Oznámenie č. 85/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-85
Čiastka 39/2003
Platnosť od 08.03.2003
Redakčná poznámka

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Budapeštianskej zmluve nadobudli platnosť 2. októbra 2002 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň.

Pôvodný predpis 08.03.2003

85

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Únie pre medzinárodné uznávanie uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (Budapeštianska únia) boli 1. októbra 2002 v Ženeve prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (vyhláška č. 212/1989 Zb.).

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Budapeštianskej zmluve nadobudli platnosť 2. októbra 2002 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň.

K oznámeniu č. 85/2003 Z. z.

ZMENY

Vykonávacieho predpisu k Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania

Pravidlo 13

Uverejňovanie vykonávané Medzinárodným úradom

13.1. Forma uverejnenia

Každé uverejnenie vykonávané Medzinárodným úradom, o ktorom je zmienka v Zmluve alebo v tomto vykonávacom predpise, sa vykoná v papierovej forme alebo v elektronickej forme.

13.2. Obsah

a) Minimálne jedenkrát ročne, prednostne v prvom štvrťroku, sa zverejní aktualizovaný zoznam medzinárodných ukladacích miest vrátane údajov o druhoch mikroorganizmov, ktoré sa v týchto ukladacích miestach môžu ukladať, ako aj o výške poplatkov nimi vyberaných.

b) Úplná informácia o uvedených skutočnostiach sa zverejní jedenkrát, a to ihneď po vzniku predmetnej skutočnosti.

body i) až v) bez zmeny

Anglické znenie textu