophenol isomers o

152. Inproquone

Inproquone*

153. Dimevamid a jeho soli

Dimevamide* and its salts

154. Difenylpyralín a jeho soli

Diphenylpyraline* and its salts

155. Sulfinpyrazón

Sulfinpyrazone*

156. N-(3-karbamoyl-3,3-difenylpropyl)-N,N-diizopropylmetylamónne soli, napr. izopropamid jodid

N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N-diisopropylmethyl-ammonium salts, e.g. isopropamid iodide*

157. Benaktyzín

Benactyzine*

158. Benzatropín a jeho soli

Benzatropine* and its salts

159. Cyklizín a jeho soli

Cyclizine* and its salts

160. 5,5-difenyl-4-imidazolidon

5,5-Diphenyl-4-imidazolidone o

161. Probenecíd

Probenecid*

162. Disulfirám, tiram (ISO)

Disulfiram*, thiram (ISO)

163. Emetín, jeho soli a deriváty

Emetine, its salts and derivatives o

164. Efedrín a jeho soli

Ephedrine and its salts o

165. Oxanamid a jeho deriváty

Oxanamide* and its derivatives

166. Eserín alebo fyzostigmín a jeho soli

Eserine or physostigmine and its salts o

167. Estery kyseliny 4-aminobenzoovej s voľnou amino skupinou

Esters of 4-aminobenzoic acid, with the free amino group

168. Cholínové soli a ich estery, napr. cholín-chlorid

Choline salts and their esters, e.g. choline chloride o

169. Karamifén a jeho soli

Caramiphen* and its salts

170. Dietyl-4-nitrofenylfosfát

Diethyl 4-nitrophenyl phosphate o

171. Metetoheptazín a jeho soli

Metethoheptazine* and its salts

172. Oxfeneridín a jeho soli

Oxpheneridine* and its salts

173. Etoheptazín a jeho soli

Ethoheptazine* and its salts

174. Metheptazín a jeho soli

Metheptazine* and its salts

175. Metylfenidát a jeho soli

Methylphenidate* and its salts

176. Doxylamín a jeho soli

Doxylamine* and its salts

177. Tolboxán

Tolboxane*

178. 4-benzoyloxyfenol a 4-etoxyfenol

4-Benzoyloxyphenol and 4-ethoxyphenol o

179. Paretoxikaín a jeho soli

Parethoxycaine* and its salts

180. Fenozolón

Fenozolone*

181. Glutetimid a jeho soli

Glutethimide* and its salts

182. Etylénoxid

Ethylene oxide o

183. Bemegrid a jeho soli

Bemegride* and its salts

184. Valnoktamid

Valnoctamide*

185. Haloperidol

Haloperidol*

186. Parametazón

Paramethasone*

187. Fluanizón

Fluanisone*

188. Trifluperidol

Trifluperidol*

189. Fluorezón

Fluoresone*

190. Fluóruracil

Fluorouracil*

191. Kyselina fluorovodíková, jej bežné soli, komplexné zlúčeniny a hydrofluoridy

(Hydrofluoric acid, its normal salts, its complexes and hydrofluoride o) s výnimkou uvedenou v prílohe č. 4 časti 1

192. Furfuryltrimetylammónne soli, napr. furtretónium-jodid

Furfuryltrimethylammonium salts, e.g. furtrethonium iodide*

193. Galantamín

Galantamine*

194. Progestogény

Progestogens*

195. 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyklohexán (BHC-ISO, lindan)

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC-ISO, lindan) o

196. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachlór-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetánonaftalén (endrín-ISO)

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8- dimethanonaphtalene (endrin-ISO) o

197. Hexachlóretán

Hexachloroethane o

198. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachlór-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimetánonaftalén (izodrín-IS)

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphtalen (izodrin-IS) o

199. Hydrastín, hydrastinín a jeho soli

Hydrastine, hydrastinine and their salts o

200. Hydrazidy a ich soli

Hydrazides and their salts o

201. Hydrazín, jeho deriváty a ich soli

Hydrazine, its derivatives and their salts o

202. Oktamoxín a jeho soli

Octamoxin* and its salts

203. Warfarín a jeho soli

Warfarin* and its salts

204. Etyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyrán-3-yl)acetát a soli kyseliny

Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetate and salts of the acid o

205. Metokarbamol

Methocarbamol*

206. Propatyl-nitrát

Propatylnitrate*

207. 4,4-dihydroxy-3,3-(3-metyltiopropylidén)dikumarín

4,4-Dihydroxy-3,3-(3-methylthiopropylidene) dicoumarine o

208. Fenadiazol

Fenadiazole*

209. Nitroxolín a jeho soli

Nitroxoline and its salts o

210. Hyoscyamín, jeho soli a deriváty

Hyoscyamine, its salts and derivatives o

211. Hyoscyamus niger L. (listy, semená, prášok a galenické prípravky)

212. (5-fenyl-2-iminiooxazolidín-4-ón) a jeho soli

Pemoline* and its salts

213. Jód

Iodine o

214. Soli dekametylénbis(trimetylamónia), napr. dekametónium bromid

Decamethylenebis (trimethylamonium) salts, e.g. decamethonium bromide o

215. Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. a príbuzné druhy) (korene, prášok a galenické prípravky)

216. (2-izopropylpent-4-enoyl)urea (apronalid)

(2-Isopropylpent-4-enoyl)urea (apronalide) o

217. Alfa-santonín[(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimetylnafto [1,2-b]furán-2,8-dión]

-Santonin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto [1,2-b] furan-2,8-dione] o

218. Lobelia inflata L. a jej galenické prípravky

219. Lobelín a jeho soli

Lobeline* and its salts

220. Barbituráty

Barbiturates o

221. Ortuť a jej zlúčeniny (Mercury and its compounds o) okrem špeciálnych prípadov uvedených v prílohe č. 6 časti 1

222. 3,4,5-trimetoxyfenetylamín a jeho soli

3,4,5-Trimethoxyphenethylamine and its salts o

223. Metaldehyd

Metaldehyde o

224. 2-(4-alyl-2-metoxyfenoxy)-N,N-dietylacetamid a jeho soli

2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N,N-diethylacetamide and its salts o

225. Kumetarol

Coumetarol*

226. Dextrometorfán a jeho soli

Dextromethorphan* and its salts

227. 2-metylheptylamín a jeho soli

2-Methylheptylamine and its salts o

228. Izometeptén a jeho soli

Isometheptene* and its salts

229. Mekamylamín

Mecamylamine*

230. Guaifenezín

Guaifenesin*

231. Dikumarol

Dicoumarol*

232. Fenmetrazín, jeho deriváty a soli

Phenmetrazine*, its derivatives and salts

233. Tiamazol

Thiamazole*

234. 3,4-dihydro-2-metoxy-2-metyl-4-fenyl-2H,5H,pyrano[3,2c]-[1]benzopyrán-5-ón (cyklokumarol)

3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H,pyrano[3,2-c]-[1] benzopyran-5-one (cyclocoumarol) o

235. Karizoprodol

Carisoprodol*

236. Meprobamát

Meprobamate*

237. Tefazolín a jeho soli

Tefazoline* and its salts

238. Arekolín

Arecoline o

239. Poldín-metylsulfát

Poldine metilsulfate*

240. Hydroxyzín

Hydroxyzine*

241. 2-naftol

2-Naphthol o

242. 1- a 2-naftylamíny a ich soli

1- and 2-Naphthylamines and their salts o

243. 3-(1-naftyl)-4-hydroxykumarín

3-(1-Naphtyl)-4-hydroxycoumarine o

244. Nafazolín a jeho soli

Naphazoline* and its salts

245. Neostigmín a jeho soli napr. (neostigmín-bromid)

Neostigmine and its salts, (e.g. neostigmine bromide)*

246. Nikotín a jeho soli

Nicotine and its salts o

247. Amyldusitany

Amyl nitrites o

248. Anorganické dusitany okrem dusitanu sodného

Inorganic nitrites, with the exception of sodium nitrite o

249. Nitrobenzén

Nitrobenzene o

250. Nitrokrezoly a ich alkalické soli

Nitrocresols and their alkali metal salts o

251. Nitrofurantoín

Nitrofurantoin*

252. Furazolidón

Furazolidone*

253. Propán-1,2,3-triyl trinitrát

Propane-1,2,3-triyl trinitrate o

254. Acenokumarol

Acenocoumarol*

255. Alkalický pentakyanonitrozylferát (2-)

Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)*

256. Nitrostilbény, ich homológy a ich deriváty

Nitrostilbenes, their homologues and their derivatives o

257. Noradrenalín a jeho soli

Noradrenaline and its salts o

258. Noskapín a jeho soli

Noscapine* and its salts

259. Guanetidín a jeho soli

Guanethidine* and its salts

260. Estrogény

Oestrogens o

261. Oleandrín

Oleandrin o

262. Chlórtalidón

Chlortalidone*

263. Peletierín a jeho soli

Pelletierine and its salts o

264. Pentachlóretán

Pentachloroethane o

265. Tetranitrát pentaeritritolu

Pentaerithrityl tetranitrate*

266. Petrichloral

Petrichloral*

267. Oktamylamín a jeho soli

Octamylamine* and its salts

268. Kyselina pikrová

Picric acid o

269. Fenacemid

Phenacemide*

270. Difendoxazín

Difendoxazine*

271. 2-fenyldián-1,3-dión (fenindión)

2-Phenylindan-1,3-dione (phenindione) o

272. Etylfénacemid

Ethylphenacemide*

273. Fenprokumón

Phenprocoumon*

274. Fenyramidol

Fenyramidol*

275. Triamterén a jeho soli

Triamterene* and its salts

276. Tetraetylpyrofosfát, TEPP (ISO)

Tetraethyl pyrophosphate, TEPP (ISO) o

277. Tritolyl fosfát

Tritolyl phosphate o

278. Psilocybín

Psilocybine*

279. Fosfor a kovové fosfidy

Phosphorus and metal phosphides o

280. Talidomid a jeho soli

Thalidomide* and its salts

281. Physostigma venenosum Balf.

282. Pikrotoxín

Picrotoxin o

283. Pilokarpín a jeho soli

Pilocarpine and its salts o

284. Ľavotočivá threo-forma alfa-Piperidín-2-ylbenzylacetátu (levofacetoperán) a jeho soli

-Piperidin-2-yl benzylacetate laevorotatory threoform (levophacetoperane o) and its salts o

285. Pipradrol a jeho soli

Pipradrol* and its salts

286. Azacyklonol a jeho soli

Azacyclonol* and its salts

287. Bietamiverín

Bietamiverine*

288. Butopiprín a jeho soli

Butopiprine* and its salts

289. Olovo a jeho zlúčeniny (Lead and its compounds o) s výnimkou octanu olovnatého uvedeného pod č. 55 v prílohe č. 4 časti 1

290. Koniín

Conjine o

291. Prunus laurocerasus L. („višňová voda“)

Prunus laurocerasus L. („cherry laurel water“) o

292. Metyrapón

Metyrapone*

293. Rádioaktívne látky o1)

Radioactive substances o 1)

294. Juniperus sabina L. (listy, esenciálne oleje a galenické prípravky)

295. Hyoscín, jeho soli a deriváty

Hyoscine, its salts and derivatives o

296. Soli zlata

Gold salts o

297. Selén a jeho zlúčeniny s výnimkou disulfidu selénu (Selenium and its compounds with the exception of selenium disulphide o) za podmienok uvedených pod č. 49 v prílohe č. 4 časti 1

298. Solanum nigrum L. a jeho galenické prípravky

299. Sparteín a jeho soli

Sparteine and its salts o

300. Glukokortikoidy

Glucocorticoids o

301. Datura stramonium L. a jeho galenické prípravky

302. Strofantíny, ich aglukóny a ich príslušné deriváty

Strophantines, their aglucones and their respective derivatives o

303. Strophantus species a jeho galenické prípravky

304. Strychnín a jeho soli

Strychnine and its salts o

305. Strychnos species a jeho galenické prípravky

306. Narkotiká prírodné a syntetickéo2)

Narcotics, natural and synthetic o

307. Sulfónamidy (sulfanylamid a jeho deriváty) a ich soli (získané substitúciou jedného alebo viacerých atómov vodíka v aminoskupinách) a ich soli

Sulphonamides (sulphanylamide and its derivatives...) and their salts (obtained by substitution of one or more H-atoms of the –NH2 groups) and their salts o

308. Sultiam

Sultiame*

309. Neodým a jeho soli

Neodymium and its salts o

310. Tiotepa

Thiotepa*

311. Pilocarpus jaborandi Holmes a jeho galenické prípravky

312. Telúr a jeho zlúčeniny

Tellurium and its compounds o

313. Xylometazolín a jeho soli

Xylometazoline* and its salts

314. Tetrachlóretén

Tetrachloroethylene o

315. Chlorid uhličitý

Carbon tetrachloride o

316. Tetrafosfát hexaetylu

Hexaethyl tetraphosphate o

317. Tálium a jeho zlúčeniny

Thallium and its compounds o

318. Thevetia neriifolia Juss., glykozidový extrakt

319. Etiónamid

Ethionamide*

320. Fenotiazín a jeho zlúčeniny

Phenothiazine* and its compounds

321. Tiomočovina a jej deriváty (Thiourea and its derivatives o) s výnimkou tej, ktorá je uvedená v prílohe č. 4 časti 1

322. Mefenezín a jeho estery

Mephenesin* and its esters

323. Vakcíny, toxíny alebo séra (Vaccines, toxins or serums o) podľa prílohy k druhej smernici Rady EHS z 20. mája 1975 (Ú.v. ES č. L 147, 9. 6. 1975, s. 13)

324. Tranylkypromín a jeho soli

Tranylcypromine* and its salts

325. Trichlórnitrometán (chlórpikrín)

Trichloronitromethane (chloropicrine) o

326. 2,2,2-tribrómetanol (tribrómetylalkohol)

2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol) o

327. Trichlórmetín a jeho soli

Trichlormethine* and its salts

328. Tretamín

Tretamine*

329. Galamín-trijodid

Gallamine triethiodide*

330. Urginea scilla Stern. a jej galenické prípravky

331. Veratrín, jeho soli a prípravky z extraktu rastliny

Veratrine, its salts and galenical preparations o

332. Schoenocaulon officinale Lind. (semená a galenické prípravky)

333. Veratrum spp. a ich prípravky

334. Monomér vinylchloridu

Vinyl chloride monomer o

335. Ergokarciferol a cholekalciferol (vitamíny D2 a D3)

Ergocalciferol* and cholecalciferol (Vitamins D2 and D3)

