Oznámenie č. 131/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-131
Čiastka 61/2004
Platnosť od 13.03.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 31. marca 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 595/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. januára 2006.

Pôvodný predpis 13.03.2004

131

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 9 a 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 27. februára 2004 č. 5/2004 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah a spôsob uverejňovania informácií o činnosti banky a pobočky zahraničnej banky, o uložených opatreniach na nápravu a pokutách banke a pobočke zahraničnej banky, o finančných ukazovateľoch banky, pobočky zahraničnej banky, konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku, ktorých je banka súčasťou, o akcionároch banky a o štruktúre konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, ktorých je banka súčasťou.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 9/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.