Opatrenie č. 614/2003 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-614

(v znení č. 412/2006 Z. z.)

Čiastka 250/2003
Platnosť od 31.12.2003 do30.06.2013
Účinnosť od 01.07.2006 do30.06.2013
Zrušený 139/2013 Z. z.
Znenie 01.07.2006

614

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 19. decembra 2003

o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona

Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 15 a § 13 ods. 11 zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Toto opatrenie ustanovuje podrobnosti o

a) náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu vrátane príloh na

1. vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,

2. poskytovanie devízových peňažných služieb,

3. zmenárenskú činnosť,

b) spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie,

c) požiadavkách na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami alebo na poskytovanie devízových peňažných služieb.

DRUHÁ ČASŤ

DEVÍZOVÁ LICENCIA NA VYKONÁVANIE BEZHOTOVOSTNÝCH OBCHODOV S PEŇAŽNÝMI PROSTRIEDKAMI V CUDZEJ MENE

§ 2

(k § 6 ods. 15 zákona)

(1) Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, ktoré označujú osobu predkladajúcu žiadosť, sú

a) obchodné meno a sídlo žiadateľa,

b) identifikačné číslo žiadateľa,

c) meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, a meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene.

(2) Prílohami žiadosti podľa odseku 1, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 4 písm. a) a ods. 6 zákona, sú

a) zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva právnickej osoby,

b) stanovy právnickej osoby, ak boli vydané,

c) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci vznik právnickej osoby, ak sa táto právnická osoba do obchodného registra nezapisuje, alebo iný obdobný doklad, ak je žiadateľom právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,

d) vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,

e) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene.

f) doklad o splatenom vklade do základného imania,

g) podnikateľský zámer žiadateľa,

h) doklad preukazujúci spôsob zabezpečenia obchodov proti rizikám a spôsob ich merania, sledovania a riadenia týchto rizík,

i) informácia o postupe pri uzatváraní, vykonávaní a vyrovnaní obchodov vrátane mechanizmu tvorby cien, vzorov zmlúv uzatváraných s klientmi a potvrdení o uzatvorenom obchode a uskutočnenom obchode,

j) doklady preukazujúce materiálno-technické, organizačné a personálne zabezpečenie činností súvisiacich s vykonávaním obchodov,

k) doklad o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní alebo doklad o ukončení úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a doklad o dĺžke praxe v ekonomickej oblasti osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa.

§ 3

(k § 13 ods. 11 zákona)

(1) Evidencia o bezhotovostných obchodoch s peňažnými prostriedkami v cudzej mene podľa § 13 ods. 8 písm. a) zákona sa skladá z denných záznamov pod poradovými číslami v súvislom číselnom rade a z dokladov uvedených v odsekoch 3 a 4.

(2) Záznam podľa odseku 1 sa vyhotovuje bezodkladne po dohodnutom obchode a obsahuje najmä tieto údaje:

a) poradové číslo záznamu,

b) evidenčné číslo obchodu, ktoré je totožné s evidenčným číslom na príslušnom doklade potvrdzujúcom dohodnutý alebo vyrovnaný obchod,

c) identifikujúce jednotlivých účastníkov obchodu v tomto členení:

1. meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia, ak je klientom fyzická osoba,

2. obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je klientom právnická osoba,

3. obchodné meno devízového miesta, identifikačné číslo, adresa prevádzkarne, meno, priezvisko a podpis oprávneného zamestnanca podľa podpisového vzoru (ďalej len „identifikačné znaky devízového miesta“),

d) označenie cudzej meny medzinárodným kódom ISO, jej množstvo, kurz,

e) kurzovú hodnotu obchodu, ktorá je určená násobkom dohodnutého kurzu a množstva nakupovanej alebo predávanej meny (ďalej len „kurzová hodnota“),

f) cenu služby,

g) dátum dohodnutia a lehotu vyrovnania obchodu,

h) bankové spojenie na prevod peňažných prostriedkov,

i) dátum a miesto vyhotovenia záznamu.

(3) Doklad o dohodnutom obchode, ktorý obsahuje údaje uvedené v odseku 2 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený klientovi na účely prípadnej reklamácie.

(4) Doklad o vykonanom vyrovnaní obchodu vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený klientovi na účely prípadnej reklamácie, obsahuje tieto údaje:

a) evidenčné číslo obchodu,

b) dátum splatnosti príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech klienta,

c) označenie meny medzinárodným kódom ISO, jej množstvo,

d) bankové spojenie na prevod peňažných prostriedkov,

e) identifikačné znaky devízového miesta,

f) dátum a miesto vyhotovenia dokladu.