336. Soli O-alkylditiouhličitých kyselín

Salts of O-alkyldithiocarbonic acids o

337. Yohimbín a jeho soli

Yohimbine and its salts o

338. Dimetylsulfoxid

Dimethyl sulfoxide*

339. Difenhydramín a jeho soli

Diphenhydramine* and its salts

340. 4-tert-butylfenol

4-tert-Butylphenol o

341. 4-tert-butylpyrokatechol

4-tert-Butylpyrocatechol o

342. Dihydrotachysterol

Dihydrotachysterol*

343. Dioxán

Dioxane o

344. Morfolín a jeho soli

Morpholine and its salts o

345. Pyrethrum album L. a jej galenické prípravky

346. 2-[4-metoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino] etyldimetylamín maleát

2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino] ethyldimethylamine maleate o

347. Tripelenamín

Tripelennamine*

348. Tetrachlórsalicylanilidy

Tetrachlorosalicylanilides o

349. Dichlórsalicylanilidy

Dichlorosalicylanilides o

350. Tetrabrómsalicylanilidy

Tetrabromosalicylanilides o

351. Dibrómsalicylanilidy

Dibromosalicylanilides o

352. Bitionol

Bithionol*

353. Monosulfidy tiuramu

Thiuram monosulphides o

354. Disulfidy tiuramu

Thiuram disulphides o

355. Dimetylformamid

Dimethylformamide o

356. 4-fenylbut-3-én-2-ón

4-Phenylbut-3-en-2-one o

357. Benzoany 4-hydroxy-3-metoxycinnamyl alkoholu (Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol o) s výnimkou ich normálneho obsahu v použitých prírodných esenciách

358. Furokumaríny (napr. trioxysalán, 8-metoxypsoralén, 5-metoxypsoralén); s výnimkou ich normálneho obsahu v použitých prírodných esenciách. Furocoumarines (e.g. trioxysalan*, 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen) o. V opaľovacích ochranných výrobkoch a vo výrobkoch na zhnednutie pokožky musí byť obsah furokumarínov z prírodných esencií menší ako 1 mg/kg

359. Olej zo semien Laurus nobilis L.

360. Safrol (Safrole o) s výnimkou jeho normálneho obsahu v použitých prírodných esenciách, ak jeho koncentrácia nebude vyššia ako 100 ppm v konečnom výrobku a 50 ppm v prípravkoch na hygienu ústnej dutiny. Nie je prípustný v zubných pastách pre deti.

361. 5,5-di-izopropyl-2,2-dimetylbifenyl-4,4-diyldihypoiodit

5,5-di-Isopropyl-2,2-dimethylbiphenyl-4,4-diyldihypoiodite o

362. 3-etyl 5,6,7,8-tetrahydro-5,6,8,8-tetrametyl-2-acetonaftón alebo 7-acetyl-6-etyl-1,1,4,4-tetra- metyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalén

3-Ethyl5,6,7,8-tetrahydro-5,6,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthone or 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetrame- thyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalen o

363. o-fenyléndiamín a jeho soli

o-Phenylenediamine and its salts o

364. 4-metyl-m-fenyléndiamín a jeho soli

4-Methyl-m-phenylenediamine and its salts o

365. Kyselina aristolochová a jej soli (Aristolochic acid and its salts o), Aristolochia spp. a ich prípravky

366. Trichlórmetán

Chloroform o

367. 2,3,7,8,-tetrachlórdibenzo-p-dioxín

2,3,7,8,-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin o

368. 2,6-dimetyl-1,3-dioxán-4-ylacetát (dimetoxán)

2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (dimethoxane) o

369. Pyritión sodný

Pyrithione sodium (INNM) o

370. N-(trichlórmetyltio)-4-cyklohexén-1,2-dikarboximid (kaptán)

N-(Trichlormethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximid (kaptan) o

371. 2,2-dihydroxy-3,3,5,5,6,6-hexachlórdifenylmetán (hexachlorfén)

2,2-Dihydroxy-3,3,5,5,6,6-hexachlorodiphenylmethane (hexachlorophene) o

372. 6-(piperidinyl)-2,4-pyrimidíndiamín-3-oxid (minoxidil) a jeho soli

6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (minoxidil) and its salts o

373. 3,4,5-tribrómsalicylanilid (tribrómsalán)

3,4,5-Tribromosalicylanilide (tribromsalan) o

374. Phytolacca spp. a ich prípravky

375. Tretinoín (kyselina retinová a jej soli)

Tretinoin* (retinoic acid and its salts)

376. 1-metoxy-2,4-diaminobenzén (2,4-diaminoanizol-CI 76050) a ich soli

1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole-CI 76050) and their salts o

377. 1-metoxy-2,5-diaminobenzén (2,5-diaminoanizol) a ich soli

1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole ) and their salts o

378. Farbivo CI 12140

379. Farbivo CI 26105

380. Farbivo CI 42555

Farbivo CI 42555-1

Farbivo CI 42555-2

381. Amyl 4-dimetylaminobenzoan, zmiešané izoméry (padimát A)

Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (padimate A (INN)) o

382. položka je neobsadená

383. 2-amino-4-nitrofenol

2-Amino-4-nitrophenol o

384. 2-amino-5-nitrofenol

2-Amino-5-nitrophenol o

385. 11--hydroxypregn-4-én-3,20-dión a jeho estery

11--Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione and its esters o

386. Farbivo CI 42640

387. Farbivo CI 13065

388. Farbivo CI 42535

389. Farbivo CI 61554

390. Antiandrogény so steroidnou štruktúrou

Antiandrogens with steroid structure o

391. Zirkónium a jeho zlúčeniny (Zirconium and its compounds o) s výnimkou prípravkov uvedených pod položkou č. 50 v prílohe č. 4 časti 1 a zirkónových komplexov, pigmentov alebo solí farbív špecifikovaných v poznámke 3 v prílohe č. 5

392. Tyrotricín

Thyrothricine o

393. Acetonitril

Acetonitrile o

394. Tetrahydrozolín a jeho soli

Tetrahydrozoline and its salts o

395. Hydroxy-8-chinolín a jeho síran (Hydroxy-8-quinoline and its sulphate<^> o ) okrem použitia uvedeného pod položkou č. 51 v prílohe č. 4 časti 1

396. Disulfid pyritiónu so síranom horečnatým

Dithio-2,2-bispyridine-dioxide1,1(additive with trihydrated magnesium sulphate)-(pyrithione disulphide + magnesium sulphate) o

397. Farbivo CI 12075 a jeho komplexy, pigmenty a soli

398. Farbivo CI 45170 a CI 45170:1

399. Lidokaín

Lidocaine o

400. 1,2-epoxybután

1,2-Epoxybutane o

401. Farbivo CI 15585

402. Mliečnan strontnatý

Strontium lactane o

403. Dusičnan strontnatý

Strontium nitrate o

404. Polykarboxylát strontnatý

Strontium polycarboxylate o

405. Pramokaín

Pramocaine o

406. 4-etoxy-m-fenyléndiamín a jeho soli

4-Ethoxy-m-phenylenediamine and its salts o

407. 2,4-diaminofenyletanol a jeho soli

2,4-Diaminophenylethanol and its salts o

408. Katechol

Catechol o

409. Pyrogalol

Pyrogallol o

410. Nitrozamíny

Nitrosamines o

411. Sekundárne alkyl- a alkanolamíny a ich soli

Secondary alkyl- and alkanolamines and their salts o

412. 4-amino-2-nitrofenol

4-Amino-2-nitrophenol o

413. 2-metyl-m-fenyléndiamín

2-Methyl-m-phenylenediamine o

414. 4-terc-butyl-3-metoxy-2,6-dinitrotoluén (musk ambrette)

4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (musk ambrette) o

415. položka je neobsadená

416. Bunky, tkanivá a produkty ľudského pôvodu

417. 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftalid (fenolftaleín)

3,3-bis(4-Hydroxyphenyl) phthalide (phenolphthalein*) o

418. Kyselina 3-(imidazol-4-yl)akrylová a jej etylester (kyselina urocanic)

3-Imidazol-4-ylacrylic acid and its ethyl ester (urocanic acid) o

419. Špecifikované rizikové materiály, tak ako sú uvedené v prílohe V nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií, a zložky od nich odvodené od dátumu uvedeného v článku 22 ods. 1 tohto nariadenia

Špecifikované rizikové materiály, tak ako sú uvedené v prílohe XI nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií, a zložky od nich odvodené do dátumu uvedeného v článku 22 ods. 1 tohto nariadenia

Deriváty loja môžu byť použité za predpokladu, že na výrobu boli použité tieto postupy:

– transesterifikácia alebo hydrolýza minimálne pri 200 oC, pri zodpovedajúcom tlaku počas 20 minút

(glycerol a mastné kyseliny a estery mastných kyselín),

– saponizácia s 12M NaOH (glycerol a mydlo):

– proces varenia pri 95 oC počas 3 hodín alebo

– kontinuálny proces varenia pri 140 oC a tlaku 2 barov (2 000 hPa) počas 8 minút alebo za ekvivalentných

podmienok

420. Surové a rafinované uhoľné dechty

Crude and refined coal tars o

421. 1,1,3,3,5-pentametyl-4,6-dinitroindán (moskene)

1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (moskene) o

422. 5-terc-butyl-1,2,3-trimetyl-4,6-dinitrobenzén (musk tibetene)

5-tert-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (musk tibetene) o

423. Olej z koreňa alanu (Inula helenium) (CAS 97676-35-2), ak je použitý ako vonná prísada

Alanroot oil (Inula helenium) (CAS No 97676-35-2), when used as a fragrance ingredient o

424. Fenylacetonitril (Benzyl cyanide o) (CAS 140-29-4), ak je použitý ako vonná prísada

425. 2-metyl-3-(4-ozopropylfenyl)propán-1-ol (Cyclamen alcohol o) (CAS 4756-19-8), ak je použitý ako vonná prísada

426. Dietyl-maleát (Diethyl maleate o) (CAS 141-05-9), ak je použitý ako vonná prísada

427. Chromán-2-ón (Dihydrocoumarine o) (CAS 119-84-6), ak je použitý ako vonná prísada

428. 2,4-dihydroxy-3-metylbenzaldehyd (2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde o) (CAS 6248-20-0), ak je použitý ako vonná prísada

429. 3,7-dimetylokt-2-én-1-ol (6,7-dihydrogeraniol) (3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol) o) (CAS 40607-48-5), ak je použitý ako vonná prísada

430. 8-terc-butyl-4,6-dimetyl-2-benzopyrón (4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarine o) (CAS 17874-34-9), ak je použitý ako vonná prísada

431. Dimetylcitrakonát (Dimethyl citraconate o) (CAS 617-54-9), ak je použitý ako vonná prísada

432. 7,11-dimetyldodeka-4,6,10-trién-3-ón (7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one o) (CAS 26651-96-7), ak je použitý ako vonná prísada

433. 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trién-2-ón (6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one o) (CAS 141-10-6), ak je použitý ako vonná prísada

434. Difenylamín (Diphenylamine o) (CAS 122-39-4), ak je použitý ako vonná prísada

435. Etyl-akrylát (Ethylacrylate o) (CAS 140-88-5), ak je použitý ako vonná prísada

436. Čistý výťažok z figového listu (Fig leaf absolute o) (Ficus carica) (CAS 68916-52-9), ak je použitý ako vonná prísada

437. (E)-hept-2-enál (trans-2-Heptenal o) (CAS 18829-55-5), ak je použitý ako vonná prísada

438. (E)-1,1-dietoxyhex-2-én (trans-2-Hexenal diethyl acetal o) (CAS 67746-30-9), ak je použitý ako vonná prísada

439. (E)-1,1-dimetoxyhex-2-én (trans-2-Hexenal dimethyl acetal o) (CAS 18318-83-7), ak je použitý ako vonná prísada

440. 7-izopropyl-1,4a-dimetyltetradekahydrofenantrén-1-metanol (Hydroabiethyl alcohol o) (CAS 13393-93-6), ak je použitý ako vonná prísada

441. 6-izopropyldekahydro-2-naftol (6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol o) (CAS 34131-99-2), ak je použitý ako vonná prísada

442. 7-metoxykumarín (7-Methoxycoumarine) (CAS 531-59-9), ak je použitý ako vonná prísada

443. 4-(4-metoxyfenyl)-but-3-én-2-ón (4-(4-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one o) (CAS 943-88-4), ak je použitý ako vonná prísada

444. 1-(4-Metoxyfenyl)pent-1-én-3-ón (1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one o) (CAS 104-27-8), ak je použitý ako vonná prísada

445. Metyl-but-2-enoát (Methyl trans-2-butenoate o) (CAS 623-43-8), ak je použitý ako vonná prísada

446. 7-metylchromén-2-ón (7-Methylcoumarine o) (CAS 2445-83-2), ak je použitý ako vonná prísada

447. 5-metylhexán-2,3-dión (5-Methyl-2,3-hexandione o) (CAS 13706-86-0), ak je použitý ako vonná prísada

448. 2-pentylidéncyklohexanón (2-Pentylidenecyclohexanone o) (CAS 25677-40-1), ak je použitý ako vonná prísada

449. 3,6,10-trimetylundeka-3,5,9-trién-2-ón (3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one o) (CAS 1117-41-5), ak je použitý ako vonná prísada

450. Olej z verbeny (Verbena oil o) (Lippia vitriodora Kunth.) (CAS 8024-12-2), ak je použitý ako vonná prísada

451. 4-alylveratrol (Methyleugenol o) (CAS 93-15-2) s výnimkou bežného obsahu v používaných prírodných esenciách a za predpokladu, že sa nepresiahne koncentrácia

a) 0,01 % pri jemných vôňach,

b) 0,004 % pri toaletnej vode,

c) 0,002 % pri vonnom kréme,

d) 0,001 % pri výrobkoch na oplachovanie,

e) 0,0002 % pri výrobkoch, ktoré sa ponechávajú pôsobiť a výrobkoch na hygienu ústnej dutiny.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 156/2004 Z. z.

