Oznámenie č. 91/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rastlín

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-91
Čiastka 42/2003
Platnosť od 14.03.2003 do01.05.2004
Zrušený 337/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. apríla 2001 na základe článku 15.

Pôvodný predpis 14.03.2003

91

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rastlín.

Dohoda nadobudla platnosť 13. apríla 2001 na základe článku 15.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.