Oznámenie č. 123/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných a zvláštnych pasov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-123
Čiastka 59/2004
Platnosť od 11.03.2004
Pôvodný predpis 11.03.2004

123

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 2. júla 2003 č. 554 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných a zvláštnych pasov uzavretej výmenou nót (Praha, 24. mája 1956) vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou.

Platnosť dohody sa skončí 5. augusta 2004.