Časť 1

ZOZNAM LÁTOK, KTORÝCH POUŽITIE V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH JE OBMEDZENÉ

Ref. čísloLátka ObmedzeniaPodmienky použitia
a upozornenia, ktoré
musia byť uvedené
na obale
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia prípustná
koncentrácia v konečnom kozmetickom výrobku
Ďalšie obmedzenia a požiadavky
a b c d e f
1aKyselina boritá, boritany
a tetraboritany
Boric acid, borates and
tetraborates °
a) Púdre a) 5,0 % (vyjadrené ako
hmot. % kyseliny
boritej)
a)
1. Nepoužívať
v kozmetických výrobkoch
pre deti mladšie ako
3 roky.2. Nepoužívať na peeling
alebo na podráždenú
pokožku, ak
koncentrácia voľne
rozpustných boritanov
presahuje 1,5 %
(vyjadrené ako hmot. %
kyseliny boritej).
a)
1. Nepoužívať pre deti
mladšie ako 3 roky.
2. Nepoužívať na peeling
alebo na podráždenú
pokožku.
b) Výrobky celkovej
hygieny
b) 0,1 %
(vyjadrené ako
hmot. % kyseliny
boritej)
b) Nepoužívať
v kozmetických výrobkoch
pre deti mladšie ako
3 roky.
b)
1. Neprehltať.
2. Nepoužívať pre deti
mladšie ako 3 roky.
c) Iné výrobky
(okrem výrobkov do
kúpeľa a výrobkov na
trvalú onduláciu
vlasov)
c) 3,0 %
(vyjadrené ako
hmot. % kyseliny
boritej)
c)
1. Nepoužívať
v kozmetických výrobkoch
pre deti mladšie ako
3 roky.
2. Nepoužívať na peeling
alebo na podráždenú
pokožku, ak
koncentrácia voľne
rozpustných boritanov
presahuje 1,5 %
(vyjadrené ako hmot. %
kyseliny boritej).
c)
1. Nepoužívať pre deti
mladšie ako 3 roky.
2. Nepoužívať na peeling
alebo na podráždenú
pokožku.
1bTetraboritany Tetraborates ° a) Výrobky do kúpeľa a) 18 % (vyjadrené ako
hmot. % kyseliny
boritej)
a) Nepoužívať
v kozmetických výrobkoch
pre deti do 3 rokov.
a) Nepoužívať do kúpeľa
pre deti mladšie ako
3 rokov.
b) Výrobky na onduláciu
vlasov
b) 8 % (vyjadrené ako
hmot. % kyseliny
boritej)
b) Dôkladne opláchnuť.
2aKyselina tioglykolová
a jej soli
Thioglycolic acid and its
salts0
a) Výrobky na onduláciu
alebo narovnanie
vlasov
- Všeobecné použitie- Profesionálne použitie
b) Depilátoryc) Iné výrobky na
starostlivosť o vlasy,
ktoré sa po aplikácii
odstránia.
a)- 8,0 %
pri ich pH 7,0 až 9,5- 11,0%
pri ich pH 7,0 až 9,5b) 5,0 %
pri ich pH 7,0
až 12,7c) 2,0 %
pri ich pH 7,0 až 9,5
vyjadrené v prepočte
na kyselinu
tioglykolovú
a), b), c)
Návod na použitie, ktorý
musí byť vypracovaný
v štátnom jazyku, musí
obsahovať tieto tvrdenia:
Nesmie prísť do kontaktu
s očami.Ak príde do kontaktu
s očami, ihneď ich
vypláchnuť vodou a vyhľadať
lekársku pomoc.a), c)
Použite vhodné rukavice.
a)
Obsahuje tioglykolát.Dodržiavajte návod na
použitie.Uchovávajte mimo
dosahu detí.Len na profesionálne
použitie.b), c)
Obsahuje tioglykolát.Dodržiavajte návod na
použitie.Uchovávajte mimo
dosahu detí.
2bEstery kyseliny
tioglykolovej
Thioglycoľlic acid esters °
Výrobky na onduláciu
alebo narovnanie vlasov- Všeobecné použitie
- Profesionálne použitie
- 8,0 %
pri ich pH 6,0 až 9,5- 11,0%
pri ich pH 6,0 až 9,5vyjadrené v prepočte na
kyselinu tioglykolovú
Návod na použitie, ktorý
musí byť vypracovaný
v štátnom jazyku, musí
obsahovať tieto tvrdenia:Môže vyvolať podráždenie pri
styku s pokožkou.Nesmie prísť do kontaktu
s očami.Ak príde do kontaktu
s očami, ihneď ich
vypláchnuť vodou a vyhľadať
lekársku pomoc.Použite vhodné rukavice.
Obsahuje tioglykolát.Dodržiavajte návod na
použitie.Uchovávajte mimo
dosahu detí.Len na profesionálne
použitie.
3Kyselina šťavelová,
jej estery a alkalické soli
Oxallc acid, its esters and
alkaline salts °
Výrobky na ošetrovanie
vlasov
5,0 % Len na profesionálne
použitie.
4Amoniak Ammonia ° 6,0 % vyjadrené
v prepočte na NH3
Nad 2 % - obsahuje
amoniak.
5Nátrium-tozylchloramid Tosylchloramide sodium * 0,2 %
6Chlorečnany
alkalických kovov
Chlorates of alkalimetals °
a) Zubné pasty
b) Iné výrobky
a) 5,0 %
b) 3,0 %
7Dichlórmetán Dichloromethane ° 35,0 % (v zmesi
s 1,1,1-trichlóretánom
nesmie celková
koncentrácia prekročiť
35 %)
0,2 % maximálny obsah
nečistôt
8m- a p-fenyléndiamíny, ich
N-substituované deriváty
a soli; N-substituované
deriváty
o-fenyléndiamínov °"
okrem tých derivátov,
ktoré sú umiestnené inde
v tejto prílohe
m-and
p-Phenylenediamines, their
N-substituted derivatives
and their salts;
N-substituted derivative of
o-phenylenediamines,1! with
the exeptlon of those
derivates listed elsewhere in
this Annex °
Oxidačné farbivá na
vlasya) Všeobecné použitie
b) Profesionálne použitie
6,0 % vyjadrené ako
voľná báza
a) Môže vyvolať
alergickú reakciu.
Obsahuje
fenyléndiamíny.
Nepoužívať na
farbenie obočia
a mihalníc.b) Len na profesionálne
použitie.
Obsahuje
fenyléndlamíny.
Môže vyvolať
alergickú reakciu.
Použite vhodné
rukavice.
9Metylfenyléndiamíny, ich
N-substituované deriváty
a ich soli " okrem látky
č. 364 v prílohe č. 3
Methylphenylenediamines,
thelr N-substituted
derivates and their salts,1]
with the exeption of
substance No 364 in Annex
11°
Oxidačné farbivá na
vlasya) Všeobecné použitie
b) Profesionálne použitie
10,0 % vyjadrené
v prepočte na voľnú
bázu
a) Môže vyvolať
alergickú reakciu.
Obsahuje
fenyléndlamíny.
Nepoužívať na
farbenie obočia
a mihalníc.b) Len na profesionálne
použitie.
Obsahuje
fenyléndlamíny.
Môže vyvolať
alergickú reakciu.
Použite vhodné
rukavice.
10Diaminofenoly 1)
Diaminophenols 1)
Oxidačné farbivá na
vlasy
a) Všeobecné použitie b) Profesionálne použitie
10,0 % vyjadrené
v prepočte na voľnú
bázu
a) Môže vyvolať
alergickú reakciu.
Obsahuje diaminofenoly.
Nepoužívať na
farbenie obočia
a mihalníc.
b) Len na profesionálne
použitie.
Obsahuje
diaminofenoly.
Môže vyvolať
alergickú reakciu.
Použite vhodné
rukavice.
11Dichlórofén Dichlorophen* 0,5 % Obsahuje dichlórofén.
12Peroxid vodíka a iné
zlúčeniny alebo zmesi,
ktoré uvoľňujú peroxid
vodíka, vrátane peroxidu
močoviny a peroxidu
zinočnatého
Hydrogen peroxide, and
other compounds or
mixtures that release
hydrogen peroxide,
Including carbamide
peroxide and zinc peroxide °
a) Výrobky na ošetrenie
vlasov b) Výrobky na ošetrenie
pokožkyc) Výrobky na spevnenie
nechtov d) Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
a) 12,0 % H2O2
(40 dielov)
prítomného alebo
uvolnenéhob) 4,0 % H2O2
prítomného alebo
uvolneného
c) 2,0 % H2O2
prítomného alebo
uvolnenéhod) 0,l% H2O2
prítomného alebo
uvolneného.
a) Použite vhodné
rukavice.
a), b), c)
Obsahuje peroxid
vodíka.
Nesmie prísť do
kontaktu s očami.
Ak príde do kontaktu
s očami, ihneď ich
vypláchnuť vodou.
13Formaldehyd Formaldehyde ° Na spevnenie nechtov 5,0 % vyjadrené
v prepočte na
formaldehyd
Prínechtovú kožu
chráňte tukom alebo
olejom.Obsahuje formaldehyd.3)
14Hydrochinón2) Hydroquinone °2) a) Oxidačné farbivo na
farbenie vlasov1. Všeobecné použitie
0,3 % Iba na profesionálne
použitie.
a)
1. Nepoužívať na
farbenie obočia alebo
mihalníc.
Pri kontakte s očami
ihneď ich dôkladne
vypláchnuť vodou.
Obsahuje
hydrochinón.
2. Profesionálne použitie b) Nechtový umelecký
dizajn
0,02 % (po zmiešaní na
použitie)
2. Iba na profesionálne
použitie.
Obsahuje
hydrochinón.
Pri kontakte s očami
ihneď ich dôkladne
vypláchnuť vodou.b) Iba na profesionálne
použitie.
Vyhýbať sa kontaktu
s kožou.
Pozorne čítať pokyny
na použitie.
15aHydroxid draselný
alebo sodný
Potassium or sodium
hydroxide °
a) Odstraňovač
prínechtovej kože
a) 5,0 % váhovo41 a) Obsahuje žieravinu.
Nesmie prísť do
kontaktu s očami.
Môže spôsobiť
oslepnutie.
Uchovávajte mimo
dosahu detí.
b) Vyrovnávač vlasov
1. Všeobecné použitie
b)
1. 2,0 % váhovo41
b)
1. Obsahuje žieravinu.
Nesmie prísť do
kontaktu s očami.
Môže spôsobiť
oslepnutie.
Uchovávajte mimo
dosahu detí.
2. Profesionálne použitie 2. 4,5 % váhovo41 2. Len na profesionálne
použitie.
Nesmie prísť do
kontaktu s očami.
Môže spôsobiť
oslepnutie.
c) pH regulátor
- depilátoryd) Iné použitie ako pH
regulátor
c) pH do 12,7
d) pH do 11,0
c) Uchovávajte mimo
dosahu detí.
Nesmie prísť do
kontaktu s očami.
15bHydroxid lítny
Lithium hydroxide °
a) Vlasové vyrovnávače
1. Všeobecné použitie
a)
1. 2 % váhovo4)
a)
1. Obsahuje žieravinu.
Zabráňte kontaktu
s očami.
Môže spôsobiť
oslepnutie.
Uchovávajte mimo
dosahu detí.
2. Profesionálne použitie 2. 4,5 % váhovo4) 2. Iba na profesionálne
použitie.
Zabráňte kontaktu
s očami.
Môže spôsobiť
oslepnutie.
b) pH regulátor pre
depllačné výrobkyc) Iné použitia - ako pH
regulátor (iba vo
výrobkoch, ktoré sa
oplachujú)
b) Hodnota pH nepresahuje
pH 12,7.c) Hodnota pH nepresahuje
pH 11.
b) Obsahuje žieravinu.
Uchovávajte mimo
dosahu detí.
Zabráňte kontaktu
s očami.
15cHydroxid vápenatý
Calcium hydroxide °
a) Vyrovnávače vlasov
obsahujúce dve
zložky:
hydroxid vápenatý
a soľ guanldínu
a) 7,0 % váhovo
vyjadrené v prepočte
na hmotnosť
hydroxidu
vápenatého
a) Obsahuje žieravinu.
Zabráňte kontaktu
s očami.
Uchovávajte mimo
dosahu detí.
Môže spôsobiť
oslepnutie.
b) pH regulátor- pre depllačné
prípravky
b) pH hodnota
nepresahujúca
pH 12,7
b) Obsahuje žieravinu.
Uchovávajte mimo
dosahu detí.
Zabráňte kontaktu
s očami.
c) Iné použitie (napr. pH
regulátor, technická
pomôcka)
c) Hodnota pH
nepresahujúca
pH 11
161-naftol (CAS 90-15-3)
a jeho soli

1-Naphthol (CAS 90-15-3)
and its salts °
Oxidačné farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % V kombinácii s peroxidom
vodíka maximálna
koncentrácia použitia na
aplikáciu je 1,0 %
Môže spôsobiť alergickú
reakciu.
17 Dusitan sodný
Sodium nitrite °
Inhibítor hrdzavenia 0,2 % Zakázané používať so
sekundárnymi a/alebo
terciárnymi amínmi, alebo
inými látkami, ktoré
vytvárajú nitrózamíny.
18Nitrometán
Nitromethane °
Inhibítor hrdzavenia 0,3 %
19Fenol a jeho alkalické soli
Phenol and its alkali salts °
Mydlá a šampóny 1,0 % vyjadrené
v prepočte na fenol
Obsahuje fenol.
20Neobsadená položka
21Chinín a jeho soli
Quinine and its salts °
a) Šampóny
b) Vlasové lotiony
a) 0,5 % vyjadrené
v prepočte na chinínovú
bázub) 0,2 % vyjadrené
v prepočte na chinínovú
bázu
22Rezorcinol2)
Resorcinol 2)
a) Oxidačné farbivo na
vlasy1. Všeobecné použitie
a) 5,0 % a)
1. Obsahuje rezorcinol.
Po použití vlasy dobre
opláchnuť.
Nepoužívať na
farbenie obočia
a mihalníc.
Pri kontakte s očami
ihneď vypláchnuť
vodou.
2. Profesionálne použitieb) Vlasové lotiony
a šampóny
b) 0,5 % 2. Len na profesionálne
použitie.
Obsahuje rezorcín.
Pri kontakte s očami
ihneď vypláchnuť
vodou.b) Obsahuje rezorcín.
23a) Sulfidy alkalických
kovov

a) Alkall sulphides ° b) Sulfidy kovov
alkalických zemín
b) Alkaline earth
sulphides °
a) Depilátory
b) Depilátory
a) 2,0 % vyjadrené
v prepočte na síru,
pH ≤ 12,7 b) 6,0 % vyjadrené
v prepočte na síru,
pH ≤ 12,7
a) b)
Uchovávajte mimo
dosahu detí.
Zabráňte kontaktu
s očami.
24Soli zinku rozpustné vo
vode okrem
4-hydroxy-benzénsulfonátu
zinočnatého a pyritiónu
zinočnatého
Water-soluble zinc salts
with the exeption of
zinc-4-hydroxy-
benzenesulphonate and zinc
pyrithione °
1,0 % vyjadrené
v prepočte na zinok
254-hydroxybenzén sulfonát
zinočnatý

