Oznámenie č. 62/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-62
Čiastka 31/2003
Platnosť od 27.02.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. marca 2003 na základe článku 10 ods. 1.

Pôvodný predpis 27.02.2003

62

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. októbra 2002 bola v Kišiňove podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci.

Dohoda nadobudne platnosť 23. marca 2003 na základe článku 10 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.