Zákon č. 99/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-99
Čiastka 47/2003
Platnosť od 21.03.2003
Účinnosť od 21.03.2003
Aktuálne znenie 21.03.2003

99

ZÁKON

z 27. februára 2003,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) vyradením motorového vozidla z cestnej premávky.14a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 103 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.