Zinc 4-hydroxybenzene
sulphonate °
Dezodoranty, výrobky
proti poteniu
a adstringentné lotlony
6,0 % vyjadrené
v prepočte na bezvodú
zlúčeninu
Zabráňte kontaktu
s očami.
26Monofluorofosfát amónny
Ammonium
monofluorophosphate °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje
monofluorofosfát
amónny.
27Monofluorofosfát sodný
Sodlum
monofluorophosphate °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje
monofluorofosfát sodný.
28Monofluorofosfát draselný
Potassium
monofluorophosphate °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje
monofluorofosfát
draselný.
29Monofluorofosfát vápenatý
Calcium
monofluorophosphate °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje
monofluorofosfát
vápenatý.
30Fluorid vápenatý
Calcium fluoride °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje fluorid
vápenatý.
31Fluorid sodný
Sodium fluoride °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje fluorid sodný.
32Fluorid draselný
Potassium fluoride °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje fluorid
draselný.
33Fluorid amónny
Ammonium fluoride °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje fluorid
amónny.
34Fluorid hlinitý
Aluminium fluoride °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje fluorid hlinitý.
35Fluorid cínatý
Stannous fluoride °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje fluorid cínatý.
36Hexadecylfluorid
amónny

Hexadecyl ammonium
fluoride °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje
hexadecylfluorid
amónny.
37Dihydrofluorid
3-(N-hexadecyl-N-2-
hydroxyetylamónio)
propyl bis (2-hydroxyetyl)
amónny
3- (N-Hexadecyl-N-2-hydroxy
ethyl-ammonio) propylbls
(2-hydroxylethyl)
axnmonlum dihydrofluoride °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje dihydrofluorid
3-(N-hexadecyl-N-2-
hydroxyetylamónio)
propyl-bis
(2-hydroxyetyl) amónny.
38Dihydrofluorid
NN Tí -tris(polyoxyetylén)-
N-hexadecylpropyléndi-
amínu
NN-N'-Tris
(polyoxyethylene) -N-hexa-
decylpropylenediamine
dihydrofluoride °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje
dihydrofluorid
NN TNT '-tris (polyoxyety-
lén) -N-hexadecylpropy-
léndiamínu.
39Oktadecenylfluorid
amónny
Octadecenyl-ammonium
fluoride °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje oktadecenyl
fluorid amónny.
40Fluorokremičitan sodný Sodium fluorosilicate ° Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje
fluorokremičitan sodný.
41Fluorokremičitan
draselný
Potassium fluorosilicate °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje
fluorokremičitan
draselný.
42Fluorokremičitan
amónny
Ammonium fluorosilicate °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje
fluorokremičitan
amónny.
43Fluorokremičitan
horečnatý
Magnesium fluorosilicate °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje
fluorokremičitan
horečnatý.
441,3-bis (hydroxymetyl)
imidazolidín-2-tión
1,3-Bis(hydroxyrnethyl)
imidazolidine-2-thione °
a) Výrobky na
starostlivosť o vlasyb) Výrobky na
starostlivosť o nechty
a) do 2,0 %
b) do 2,0 %
a) Zakázané používať do
sprejov.b) pH výrobkov musí byť
< 4,0
Obsahuje 1,3-bis
(hydroxymetyl)
imidazolidín-2-tión.
45Benzylalkohol Benzyl alcohol ° Rozpúšťadlá, parfumy
a arómy
466-metylkumarín 6-Methylcoumarin ° Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,003 %
47Hydrofluorid
nikometanolu
Nicomethanol
hydrofluoride °
Výrobky na hygienu
ústnej dutiny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluórV zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje hydrofluorid
nikometanolu.
48 Dusičnan striebornýSilver nitrate ° Výhradne do výrobkov
na farbenie mihalníc
a obočia
4,0 % Obsahuje dusičnan
strieborný.Pri kontakte s očami
ihneď vypláchnuť
vodou.
49 Disulfid selénuSelenium disulphide ° Šampóny proti lupinám 1,0 % Obsahuje disulfid
selénu.Zabránte kontaktu
s očami alebo
poškodenou pokožkou.
50Komplexy
chlorid-hydroxidu
hlinito-zirkoničitého
ALxZr(OH)y CLz a komplexy
chlorid-hydroxid-glycínu
hlinito-zirkoničitého

Aluminium zirconium
chloride hydroxide
complexes ALxZr(OH)y CLz
and the aluminium
zirconium chloride
hydroxide glycine
complexes °
Výrobky proti poteniu
(antiperspiranty)
a) 20,0 % vyjadrené
v prepočte na
bezvodý komplexb) 5,4 % vyjadrené
v prepočte na
zirkónium
1. Pomer počtu atómov
hliníka k počtu atómov
zirkónia musí byť medzi
2,0 až 10,0.2. Pomer počtu atómov
(Al + Zr) k počtu atómov
chlóru musí byť medzi 0,9
až 2,1.3. Zakázané používať do
sprejov.
Nepoužívať na
podráždenú
a poškodenú pokožku.
51Chinolín-8-ol a bis
(8-hydroxy-chinolínium)
sulfát Quinolin-8-ol and bis
(8-hydroxyquinolinium)
sulphate °
a) Stabilizátor peroxidu
vodíka do výrobkov na
ošetrenie vlasov, ktoré
sa oplachujú.b) Stabilizátor peroxidu
vodíka do výrobkov na
ošetrenie vlasov, ktoré
sa neoplachujú.
a) 0,3 % vyjadrené
v prepočte na bázu b) 0,03 % vyjadrené
v prepočte na bázu
52Metanol Methanol ° Denaturačné činidlo
etanolu
a izopropylalkoholu.
5,0 % vyjadrené
v prepočte na % etyl-
a izopropylalkohol
53Kyselina etidrónová a jej
soli (kyselina
1 -hy droxy-etylidén-
difosfónová a jej soli)
Etidronic acid and its salts
(1 -hydroxy-ethylidene-
diphosphonic acid and its
salts) °
a) Výrobky na
starostlivosť o vlasyb) Mydlá
a) 1,5 % vyjadrené ako
kyselina etidrónováb) 0,2 % vyjadrené ako
kyselina etidrónová
541 -fenoxypropán-2-ol 1-Phenoxypropan-2-ol ° Len do výrobkov, ktoré
sa oplachujú.Zakázané do výrobkov
na ústnu hygienu.
2,0 % Ako konzervačná látka, pozri
prílohu 6, č. 43.
55Octan olovnatý
Lead acetate °
Len do výrobkov na
farbenie vlasov
0,6 % vyjadrené
v prepočte na olovo.
Uchovávať mimo dosahu
detí.Zabráňte kontaktu
s očami.Po použití umyť ruky.Obsahuje octan
olovnatý.Nepoužívať na farbenie
obočia, mihalníc alebo
fúzov.Pri vyvolaní podráždenia
prerušiť použitie.
56Fluorid horečnatý
Magnesium fluoride °
Výrobky dentálnej
hygieny
0,15 % vyjadrené
v prepočte na fluór.V zmesi s inými
zlúčeninami fluóru
povolenými touto
prílohou nesmie celková
koncentrácia fluóru
prekročiť 0,15%.
Obsahuje fluorid
horečnatý.
57Hexahydrát chloridu
strontnatého

Strontlum chloride
hexahydrate °
a) Zubné pasty a) 3,5 % vyjadrené
v prepočte na
stroncium. V zmesi
s inými povolenými
zlúčeninami stroncia
nesmie celkový obsah
stroncia prekročiť
3,5 %.
Obsahuje chlorid
strontnatý.Pre deti sa neodporúča
časté používanie.
b) Šampóny a výrobky
na starostlivosť o pleť
b) 2,1 % vyjadrené
v prepočte na
stroncium.
V zmesi s inými
povolenými
zlúčeninami stroncia
nesmie celkový obsah
stroncia prekročiť
2,1 %.
58Hemihydrát octanu
strontnatého
Stroncium acetate
hemihydrate °
Zubné pasty 3,5 % vyjadrené
v prepočte na
stroncium. V zmesi
s inými povolenými
zlúčeninami stroncia
nesmie celkový obsah
stroncia prekročiť
3,5 %.
Obsahuje octan
strontnatý.Pre deti sa neodporúča
časté používanie.
59Hydratovaný kremičitan
horečnatý (mastenec)
Talc: Hydrated magnesium
sillcate °
a) Práškové výrobky pre
deti mladšie ako
3 roky.b) Iné výrobky
a) Držte púder ďalej od
nosa a úst detí.
60Dialkylamidy
a dialkanolamidy
mastných kyselín
Fatty acid dlalkylamldes
and dlalkanolamldes °
Maximálny obsah
sekundárnych amínov
0,5 %.
Nepoužívať s nitrozačnými
systémami.Najvyššie prípustné
množstvo sekundárnych
amínov 5 % (týka sa
surovín).Maximálny obsah
nitrózamínov 50 (μ/kg.Skladovať v nádobách
neobsahujúcich dusitany.
61Monoalkylamíny,
monoalkanolamíny a ich
soli
Monoalkylamines,
monoalkanolamines and
their salts °
Maximálny obsah
sekundárnych amínov
0,5 %.
Nepoužívať s nitrozačnými
systémami.Minimálna čistota 99 %.Najvyššie prípustné
množstvo sekundárnych
amínov 0,5 % (týka sa
surovín).Najvyššie prípustné
množstvo nitrózamínov
50 μg/kg.Skladovať v nádobách
neobsahujúcich dusitany.
62 Trialkylamíny,
trialkanolamíny a ich soli
Trialkylamlnes,
trialkanolamines and their
salts °
a) Výrobky, ktoré sa
neoplachujúb) Iné výrobky
a) 2,5 %. a), b)
Nepoužívať s nitrozačnými
systémami.Minimálna čistota 99 %.Najvyššie prípustné
množstvo sekundárnych
amínov 0,5 % (týka sa
surovín).Najvyššie prípustné
množstvo nitrózamínov
50 μg/kg.Skladovať v nádobách
neobsahujúcich dusitany.
63Hydroxid strontnatý Strontium hydroxlde ° pH regulátor
do depllačných výrobkov
3,5 % vyjadrené
v prepočte na
stroncium, max. pH
do 12,7.
Uchovávajte mimo
dosahu detí.Zabráňte kontaktu
s očami.
64Peroxid strontnatý Strontium peroxide ° Výrobky na starostlivosť
o vlasy na profesionálne
použitie, ktoré sa
oplachujú
4,5 % vyjadrené
v prepočte na stroncium
v aplikačnej forme
výrobku.
Výrobky musia spĺňať
požiadavky na uvoľňovanie
peroxidu vodíka.
Zabráňte kontaktu
s očami.Pri kontakte s očami
ihneď vypláchnuť
vodou.Len na profesionálne
použitie.Použite vhodné
rukavice.
65Benzalkónium chlorid,
bromid a sacharinát
Benzalkónium chloride,
bromide and saccharinate °
a) Výrobky na
starostlivosť o vlasy
(hlavu), ktoré sa
oplachujúb) Iné výrobky
a) 3,0 % vyjadrené
v prepočte na
benzalkónium
chlorid.b) 0,1 % vyjadrené
v prepočte na
benzalkónium
chlorid.
a) V konečných výrobkoch
koncentrácia
benzalkónium chloridu,
bromidu a sacharinátu
s alkylovým reťazcom C14
alebo kratším nesmie
presiahnuť 0,1 % (ako
benzalkónium chlorid).
a), b)Zabráňte kontaktu
s očami.
66Polyakrylamidy Polyacrilamides ° a) Výrobky starostlivosti
o telo, ktoré sa
nechávajú pôsobiťb) Iné kozmetické
výrobky
a) Maximálny reziduálny
obsah akrylamidu
0,1 mg/kg.b) Maximálny reziduálny
obsah akrylamidu
0,5 mg/kg.
672-benzylidénheptanál Amyl cinnamal °
(CAS 122-40-7)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných
výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
68Benzylalkohol Benzyl alcohol °
(CAS 100-51-6)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných
výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
69(E)-3-fenylprop-2-én- 1-ol Cinnamyl alcohol °
(CAS 104-54-1)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí- 0,001 %
pri nezmývateľných
výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
70Citral Citral0
(CAS 5392-40-5)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí- 0,001 %
pri nezmývateľných
výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
71Eugenol Eugenol °
(CAS 97-53-0)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných
výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
727-hydroxycitronelál Hydroxy-citroneľlal °
(CAS 107-75-5)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
73Izoeugenol Isoeugenol °
(CAS 97-54-1)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
743-fenyl-2-pentylprop-2-én-
l-ol
Amylcin namyl alcohol °
(CAS 101-85-9)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
75Benzyl-2-hydroxybenzoát Benzyl salicylate °
(CAS 118-58-1)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
76(E)-3-fenylpropenál Cinnamal °
(CAS 104-55-2)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
77Kumarín Coumarin °
(CAS 91-64-5)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
78Geraniol Geraniol °
(CAS 106-24-1)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
794-(4-hydroxy-4-
-metylpentyl) cyklohex-3-
-énkarbaldehyd
Hydroxy-methylpentyl-
-cyclohexenecarboxaldehyde °
(CAS 31906-04-4)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
804-metoxybenzylalkohol
Anisyl alcohol °
(CAS 105-13-5)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
81Benzyl-cinamát Benzyl cinnamate °
(CAS 103-41-3)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
82Farnezol Farnesol°
(CAS 4602-84-0)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
832-(4-terc-butylbenzyl)-
-propanál
2- (4-tert-Butylbenzyl)
propionaldehyde °
(CAS 80-54-6)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
84Linalol Linalool °
(CAS 78-70-6)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
85Benzyl-benzoát Benzyl benzoate °
(CAS 120-51-4)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
86Citronelol CitroneUol °
(CAS 106-22-9)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 % pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
873-fenyl-2-hexylpropenál Hexyl cinnam-aldehyde °
(CAS 101-86-0)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
88(R)-1-metyl-4-(1-
-metyletenyl) cyklohexén
d-Limonene °
(CAS 5989-27-5)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
89Metyl-okt-2-inoát Methyl heptin carbonate °
(CAS 111-12-6)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
903-metyl-4-
-(trimetylcyklohex-
-2-én-1-yl) but-3-én-2-ón
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-
-2-cyclohexen- l-yľ)-3-buten-
-2-one °(CAS 127-51-5)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
91Evernia prunastri, extrakt Oak moss extract °
(CAS 90028-68-5)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
92Evernia furfuracea, extrakt Treemoss extract °
(CAS 90028-67-4)
Prítomnosť látky sa musí
uviesť v zozname zložiek
uvedenom v § 13, ak jej
koncentrácia prekročí-0,001 %pri
nezmývateľných výrobkoch,- 0,01 % pri zmývateľných
výrobkoch.
932,4-diaminopyrimidín-
-3-oxid
2,4-Diamino-pyrimidine-
-3-oxide °
(CAS 74638-76-9)
Výrobky na starostlivosť
o vlasy
1,5 %
94Benzoylperoxid Benzoyl peroxide ° Nechtový umelecký
dizajn
0,7 % (po zmiešaní na
použitie)
Iba na profesionálne použitie Iba na profesionálne
použitie.Vyhýbať sa kontaktu
s kožou.Pozorne čítať pokyny na
použitie.
95Hydrochinónmetyléter Hydroquinone methylether ° Nechtový umelecký
dizajn
0,02 % (po zmiešaní na
použitie)
Iba na profesionálne použitie Iba na profesionálne
použitie.Vyhýbať sa kontaktu
s kožou.Pozorne čítať pokyny na
použitie.
* V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov podľa INN.
° V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov uvedený v smernici Rady 76/768/EHS.
1) Tieto látky možno používať jednotlivo alebo v kombinácii, ak súčet pomerov hladín každej z nich v kozmetickom výrobku vyjadrený s odkazom na
maximálnu hladinu povolenú pre každú z nich nepresiahne 1.
2) Tieto látky možno používať jednotlivo alebo v kombinácii, ak súčet pomerov hladín každej z nich v kozmetickom výrobku vyjadrený s odkazom na
maximálnu hladinu povolenú pre každú z nich nepresiahne 2.
3) Iba ak koncentrácia presiahne 0,05 %.
4) Množstvo hydroxidu sodného, draselného a lítneho sa vyjadruje ako hmotnosť hydroxidu sodného. V prípade zmesí súčet nesmie presiahnuť limit
v stĺpci d.

