Redakčné oznámenie č. r1/c69/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-c69-r1
Čiastka 69/2003
Platnosť od 07.05.2003
Pôvodný predpis 07.05.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

V prílohe č. 1 v časti Požiadavky na vzdelanie a odbornú prax na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných kanalizácií pre I. až III. kategóriu majú byť v II. kategórii namiesto slov „od 2 000 do 25 0000“ správne uvedené slová „od 2 000 do 25 000“.