Oznámenie č. 147/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou v oblasti školstva a kultúry na roky 2004 – 2006

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-147
Čiastka 69/2004
Platnosť od 19.03.2004
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudol platnosť 27. februára 2004 na základe čl. 35.

Pôvodný predpis 19.03.2004

147

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. februára 2004 bol v Aténach podpísaný Program spolupráce medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou v oblasti školstva a kultúry na roky 2004 – 2006.

Program spolupráce nadobudol platnosť 27. februára 2004 na základe čl. 35.

Do textu Programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky alebo na jeho internetovej stránke www.education.gov.sk.