Časť 2

ZOZNAM DOČASNE POVOLENÝCH LÁTOK

Ref.
číslo
Látka Obmedzenia Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré
musia byť uvedené
na obale
Povolené do
Oblasť
aplikácie/ použitia
Najvyššia
prípustná
koncentrácia
v konečnom
kozmetickom
výrobku
Iné obmedzenia
a požiadavky
a b c d e f g
1Základná modrá 7 Basic Blue 7 °(CAS 2390-60-5) Neoxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
0,2 % Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
22-amino-3-nitrofenol
a jeho soli
2-Amino-3-nitrophenol
and its salts °(CAS 603-85-0)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 3,0 %
b) 3,0 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %
a), b) Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
34-amino-3-nitrofenol
a jeho soli
4-Amino-3-nitrophenol
and its salts °(CAS 610-81-1)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 3,0 %
b) 3,0 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %.
a), b) Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
4Naftalén-2,7-diol a jeho
soli
2,7-Naphtalenediol and its
salts °(CAS 582-17-2)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
1,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 0,5 %.
30. 9. 2004
53-aminofenol a jeho soli m-Aminophenol and its
salts °(CAS 591-27-5)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
66-hydroxy-3,4-dimetyl-
-2-pyridón a jeho soli
2,6-Dihydroxy-3,4-
dimethylpyridine and its
salts °(CAS 84540-47-6)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
74-[(3-hydroxypropyl)
amín]3-nitrofenol a jeho
soli
4-Hydroxypropylamino-3-
-nitrophenol and its salts °(CAS 92952-81-3)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 5,2 %
b) 2,6 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 2,6 %.
a), b) Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
86-nitro-2,5-
-pyridíndiamín a jeho
soli
6-Nitro-2,5-
-pyridinediamine and its
salts °(CAS 69825-83-8)
Neoxidujúce farbivo na
farbenie vlasov
3,0 % Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
9HC modrá č. 11 a jej soli HC Blue No 11 and its
salts °(CAS 23920-15-2)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 3,0 %
b) 2,0 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %.
a), b) Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
102-[(4-metyl-2-
-nitrofenyl) amín] etanol
a jeho soli
Hydroxyethyl-
-2-nitro-p-toluidine and
its salts °(CAS 100418-33-5)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 2,0 %
b) 1,0%
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
a), b) Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
112-(2-hydroxy-
-3,5-dinitroanilín) etanol
a jeho soli
2-Hydroxyethyl-
-picramic acid and its
salts °(CAS 99610-72-7)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 3,0 %
b) 2,0 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %.
a), b) Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
124-(metylamino)fenol
a jeho soli
p-Methylaminophenol and
its salts °(CAS 150-75-4)
Oxidujúce farbivo na
farbenie vlasov
3,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %.
Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
132,4-diamino-
-5-metylfenoxyetanol
a jeho soli
2,4-Diamino-5-
-methylphenoxy- ethanol
and its salts °(CAS 141614-05-3)
Oxidujúce farbivo na
farbenie vlasov
3,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %.
Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
14HC fialová č. 2 a jej soli HC Violet No 2 and its
salts °(CAS 104226-19-9)
Neoxidujúce farbivo na
farbenie vlasov
2,0 % 30. 9. 2004
15Hydroxyetyl-
-2,6-dinitro-p-anizidín
a jeho soli
Hydroxyethyl-
-2,6-dinitro-p-anisidine
and its salts °(CAS 122252-11-3)
Neoxidujúce farbivo na
farbenie vlasov
3,0 % Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
16HC modrá č. 12 a jej soli HC Blue No 12 and its
salts °(CAS 104516-93-0)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 1,5 %
b) 1,5%
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 0,75 %.
a), b) Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
172,4-diamino-
-5-metylfenetol a jeho
soli
2,4-Diamino-
-5-methylphenetol and its
salts °(CAS 113715-25-6)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
184-4-[propán-1,3-
diylbis(oxy)] bisbenzén-
-1,3-diamín a jeho soli
1,3-Bis-(2,4-
-diaminophenoxy) -
propane and its salts °(CAS 81892-72-0)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
193-amino-2,4-
-dichlórfenol) a jeho soli
3-Amino-2,4-
-dichlorophenol and its
salts °(CAS 61693-43-4)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
201 -fenyl-3-metyl-pyrazol-
-5-ón a jeho soli
Phenyl methyl pyrazolone
and its salts °(CAS 89-25-8)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
0,5 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 0,25 %.
Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
215-[(2-hydroxyetyl)
amino]-2-metylfenol
a jeho soli
2-Methyl-5-
hydroxyethylamino phenol
and its salts °(CAS 55302-96-0)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
223,4-dihydro-2H-1,4-
benzoxazín-6-ol a jeho
soli
Hydroxybenzomorpholine
and its salts °(CAS 26021-57-8)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
23Naftalén-1,7-diol a jeho
soli
1,7-Naphtalenediol and its
salts °(CAS 575-38-2)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
1,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 0,5 %.
Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
24HC žltá č. 10 a jej soli HC Yellow No 10 and its
salts °(CAS 109023-83-8)
Neoxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
0,2 % 30. 9. 2004
252,6-dimetoxy-
-3,5-pyridín-diamín
a jeho soli
2,6-Dimethoxy-3,5-
pyridinediamine and its
salts °(CAS 85679-78-3)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
0,5 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 0,25 %.
Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
26HC oranžová č. 2 a jej
soli
HC Orange No 2 and its
salts °(CAS 85765-48-6)
Neoxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
1,0 % 30. 9. 2004
27HC fialová č. 1 a jej soli HC Violet No 1 and its
salts °(CAS 82576-75-8)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 0,5 %
b) 0,5 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 0,25 %.
30. 9. 2004
282-[3-(metyl-
amino)4-nitro-fenoxy]
etanol a jeho soli
3 - Methylamino - 4-nitro -
-phenoxy-ethanol and its
salts °(CAS 59820-63-2)
Neoxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
1,0 % 30. 9. 2004
292-[(2-metoxy-
-4-nitrofenyl)-amino]
etanol a jeho soli
2 - Hydroxy-ethylamino - 5 -
nitro-anisole and its
salts °(CAS 66095-81-6)
Neoxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
1,0 % 30. 9. 2004
302-[(4-amino-
-2-chlór-5-nitrofenyl)
amino] etanol a jeho soli
2-Chloro-5-nitro-N-
hydroxy-ethyl-p-
phenylenediamine and its
salts0(CAS 50610-28-1)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 2,0 %
b) 1,0%
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
30. 9. 2004
31HC červená č. 13 a jej
soli
HC Red No 13 and its
salts °(CAS 94158-13-1)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 2,5 %
b) 2,5 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,25 %.
30. 9. 2004
32Naftalén-1,5-diol a jeho
soli
1,5-Naphtalenediol and its
salts0(CAS 83-56-7)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
1,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 0,5 %.
30. 9. 2004
33Hydroxypropyl bis-
(N-hydroxyetyl-p-
fenyléndiamín) a jeho
soli
Hydroxyprophyl bis
(N-hydroxyethyl-p-
-phenylenediamine) and
its salts °(CAS 128729-30-6)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
3,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %.
Môže spôsobiť
alergickú reakciu.
30. 9. 2004
342-aminofenol a jeho soli o-Aminophenol and its
salts °(CAS 95-55-6)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
30. 9. 2004
354-amino-2-metylfenol
a jeho soli
4-Amino-2-hydroxy-toluene
and its salts °(CAS 2835-95-2)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
3,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %.
30. 9. 2004
362-(2,4-diaminofenoxy)
etanol a jeho soli
2,4-
-Diaminophenoxyethanol
and its salts °(CAS 66422-95-5)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
4,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 2,0 %.
30. 9. 2004
372-metylbenzén-1,3-diol
a jeho soli
2-Methylresorcinol and its
salts °(CAS 608-25-3)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
30. 9. 2004
384-amino-3-metylfenol
a jeho soli
4-Amino-m-cresol and its
salts °(CAS 2835-99-6)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
3,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %.
30. 9. 2004
392-amino-
-4-hydroxyetylamino-
anizol a jeho soli
2-Amino-4-
hydroxyethylaminoanisole
and its salts °(CAS 83763-47-7)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
3,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %.
30. 9. 2004
40Kyselina
3,4-diaminobenzoová
a jej soli
3,4-Diamino-benzoic-acid
and its salts °(CAS 619-05-6)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
30. 9. 2004
416-amino-o-krezol a jeho
soli
6-Amino-o-cresol and its
salts °(CAS 17672-22-9)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
3,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %.
30. 9. 2004
422-aminometyl-
-p-aminofenol a jeho soli
2-Aminomethyl-
-p-aminophenol and its
salts °(CAS 79352-72-0)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
3,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %.
30. 9. 2004
43Hydroxyetylamino-
-metyl-p-aminofenol
a jeho soli
Hydroxyethylamino-
-methyl-p-aminophenol
and its salts °(CAS 110952-46-0)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
3,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %.
30. 9. 2004
44Hydroxyetyl-3,4-metylén-
dioxyanilín a jeho soli
Hydroxyethyl-3,4-
-methylenedioxyaniline
and its salts °(CAS 81329-90-0)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
3,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %.
30. 9. 2004
45Kyslá čerň a jej soli Acid Black No 52 and its
salts °(CAS 3618-58-4)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
30. 9. 2004
462-nitrobenzén-1,4-
-diamín a jeho soli
2-Nitro-p-
-phenylenediamine and
its salts °(CAS 5307-14-2)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 0,3 %
b) 0,3 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 0,15 %.
30. 9. 2004
47HC modrá č. 2 a jej soli HC Blue No 2 and its
salts °(CAS 33229-34-4)
Neoxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,8 % 30. 9. 2004
484-[(2-hydroxyetyl)amino]
3-nitrofenol a jeho soli
3-Nitro-p-
-hydroxyethylamino-
phenol and its salts °(CAS 65235-31-6)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 6,0 %
b) 6,0 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 3,0 %.
30. 9. 2004
49[2-[(4-nitrofenyl)amín]
etyl] močovina a jej soli
4-Nitrophenyl
aminoethylurea and its
salts °(CAS 27080-42-8)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 0,5 %
b) 0,5 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 0,25 %.
30. 9. 2004
50HC červená č. 10 + HC
červená č. 11 a jej soli
HC Red No 10 + HC Red
No 11 and its salts °(CAS 95576-89-9 +
95576-92-4)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 2,0 %
b) 1,0%
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
30. 9. 2004
51Žltá č. 6 a jej soli Yellow No 6 and its salts °(CAS 104333-00-8) a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 2,0 %
b) 1,0%
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
30. 9. 2004
52HC žltá č. 12 a jej soli HC Yellow No 12 and its
salts °(CAS 59320-13-7)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 1,0 %
b) 0,5 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 0,5 %.
30. 9. 2004
53HC modrá č. 10 a jej soli HC Blue No 10 and its
salts °(CAS 102767-27-1)
Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
30. 9. 2004
54HC modrá č. 9 a jej soli HC Blue No 9 and its
salts °(CAS 114087-47-1)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 2,0 %
b) 1,0%
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
30. 9. 2004
552-chlór-6-etylamín-
-4-nitrofenol a jeho soli
2-Chloro-6-ethylamino-4-
-nitrophenol and its salts °(CAS 131657-78-8)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 3,0 %
b) 3,0 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,5 %.
30. 9. 2004
562-amino-6-chlór-
-4-nitrofenol a jeho soli
2-Amino-6-chloro-
-4-nitrophenol and its
salts °(CAS 6358-09-4)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 2,0 %
b) 2,0 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 1,0 %.
30. 9. 2004
57Základná modrá č. 26
a jej soli
Basic Blue 26 and its
salts °(CAS 2580-56-5)
(Cl 44045)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 0,5 %
b) 0,5 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 0,25 %.
30. 9. 2004
58Kyslá červeň č. 33 a jej
soli
Acid Red 33 and its salts °(CAS 3567-66-6)
(Cl 17200)
Neoxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % 30. 9. 2004
59Farba vlčieho maku SX
a jej soli
Ponceau SX and its
salts °(CAS 4548-53.-2)
(Cl 14700)
Neoxidujúce farbivá na
farbenie vlasov
2,0 % 30. 9. 2004
60Základná fialová č. 14
a jej soli
Basic Violet 14 and its
salts °(CAS 632-99-5)
(Cl 42510)
a) Oxidujúce farbivá na
farbenie vlasovb) Neoxidujúce farbivá
na farbenie vlasov
a) 0,3 %
b) 0,3 %
V kombinácii
s peroxidom vodíka
maximálna
koncentrácia použitia
na aplikáciu je 0,15 %.
30. 9. 2004
611-terc-butyl-3,5-dimetyl-
-2,4,6- trinitrobenzén
Musk xylene °(CAS 81-15-2)
Všetky kozmetické
výrobky s výnimkou
výrobkov ústnej hygieny
a) 1,0 %
pri jemných
vôňachb) 0,4 % pri
toaletnej
vodec) 0,03
pri iných
výrobkoch
30. 9. 2004
62l-(4'-terc-butyl-2,6'-
-dimetyl-3',5'-
-dinitrofenyl) etán-1-ón
Musk ketone °(CAS 81-14-1)
Všetky kozmetické
výrobky s výnimkou
výrobkov ústnej hygieny
a) 1,4 % pri
jemných
vôňachb) 0,56 %
pri toaletnej
vodec) 0,042 %
pri ostatných
výrobkoch
30. 9. 2004
63m- a p-fenyléndiamíny,
ich N-substituované
deriváty a soli;
N-substituované
deriváty
o-fenyléndiamínov
1) m- and
p-Phenylenediamines,
thelr N-substituted
derlvatives and their salts;
N-substituted derivative of
o-phenylenediamines ° 1)
Oxidačné farbivá na
vlasya) Všeobecné použitieb) Profesionálne
použitie
6,0 %
vyjadrené ako
voľná báza
a) Môže vyvolať
alergickú reakciu.
Obsahuje
fenyléndiamíny.
Nepoužívať na
farbenie obočia
a mihalníc.b) Len na
profesionálne
použitie.
Obsahuje
fenyléndiamíny
Môže vyvolať
alergickú reakciu.
Použite vhodné
rukavice.
14. 4. 2004
64 Hydroxid lítnyLithium hydroxide ° a) Vlasové vyrovnávače
1. Všeobecné použitie
1. 2 % váhovo3) 1. Obsahuje
žieravinu.
Zabráňte kontaktu
s očami.
Môže spôsobiť
oslepnutie.
Uchovávajte mimo
dosahu detí.
14. 4. 2004
2. Profesionálne
použitieb) Iné použitie
2. 4,5% váhovo3) 2. Iba na
profesionálne
použitie.
Zabráňte kontaktu
s očami.
Môže spôsobiť
oslepnutie.
65 Hydroxid vápenatýCalcium hydroxide ° a) Vyrovnávače vlasov
obsahujúce dve
zložky:
hydroxid vápenatý
a soľ guanidínub) Iné použitie
7,0 %váhovo
vyjadrené
v prepočte na
hmotnosť
hydroxidu
vápenatého
Obsahuje žieravinu.Zabráňte kontaktu
s očami.Uchovávajte mimo
dosahu detí.Môže spôsobiť
oslepnutie.
14. 4. 2004
66Hydrochinón 2) Hydroquinone ° 2) a) Oxidačné farbivo na
farbenie vlasov1. Všeobecné použitie
0,3 % a)
1. Nepoužívať na
farbenie obočia
a mihalníc.
Pri kontakte
s očami ihneď
dôkladne
vypláchnuť vodou.
Obsahuje
hydrochinón.
10. 3. 2005
2. Profesionálne
použitie
2. Iba na
profesionálne
použitie.
Obsahuje
hydrochinón.
Pri kontakte
s očami ihneď
dôkladne
vypláchnuť vodou.
67Dialkanolamidy
mastných kyselín
Fatty acid
dialkanolamides °
Maximálny
obsah
dialkanolamínu
0,5 %
Nepoužívať
s nitrozačnými
systémami.Najvyššie prípustné
množstvo
dialkanolamínov 5 %
(týka sa surovín).Najvyššie prípustné
množstvo
N-nitrózdialkanolamínu
50 ng/kg.Skladovať v nádobách
neobsahujúcich
dusitany.
23. 9. 2005
68Monoalkanolamíny Monoalkanolamines ° Maximálny
obsah
dialkanolamínu
0,5 %
Nepoužívať
s nitrozačnými
systémami.Minimálna čistota
99 %.Najvyššie prípustné
množstvo
sekundárneho
alkanolamínu0,5 % (týka sa
surovín).Najvyššie prípustné
množstvo
N-nitrózdialkanolamínu50 ng/kg.Skladovať v nádobách
neobsahujúcich
dusitany.
23. 9. 2005
69Trialkanolamíny Trialkanolamines ° a) Výrobky, ktoré sa
neoplachujúb) Iné výrobky
a) 2,5 % a), b)Nepoužívať
s nitrozačnými
systémami.Minimálna čistota 99 %.Najvyššie prípustné
množstvo
sekundárneho
alkanolamínu0,5 % (týka sa surovín).Najvyššie prípustné
množstvo
N-nitrózdialkanolamínu5 μg/kg.Skladovať v nádobách
neobsahujúcich
dusitany.
23. 9. 2005
° V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov uvedený v smernici Rady 76/768/EHS.
1) Tieto látky možno používať jednotlivo alebo v kombinácii, ak súčet pomerov hladín každej z nich v kozmetickom výrobku vyjadrený s odkazom na
maximálnu hladinu povolenú pre každú z nich nepresiahne 1.
2) Tieto látky možno používať jednotlivo alebo v kombinácii, ak súčet pomerov hladín každej z nich v kozmetickom výrobku vyjadrený s odkazom na
maximálnu hladinu povolenú pre každú z nich nepresiahne 2.
3) Koncentrácia hydroxidu sodného, draselného a lítneho je vyjadrená ako hmotnosť hydroxidu sodného. Vprípade zmesí súčet nesmie presiahnuť
limit v stĺpci d.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 156/2004 Z. z.

ZOZNAM POVOLENÝCH FARBÍV V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH A PODMIENKY ICH POUŽÍVANIA1)

Oblasť použitia

Stĺpec 1 Farbivá povolené vo všetkých kozmetických výrobkoch.

Stĺpec 2 Farbivá povolené vo všetkých kozmetických výrobkoch okrem tých, ktoré sú určené na použitie v okolí očí, hlavne na líčenie a odlíčenie očí.

Stĺpec 3 Farbivá povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré neprichádzajú do kontaktu so sliznicami.

Stĺpec 4 Farbivá povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré prichádzajú do krátkodobého styku s pokožkou.

Indexové
číslo
Cl
Farba Oblasť aplikácie Ďalšie obmedzenia a požiadavky 2)
1 2 3 4
10 006 zelená x
10 020 zelená x
10 316 3) žltá x
11 680 žltá x
11 710 žltá x
11 725 oranžová x
11 920 oranžová x
12 010 červená x
12 085 3) červená x najviac 3 % v konečnom kozmetickom výrobku
12 120 červená x
12 150 červená x
12 370 červená x
12 420 červená x
12 480 hnedá x
12 490 červená x
12 700 žltá x
13 015 žltá x E 105
14 270 oranžová x E 103
14 700 červená x
14 720 červená x E 122
14 815 červená x E 125
15 510 3) oranžová x
15 525 červená x
15 580 červená x
15 620 červená x
15 630 3) červená x najviac 3 % v konečnom kozmetickom výrobku
15 800 červená x
15 850 3) červená x
15 865 červená x
15 880 červená x
15 980 oranžová x E 111
15 985 3) žltá x E 110
16 035 červená x
16 185 červená x E 123
16 230 oranžová x
16 255 3) červená x E 124
16 290 červená x E 126
17 200 3) červená x
18 050 červená x
18 130 červená x
18 690 žltá x
18 736 červená x
18 820 žltá x
18 965 žltá x
19 140 3) žltá x E 102
20 040 žltá x maximálna koncentrácia 3,3'-dimetylbenzidínu vo farbive: 5 ppm
20 170 oranžová x
20 470 čierna x
21 100 žltá x maximálna koncentrácia 3,3'-dimetylbenzidínu vo farbive: 5 ppm
21 108 žltá x maximálna koncentrácia 3,3'-dimetylbenzidínu vo farbive: 5 ppm
21 230 žltá x
24 790 červená x
26 100 červená x Kritériá čistoty:
anilín ≤ 0,2 %
2-naftol ≤ 0,2 %
4-aminoazobenzén ≤ 0,1 %
1- (fenylazo) -2-naftol ≤ 3,0 %
l-[2-(fenylazo)fenylazo]-2-naftalenol ≤ 2,0 %
27 290 3) červená x
27 755 čierna x E 152
28 440 čierna x E 151
40 215 oranžová x
40 800 oranžová x
40 820 oranžová x E 160 e
40 825 oranžová x E 160 f
40 850 oranžová x E 161 g
42 045 modrá x
42 051 3) modrá x E 131
42 053 zelená x
42 080 modrá x
42 090 modrá x
42 100 zelená x
42 170 zelená x
42 510 fialová x
42 520 fialová x maximálna koncentrácia v konečnom výrobku: 5 ppm
42 735 modrá x
44 045 modrá x
44 090 zelená x E 142
45 100 červená x
45 190 fialová x
45 220 červená x
45 350 žltá x najviac 6 % v konečnom kozmetickom výrobku
45 370 3) oranžová x 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)benzoová kyselina najviac 1 % a 2-(bromo-6-hydroxy-
-3-oxo-3H-xantén-9-yl)benzoová kyselina najviac 2 %
45 380 3) červená x 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)benzoová kyselina najviac 1 % a 2-(bromo-6-hydroxy-
-3-oxo-3H-xantén-9-yl)benzoová kyselina najviac 2 %
45 396 oranžová x Pri použití v rúžoch na pery je farbivo povolené len ako voľná kyselina a v maximálnej kon-
centrácii 1 %.
45 405 červená x 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)benzoová kyselina najviac 1 % a 2-(bromo-6-hydroxy-
-3-oxo-3H-xantén-9-yl)benzoová kyselina najviac 2 %
45 410 3) červená x 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)benzoová kyselina najviac 1 % a 2-(bromo-6-hydroxy-
-3-oxo-3H-xantén-9-yl)benzoová kyselina najviac 2 %
45 425 červená x 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)benzoová kyselina najviac 1 % a 2-(jodo-6-hydroxy-
-3-oxo-3H-xantén-9-yl)benzoová kyselina najviac 3 %
45 430 3)</< P> červená x E 127
2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)benzoová kyselina najviac 1 % a 2-(jodo-6-hydroxy-
-3-oxo-3H-xantén-9-yl)benzoová kyselina najviac 3 %
47 000 žltá x
47 005 žltá x E 104
50 325 fialová x
50 420 čierna x
51 319 fialová x
58 000 červená x
59 040 zelená x
60 724 fialová x
60 725 fialová x
60 730 fialová x
61 565 zelená x
61 570 zelená x
61 585 modrá x
62 045 modrá x
69 800 modrá x E 130
69 825 modrá x
71 105 oranžová x
73 000 modrá x
73 015 modrá x E 132
73 360 červená x
73 385 fialová x
73 900 fialová x
73 915 červená x
74 100 modrá x
74 160 modrá x
74 180 modrá x
74 260 zelená x
75 100 žltá x
75 120 oranžová x E 160 b
75 125 žltá x E 160 d
75 130 oranžová x E 160 a
75 135 žltá x E 161 d
75 170 biela x
75 300 žltá x E 100
75 470 červená x E 120
75 810 zelená x E 140 a E 141
77 000 biela x E 173
77 002 biela x
77 004 biela x
77 007 modrá x
77 015 červená x
77 120 biela x
77 163 biela x
77 220 biela x E 170
77 231 biela x
77 266 čierna x
77 267 čierna x
77 268:1 čierna x E 153
77 288 zelená x bez prítomnosti iónu chrómu
77 289 zelená x bez prítomnosti iónu chrómu
77 346 zelená x
77 400 hnedá x
77 480 hnedá x E 175
77 489 oranžová x E 172
77 491 červená x E 172
77 492 žltá x E 172
77 499 čierna x E 172
77 510 modrá x bez prítomnosti kyanidových iónov
77 713 biela x
77 742 fialová x
77 745 červená x
77 820 biela x E 174
77 891 biela x E 171
77 947 biela x
Laktoflavín Lactoflavin ° žltá x E 101
Karamel Caramel ° hnedá x E 150
Kapsantín
Kapsorubín
Capsanthin
Capsorubin °
oranžová x E 160 g
Betanín Beetroot red ° červená x E 162
Antokyaníny Anthocyanins ° červená x E 163
Stearáty
hliníka,
zinku,
horčíka
a vápnika
Aluminium,
zinc,
magnesium
and calcium
stearates °
biela x
Brómtymolo-
vá modrá
Bromothymol
blue°
modrá x
Brómkrezolo-
vá zelená
Bromocresol
green °
zelená x
Kyslá červeň
195
Acid red 195 °
červená x
° V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov uvedený v smernici Rady 76/768/EHS.
1) Povolené sú aj komplexy alebo soli farbív s použitím látok, ktoré nie sú zakázené prílohou č. 3 alebo prílohou č. 2.
2) Farbivá, ktorých číslu predchádza kód „E" v súlade so smernicou EEC 1962 týkajúcou sa potravín a farbív do potravín, musia spĺňať požiadavky na čistotu v zmysle tejto smernice.
3) Nerozpustné komplexy, soli a pigmenty s obsahom bária, stroncia a zirkónia sú povolené v týchto farbivách, ak vyhovejú skúškam nerozpustnosti.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 156/2004 Z. z.

ZOZNAM POVOLENÝCH KONZERVAČNÝCH LÁTOK V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH, ICH NAJVYŠŠIA PRÍPUSTNÁ KONCENTRÁCIA A INÉ PODMIENKY ICH POUŽÍVANIA

1. Konzervačné látky sú látky, ktoré sa môžu pridávať do kozmetických výrobkov najmä na účel inhibície vývoja mikroorganizmov v týchto výrobkoch.

2. Látky označené symbolom „+“ možno pridávať do kozmetických výrobkov aj vo vyšších koncentráciách, ako je uvedené v tejto prílohe, ale len v prípade, že sú použité na špecifické účely zrejmé z označenia výrobku, napríklad dezodoranty v mydlách alebo prostriedky proti lupinám v šampónoch.

3. Iné látky používané v zložení kozmetických výrobkov môžu mať aj antimikrobiálne vlastnosti, a tým napomáhať konzervácii kozmetických výrobkov, ako napríklad mnohé esenciálne oleje a niektoré alkoholy. Tieto látky nie sú zahrnuté do tejto prílohy.

4. Na účely tohto zoznamu:

„Soli“ sú soli katiónov sodíka, draslíka, vápnika, horčíka, amónia a etanolamínu a soli aniónov chlóru, brómu, síranu a octanu.

„Estery“ sú metyl-, etyl-, propyl-, izopropyl-, butyl-, izobutyl-, fenylestery.

5. Všetky konečné výrobky, ktoré obsahujú formaldehyd alebo látky uvolňujúce formaldehyd, musia byť na obale označené varovaním „obsahuje formaldehyd“, ak koncentrácia formaldehydu v konečnom výrobku presiahne hodnotu 0,05 %.

ČASŤ 1
ZOZNAM POVOLENÝCH KONZERVAČNÝCH LÁTOK
Ref.
číslo
LátkaNajvyššia prípustná
koncentrácia
Obmedzenia a požiadavkyPodmienky použitia a upozornenia,
ktoré musia byť uvedené na obale
a b c d e
1Kyselina benzoová, jej soli a estery +
Benzoic acid, its salts and esters ° +
0,5 % (ako kyselina)
2Kyselina propiónová a jej soli +
Propionic acid and its salts ° +
2 % (ako kyselina)
3Kyselina salicylová a jej soli +
Salicylic acid and its salts ° +
0,5 % (ako kyselina) Nepoužívať do kozmetických
výrobkoch pre deti do 3 rokov
okrem šampónov
Nepoužívať pre deti do 3 ro-
kov.1)
4Kyselina sorbová (kyselina
hexa-2,4-diénová) a jej soli +

Sorbic acid (hexa-2,4-dienoic acid)
and its salts ° +
0,6 % (ako kyselina)
5Formaldehyd a paraformaldehyd +
Formaldehyde and paraformaldehyde ° +
0,2 % (okrem
kozmetických výrobkov
na ústnu hygienu)
0,1 % (kozmetické
výrobky na ústnu hygie-
nu) vyjadrené v prepočte
na voľný formaldehyd
Zakázané v sprejoch.
6Položka neobsadená
7Bifenyl-2-ol (o-fenyl-fenol)
a jeho soli +

Biphenyl-2-ol (o-phenylphenol)
and its salts ° +
0,2 % ako fenol
8Zinkium-pyritión +
Pyrithione zinc * +
0,5 % Len do kozmetických výrobkov,
ktoré sa oplachujú. Zakázaný vo
výrobkoch na hygienu ústnej
dutiny.
9Anorganické siričitany a hydrogensiriči-
tany +

Inorganic sulphites and
hydrogensulphites ° +
0,2 % ako voľný SO2
10Jodičnan sodný
Sodium iodate °
0,1 % Len do kozmetických výrobkov,
ktoré sa oplachujú.
11Chlórbutanol
Chlorobutanol *
0,5 % Zakázaný v sprejoch. Obsahuje chlórbutanol.
12Kyselina 4-hydroxybenzoová a jej soli
a estery +

4-Hydroxybenzoic acid its sals and esters ° +
0,4 % (ako kyselina) pre
1 ester0,8 % (ako kyselina)
pre zmes esterov
133-acetyl-6-metylpyrán-2,4 (3H-dión)
(Kyselina dehydrooctová) a jej soli
3-Acetyl-6-methylpyran-2,4 (3H)-dione
(Dehydroaceticacid) and its salts °
0,6 % (ako kyselina) Zakázané v sprejoch.
14Kyselina mravčia a jej sodná soľ +
Formic acid and its sodium salt ° +
0,5 % (ako kyselina)
153,3'-dibromo-4,4'-hexametylén-
-dioxydibenzamidín (Dibrómhexamidín)
a jeho soli vrátane izotionátu
3,3 '-Dibromo-4,4 '-hexamethylenedioxy-
dibenzamidine (Dibromhexamidine) and its
salts (including isethionate) °
0,1 %
16Tiomersál
Thiomersal *
0,007 % (ako Hg)
v zmesi s ostatnými zlú-
čeninami ortuti povole-
nými touto vyhláškou je
najvyššia prípustná
koncentrácia 0,007 % Hg
Len do výrobkov na líčenie
a odlíčenie očí.
Obsahuje tiomersál.
17Soli fenylortuti (vrátane boritanu)
Phenylmercuric salts (including borate) °
0,007 % (ako Hg)
v zmesi s ostatnými zlúčeninami
ortuti povolenými touto vyhláškou
je najvyššia prípustná koncentrácia
0,007 % Hg
Len do výrobkov na líčenie
a odlíčenie očí.
Obsahuje zložky fenylortuti.
18Undek-10-enoová kyselina a jej soli+
Undec-10-enoic acid and salts ° +
0,2 % (ako kyselina)
19Hexetidín +
Hexetidine * +
0,1 %
205-bromo-5-nitro-1,3-dioxán
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane °
0,1 % Len do kozmetických výrobkov,
ktoré sa oplachujú. Zabrániť
tvorbe nitrózamínov.
21Bronopol+
Bronopol ° +
0,1 % Zabrániť tvorbe nitrózamínov.
222,4-dichlórbenzylalkohol +
2,4-Dichlorobenzyl alcohol ° +
0,15%
23Triklokarbán +
Triclocarban * +
0,2 % Kritériá čistoty:
3,3',4,4'-tetrachlórazobenzén
≤ 1 ppm
3,3',4,4'-tetrachlórazoxybenzén
≤ 1 ppm
244-chlór-m-krezol +
4-Chloro-m-cresol ° +
0,2 % Zakázaný v kozmetických výrob-
koch prichádzajúcich do styku
so sliznicami.
25Triklosan +
Tricolosan *
0,3 %
264-chlór-3,5-xylenol +
4-Chloro-3,5-xylenol ° +
0,5 %
273,3'-bis (1-hydroxymetyl-2,5-
dioxoimidazolidín-4-yl)-1,1 '-metylén-
dimočovina (Imidazolidinyl močovina) +

3,3 '-Bis(l-hydroxymethyl-2,5-
dioxoimidazolidin-4-yľ) -1,1 '-methylene-
dlurea („Imidazolidinyl urea") ° +
0,6 %
28Poly (1-hexametylénbiguanid
hydrochlorid) +

Poly (1-hexamethylenebiguanide
hydrochlorlde) ° +
0,3 %
292-fenoxyetanol +
2-Phenoxyethanol ° +
1,0 %
301,3,5,7-tetraazaadamantán(meténamín) +
Hexamethylenetetramine (methenamine) * +
0,15%
31Meténamín 3-chloroalylochlorid
Methenamine 3-chloroallylochloride *
0,2 %
321- (4-chlórfenoxy) -1-
(imidazol- 1-yl)-3,3-dimetyl-bután-2-ón +

1-(4-Chlorophenoxy)- 1-(imidazol- 1-yl)-3,3-
-dimethylbutan-2-one ° +
0,5 %
331,3-bis(hydroxymetyl) -5,5-dimetyl-
imidazolidín- 2,4-dión +

1,3-Bis (hydroxymethyl)-5,5-dlmethyl
-imidazolidine- 2,4-dione ° +
0,6 %
34Benzylalkohol +
Benzyl alcohol ° +
1,0 %
351 -hydroxy-4-metyl-6
(2,4,4-tri-metyl-pentyl) 2-pyridón a jeho
monoetanolamínová soľ +

1 -Hydroxy-4-methyl-6
(2,4,4-tri-methyl-pentyl) 2-pyridon and its
monoethanolamine salt ° +
1,0 %
0,5 %
Len do kozmetických výrobkov,
ktoré sa oplachujú.Do ostatných kozmetických vý-
robkov.
361,2-dibróm-2,4-dikyano-bután
1,2-Dibromo-2,4-dicyano-butane °
0,1 % Len do kozmetických výrobkov,
ktoré sa oplachujú.
376,6-dibróm-4,4-dichlór-2,2-metylén-
difenol (Brómchlorofén) +

6,6-Dibromo-4,4-dichloro-2,2'-methylene-
dlphenol (Bromochlorophen) ° +
0,1 %
384-izopropyl-m-krezol
4-Isopropyl-m-cresol °
0,1 %
39Zmes 5-chlór-2-metyl-izotiazol-3 (2H)-
-ónu a 2- metylizotiazol-3 (2H)-ónu
s chloridom horečnatým a dusičnanom
horečnatým

Mixture of 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3
(2H) -one and 2- methylisothiazol-3 (2H)-
-one with magnesium chloride and magne-
sium nltrate °
0,0015 % (zmes
v pomere 3:1
5-chlór-2-metylizotia-
zol-3(2H)-ón
a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón)
402-benzyl-4-chlórfenol (Chlorofén)
2-Benzyl-4-chlorophenol (Chlorophene) °
0,2 %
412-chlóracetamid
2-Chloroacetamide °
0,3 % Obsahuje chlóracetamid.
42Chlórhexidín a jeho diglukonát, diacetát
a dihydrochlorid +

Chlorhexldlne* and its dlgluconate, dlaceta-
te and dlhydrochloride +
0,3 % ako chlórhexidín
431 -fenoxypropán-2-ol
1-Phenoxypropan-2-ol °
1 % Len do kozmetických výrobkov,
ktoré sa oplachujú.
44Alkyl (C12-C22)trimetylamónium, bromid
a chlorid +

Alkyl (C12-C22) trimethyl ammonlum, bromi-
de and chloride ° +
0,1 %
454,4-dimetyl-1,3-oxazolidín
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine °
0,1 % Konečné kozmetické výrobky
nesmú mať nižšie pH ako 6.
46N- (hydroxymetyl) -N-
(dihydroxymetyl-1,3-dioxo-
2,5-imidazolidinyl-4)-N'- (hydroxymetyl)
močovina

N- (Hydroxymethyl) -N-
-(dihydroxymethyl-1,3-dioxo-
2,5-imidazolidinyl-4) N'- (hydroxymethyl)
urea °
0,5 %
471,6-di (4-amidinofenoxy) -n-hexán (hexa-
midín) a jeho soli (vrátane izotionátu
a p-hydroxybenzoátu) +
1,6-Di (4-amidinophenoxy) -n-hexane (Hexa-
mldlne) and its salts (Including isethionate
and p-hydroxybenzoate) ° +
0,1 %
48Glutaraldehyd (pentán-1,5-dial)
Glutaraldehyde (Pentane-1,5-dial) °
0,1 % Zakázaný v sprejoch. Obsahuje glutaraldehyd (ak
je koncentrácia glutaralde-
hydu v konečných kozmetic-
kých výrobkoch vyššia ako
0,05 %).
495-etyl-3,7-dioxa- 1-azabicyklo [3.3.0]
oktán

5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0]
octane °
0,3 % Zakázaný v kozmetických výrob-
koch na hygienu ústnej dutiny
a v kozmetických výrobkoch,
ktoré prichádzajú do styku so
sliznicami.
503-(p-chlórfenoxy)-propán-1,2-diol
(chlórfenezín)

3-(p-Chlorophenoxy)-propane-1,2-diol
(chlorphenesin) °
0,3 %
51Hydroxymetylaminooctan sodný
(hydroxymetylglycinát sodný)

Sodlum hydroxymethylamino acetate
(Sodlum hydroxymethylglycinate) °
0,5 %
52Chlorid strieborný nanesený na oxide
titaničitom

Silver chloride deposited on Titanium
dioxide °
0,004 %
ako chlorid strieborný
AgCl
20 % (hmotn.) AgCl na TiO2
Zakázaný v kozmetických výrob-
koch pre deti do 3 rokov, v koz-
metických výrobkoch na hygienu
ústnej dutiny a v kozmetických
výrobkoch určených na aplikáciu
do okolia očí a na pery.
53Benzetónium chlorid
Benzethonium chloride °
0,1 % Len do kozmetických výrobkov,
ktoré sa oplachujú.
54Benzalkonium chlorid, bromid
a sacharinát +

Benzalkonium chloride, bromide and
saccharinate ° +
0,1 %
ako benzalkonium
chlorid
Zabráňte kontaktu s očami.
55Benzylhemiformal;
Benzylhemiformal °
0,15% Len do výrobkov, ktoré sa opla-
chujú.
563-jód-2-propynylbutylkarbamát
3-Iodo-2-propynylbutylkarbamate °
0,05 % 1. Nepoužívať do výrobkov na hy-
gienu ústnej dutiny a výrobkov
na starostlivosť o pery.
2. Uviesť „Obsahuje jód", ak
koncentrácia kozmetického vý-
robku, ktorý zostáva na pokož-
ke, je vyššia ako 0,02 % .
Obsahuje jód.
* V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov podľa INN.
° V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov uvedený v smernici Rady 76/768/EHS.
+ Látky možno pridávať do kozmetických výrobkov aj vo vyšších koncentráciách, ako je uvedené v tejto prílohe, ak sú použité na špecifické účely zrejmé z označenia výrobku, napríklad dezodoranty v mydlách alebo výrobky proti lupinám v šampónoch.
1) Platí výhradne pre výrobky, ktoré by mohli byť použité pre deti do troch rokov a ktoré zostávajú v predĺženom kontakte s pokožkou.
ČASŤ 2
ZOZNAM DOČASNE POVOLENÝCH KONZERVAČNÝCH LÁTOK
Ref.
číslo
LátkaNajvyššia prípustná
koncentrácia
Obmedzenia a požiadavkyPodmienky použitia
a upozornenia, ktoré
musia byť uvedené
na obale
Povolené do
a b c d e f
11,2-dibróm-2,4-dikyanobután
1,2-Dibromo-2,4-
dicyanobutane0
0,1 % Nepoužívať do kozmetických
výrobkov na ochranu pred sl-
nečným žiarením pri koncen-
trácii vyššei ako 0,025 %.
23. 9. 2005
° V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov uvedený v smernici Rady 76/768/EHS.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 156/2004 Z. z.

ZOZNAM POVOLENÝCH ULTRAFIALOVÝCH FILTROV V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH, ICH NAJVYŠŠIA PRÍPUSTNÁ KONCENTRÁCIA A INÉ PODMIENKY ICH POUŽÍVANIA

Ultrafialové filtre sú látky, ktoré, ak sú obsiahnuté v kozmetických výrobkoch, sú určené na filtrovanie niektorých ultrafialových lúčov na účel ochrany pokožky pred ich škodlivými účinkami.

Tieto ultrafialové filtre možno pridávať do kozmetických výrobkov v limitoch a za podmienok uvedených v tejto prílohe.

Ostatné ultrafialové filtre používané na účel ochrany výrobkov pred ultrafialovými lúčmi nie sú v tejto prílohe uvedené.

Ref.
číslo
Látky Najvyššia prí-
pustná koncen-
trácia
Obmedzenia a
požiadavky
Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré
musia byť uvedené
na obale
a b c d e
1Kyselina 4-aminobenzoová
4-Aminobenzoic acid °
5%
2 N,N,N-trimetyl-4-(2-oxoborn-3-ylidénmetyl)anilínium metylsulfátN,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl) anilinium methyl suphate ° 6%
3Homosalát (3,3,5-trimetylcyklohexylsalicylát)
Homosalate*
10%
4Oxybenzón; 2-hydroxy-4-metoxybenzofenón; 2-benzoyl-5-metoxyfenol
Oxybenzone *
10% Obsahuje oxybenzón1)
5Položka neobsadená
6 Kyselina 2-fenylbenzimidazol-5-sulfónová a jej draselné, sodné
a trietanolamínové soli
2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid and its potassium, sodlum and
trlethanolamlne salt °
8%
ako kyselina
7Kyselina 3,3'-(1,4-fenyléndimetylén)bis(7,7-dimetyl-2-oxobicyklo-
[2,2,1] heptán-1-metánsulfónová) a jej soli
3,3'-(l,4-Phenylenedlmethylene) bis (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo- [2,2,1]
hept-1-yl-methane-sulphonic acid) and its salts °
10%
ako kyselina
81-(4-terc-butylfenyl) -3- (4-metoxyfenyl) propán- 1,3-dión 1- (4-Tert-butylphenyl) -3- (4-methoxyphenyl) propane-1,3-dione ° 5%
9Kyselina alfa-(2-oxoborn-3-ylidén)toluén-4-sulfónová a jej soli alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid and its salts ° 6%
ako kyselina
10Kyselina 2-kyano-3,3-difenylakrylová, 2-etylhexylester (oktokrylén) 2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-ethylhexyl ester (Octocrylene) ° 10%
ako kyselina
11Polymér N-|(2 a 4) -[2-oxoborn-3-ylidén)metyl]benzyl)akrylamid Polymer of N-{(2 and 4)-[2-oxoborn-3-ylidene) methyl] benzyl) acrylamide ° 6%
122-etylhexyl-4-metoxycinamát (oktylmetoxycinamát) Octyl methoxycinnamate ° 10%
13Etoxylovaný etyl-4-aminobenzoát (PEG-25 PABA) Ethoxylated Ethyl-4-Aminobenzoate (PEG-25 PABA) ° 10%
14Izopentyl-4-metoxycinamát (Izoamyl p-metoxycinamát) Isopentyl-4-methoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate) ° 10%
152,4,6-trianilino-(p-karbo-2´- etylhexyl-1´ -oxy)-1,3,5-triazín
(oktyltriazón)
2,4,6-Trianilino-(p-Carbo-2'-Ethymexyl-l '-Oxy)-1,3,5-Triazine (Octyl
Triazone) °
5%
16Fenol, 2-[2H-benzotriazol-2 yl)-4-metyl 6-(2-metyl-3-
(l,3,3,3-tetrametyl-l-(trimetylsilyl) oxy)-disiloxanyl)propyl)
(drometrizol trisiloxan)
Phenol,2-(2H-BenzoMazol-2-yl)-4-Methyl-6-(2-Methyl-3-(l,3,3,3-Tetra-
methyl-l-(Trimethylsilyl)Oxy)-Disiloxanyl)Propyl) (Drometrizole Trisiloxane)°
15%
17Kyselina benzoová, 4,4-((6-(((1,1-dimetyletyl) amino) karbonyl) fenyl)
amino) -l,3,5-triazín-2,4-diyl)diimino)bis-,bis(2-etylhexyl) ester)
Benzoic acid, 4,4-((6-(((1,1-dimethylethyl) amino) carbonyl) phenyl) amino)
-1,3,5-triazine-2,4-diyl) diimino)bis-,bis(2-ethylhexyl)ester) °
10%
183- (4-metylbenzylidén)-d-1-gáfor (4-metylbenzilidéngáfor) 3-(4'-Methylbenzylidene)-d-l camphor (4-Methylbenzylidene Camphor) ° 4%
193-benzylidéngáfor 3-Benzylidene camphor (3-Benzylidene Camphor) ° 2%
20Oktyl-2-hydroxybenzoán (oktylsalicylát) 2-Ethylhexyl salicylate (Octyl salicylate) ° 5%
212-etylhexyl-4-dimetylaminobenzoát (oktyl dimetyl PABA) 4-Dimethyl-amino-benzoate of ethyl-2-hexyl (octyl dimethyl PABA) ° 8%
22Kyselina 2-hydroxy-4-metoxybenzofenón-5-sulfónová (benzofenón)
a jej sodná soľ
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulphonic acid (Benzophenone-5)
and its sodium salts °
5%
kyseliny
232,2-metylén-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tetrametylbu-
tyl)-1,1,3,3-fenol
2,2'-Methylene-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tetramethyl-butyl)-l, 1,3,3-
-phenol °
10%
24Monosodná soľ kyseliny
2-2 -bis-( 1,4-fenylén) 1H-benzimidazol-4,6-disulfónovej
Monosodium salt of 2-2'-bis-(l,4-phenylene)lH-benzimidazole-4,6
disulphonic acid °
10%
kyseliny
25(1,3,5)-triazín-2,4-bis((4-(2-etyl-hexyloxy)-2-hydroxy)-fenyl)-6-
-(4-metoxyfenyl)
(1,3,5)-Triazine-2,4-bis((4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy)-phenyl)-6-
-(4-methoxyphenyl) °
10%
26Dimetikodietylbenzalmalonát Dimethicodiethylbenzalmalonate °
(CAS No. 207574-74-1)
10%
27Oxid titaničitý Titanium dioxide ° 25%
* V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov podľa INN.
° V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov uvedený v smernici Rady 76/768/EHS.
1) Neuvádza sa, ak použitá koncentrácia tejto látky sa rovná alebo je menšia ako 0,5 % a táto látka slúži iba na účel ochrany výrobku.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 156/2004 Z. z.

SYMBOL OTVORENÉHO TÉGLIKA

Obrázok 08-1

Príloha č. 9 k vyhláške č. 156/2004 Z. z.

VZOR SYMBOLU NA UVEDENIE ZOZNAMU ZLOŽIEK, PODMIENOK POUŽITIA A UPOZORNENÍ NA INOM MIESTE AKO NA OBALE KOZMETICKÉHO VÝROBKU

Obrázok 09-1

Príloha č. 10 k vyhláške č. 156/2004 Z. z.

KÓDY PRIDELENÉ ČLENSKÝM ŠTÁTOM EURÓPSKEJ ÚNIE

KÓDY PRIDELENÉ ČLENSKÝM ŠTÁTOMEURÓPSKEJ ÚNIE
Kód Štát EÚ
01 Francúzsko
02 Belgicko
03 Holandsko
04 SRN
05 Taliansko
06 Veľká Británia
07 Írsko
08 Dánsko
09 Luxembursko
10 Grécko
11 Španielsko
12 Portugalsko
13 Fínsko
14 Rakúsko
15 Švédsko

Príloha č. 11 k vyhláške č. 156/2004 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV

Touto vyhláškou sa úplne transponujú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:

1. Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii práva členských štátov v oblasti kozmetických výrobkov,

2. Smernica Rady 79/661/EHS z 24. júla 1979 pozmeňujúca smernicu Rady 76/768/EHS,

3. Smernica Komisie 82/147/EHS z 11. februára 1982 prispôsobujúca technickému pokroku prílohu II smernice Rady 76/768/EHS,

4. Druhá smernica Komisie 83/191/EHS z 30. marca 1983 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV a V smernice Rady 76/768/EHS,

5. Tretia smernica Komisie 83/341/EHS z 29. júna 1983 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III a V smernice Rady 76/768/EHS,

6. Štvrtá smernica Komisie 83/496/EHS z 22. septembra 1983 prispôsobujúca technickému pokroku prílohu VI smernice Rady 76/768/EHS,

7. Smernica Rady 83/574/EHS z 26. októbra 1983 pozmeňujúca tretíkrát smernicu Rady 76/768/EHS,

8. Piata smernica Komisie 84/415/EHS z 18. júla 1984 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV, V a VI smernice Rady 76/768/EHS,

9. Šiesta smernica Komisie 85/391/EHS zo 16. júla 1985 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV, V a VI smernice Rady 76/768/EHS,

10. Siedma smernica Komisie 86/179/EHS z 28. februára 1986 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV a V smernice Rady 76/768/EHS,

11. Ôsma smernica Komisie 86/199/EHS z 26. marca 1986 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, IV a VI smernice Rady 76/768/EHS,

12. Deviata smernica Komisie 87/137/EHS z 2. februára 1987 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV, V a VI smernice Rady 76/768/EHS,

13. Desiata smernica Komisie 88/233/EHS z 2. marca 1988 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV a VI smernice Rady 76/768/EHS,

14. Smernica Rady 88/667/EHS z 21. decembra 1988 pozmeňujúca štvrtýkrát smernicu Rady 76/768/EHS,

15. Jedenásta smernica Komisie 89/174/EHS z 21. februára 1989 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV, V, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS,

16. Smernica Rady 89/679/EHS z 21. decembra 1989 pozmeňujúca piatykrát smernicu Rady 76/768/EHS,

17. Dvanásta smernica Komisie 90/121/EHS z 20. februára 1990 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV, V a VI smernice Rady 76/768/EHS,

18. Trinásta smernica Komisie 91/184/EHS z 12. marca 1991 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV, V, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS,

19. Štrnásta smernica Komisie 92/8/EHS z 18. februára 1992 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy III, IV, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS,

20. Pätnásta smernica Komisie 92/86/EHS z 21. októbra 1992 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV, V, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS,

21. Smernica Rady 93/35/EHS zo 14. júna 1993 pozmeňujúca šiestykrát smernicu Rady 76/768/EHS,

22. Šestnásta smernica Komisie 93/47/EHS z 22. júna 1993 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, V, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS,

23. Sedemnásta smernica Komisie 94/32/ES z 29. júna 1994 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, V, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS,

24. Osemnásta smernica Komisie 95/34/ES z 10. júla 1995 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS,

25. Devätnásta smernica Komisie 96/41/ES z 25. júna 1999 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS,

26. Dvadsiata smernica Komisie 97/1/ES z 10. januára 1997 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS,

27. Smernica Komisie 97/18/ES zo 17. apríla 1997, ktorou sa predlžuje termín, po ktorom sú zakázané testy na zvieratách na zložky alebo kombinácie zložiek kozmetických výrobkov,

28. Dvadsiata prvá smernica Komisie 97/45/ES zo 14. júla 1997 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS,

29. Dvadsiata druhá smernica Komisie 98/16/ES z 5. marca 1998 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS,

30. Dvadsiata tretia smernica Komisie 98/62/ES z 3. septembra 1998 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS,

31. Dvadsiata štvrtá smernica Komisie 2000/6/ES z 29. februára 2000 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS,

32. Dvadsiata piata smernica Komisie 2000/11/ES z 10. marca 2000 prispôsobujúca technickému pokroku prílohu II smernice Rady 76/768/EHS,

33. Smernica Komisie 2000/41/ES z 19. júna 2000, ktorou sa po druhýkrát predlžuje termín, po ktorom sú zakázané testy na zvieratách na zložky alebo kombinácie zložiek kozmetických výrobkov,

34. Dvadsiata šiesta smernica Komisie 2002/34/ES z 15. apríla 2002 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III a VII smernice Rady 76/768/EHS,

35. Smernica Komisie 2003/1/ES zo 6. januára 2003 prispôsobujúca technickému pokroku prílohu II smernice Rady 76/768/EHS,

36. Smernica Komisie 2003/16/ES z 19. februára 2003 prispôsobujúca technickému pokroku prílohu III smernice Rady 76/768/EHS,

37. Smernica Komisie 2003/80/ES z 5. septembra 2003 ustanovujúca symbol označenia trvanlivosti kozmetických výrobkov v prílohe VIIIa smernice Rady 76/768/EHS,

38. Smernica Komisie 2003/83/ES z 24. septembra 2003 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III a VI smernice Rady 76/768/EHS.

Touto vyhláškou sa čiastočne transponujú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:

1. Smernica Rady 82/368/EHS zo 17. mája 1982 pozmeňujúca druhýkrát smernicu Rady 76/768/EHS,

2. Smernica Komisie 95/17/ES z 19. júna 1995 o detailných pravidlách pre aplikáciu smernice Rady 76/768/EHS o neuvedení jednej alebo viacerých zložiek v označení kozmetických výrobkov,

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/15/ES z 27. februára 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS.

Smernice sú preložené do slovenského jazyka a preklad smerníc sa nachádza v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 256/2003 Z. z.

2) § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 256/2003 Z. z.

3) § 23 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z.

4) § 14 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 256/2003 Z. z.

5) § 11 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení zákona č. 128/2002 Z. z.

6) § 6 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.