(5) Pri vykonaní storna bezhotovostného obchodu s peňažnými prostriedkami v cudzej mene sa označia obidva rovnopisy dokladu slovom „storno“ a uvedie sa evidenčné číslo obchodu, identifikačné znaky devízového miesta, dátum a miesto vyhotovenia.

(6) Záznam podľa odseku 2 a doklady podľa odsekov 3 a 4 sa vedú za každú prevádzkareň samostatne.

(7) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na sprostredkúvanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene devízovým miestom, ktoré je oprávnené len na sprostredkúvanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene výhradne medzi bankami, pričom nie je oprávnené od nich prijímať peňažné prostriedky.

§ 4

(k § 13 ods. 11 zákona)

(1) Bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene sa vykonávajú podľa dohodnutého nákupného kurzu alebo predajného kurzu.

(2) Cena účtovaná za poskytnuté služby pri bezhotovostných obchodoch s peňažnými prostriedkami v cudzej mene podľa § 13 ods. 8 písm. d) zákona sa určí pevnou sadzbou alebo v percentách z kurzovej hodnoty; ceny služieb sa vyjadrujú arabskými číslicami.

§ 5

(k § 13 ods. 11 zákona)

(1) Údaje o vykonaných bezhotovostných obchodoch s peňažnými prostriedkami v cudzej mene za predchádzajúci kalendárny štvrťrok podľa § 13 ods. 8 písm. f) zákona sa predkladajú na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1; ak sa v kalendárnom štvrťroku nevykonal bezhotovostný obchod s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, uvedú sa v príslušných riadkoch a príslušných stĺpcoch tlačiva nuly.

(2) Údaje podľa odseku 1 sa predkladajú za každú prevádzkareň osobitne, a to najneskôr do 15 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka.

TRETIA ČASŤ

DEVÍZOVÁ LICENCIA NA POSKYTOVANIE DEVÍZOVÝCH PEŇAŽNÝCH SLUŽIEB

§ 6

(k § 6 ods. 15 zákona)

(1) Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie na poskytovanie devízových peňažných služieb, ktoré označujú osobu predkladajúcu žiadosť, sú

a) obchodné meno a sídlo žiadateľa,

b) identifikačné číslo žiadateľa,

c) meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ poskytovať devízové peňažné služby.

(2) Prílohami žiadosti podľa odseku 1, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 4 písm. a) a ods. 7 zákona, sú

a) zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva právnickej osoby,

b) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci vznik právnickej osoby, ak sa táto právnická osoba do obchodného registra nezapisuje, alebo iný obdobný doklad, ak je žiadateľom právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,

c) vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ poskytovať devízové peňažné služby, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,

d) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ poskytovať devízové peňažné služby,

e) doklad o splatenom vklade do základného imania,

f) doklady preukazujúce materiálno-technické, organizačné a personálne zabezpečenie činností súvisiacich s poskytovaním devízových peňažných služieb vrátane technického popisu poskytovania devízových peňažných služieb,

g) zmluva s osobou, ktorá zabezpečuje bezhotovostný cezhraničný prevod peňažných prostriedkov, alebo jej osvedčená kópia,

h) doklad o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní alebo doklad o ukončení úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a doklad o dĺžke praxe v ekonomickej oblasti osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa.

§ 7

(k § 13 ods. 11 zákona)

(1) Evidencia o poskytovaní devízových peňažných služieb podľa § 13 ods. 8 písm. a) zákona sa vyhotovuje v listinnej podobe a skladá sa z

a) dokladu o cezhraničnom prevode peňažných prostriedkov, ak je suma prevodu určená na prevod zo Slovenskej republiky do iného štátu (ďalej len „doklad o zasielaní peňazí“),

b) dokladu o cezhraničnom prevode peňažných prostriedkov, ak je suma prevodu určená z iného štátu do Slovenskej republiky (ďalej len „doklad o príjme peňazí“),

c) denníka devízových peňažných služieb.

(2) Doklad o zasielaní peňazí alebo doklad o príjme peňazí sa označí poradovým číslom v súvislom číselnom rade; tieto doklady sa vyhotovujú v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený klientovi na účely prípadnej reklamácie.

(3) Doklad o zasielaní peňazí obsahuje najmä

a) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zasielateľa,

b) meno, priezvisko a adresu príjemcu peňazí,

c) označenie peňažných prostriedkov medzinárodným kódom ISO a sumu peňažných prostriedkov,

d) cenu služby,

e) identifikačné znaky devízového miesta,

f) dátum a miesto vyhotovenia dokladu,

g) podpis zasielateľa,

h) kontrolné číslo, ktorým je nezameniteľné niekoľkomiestne číslo transakcie, ktoré sa oznamuje príjemcovi peňazí.

(4) Doklad o príjme peňazí obsahuje najmä

a) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt príjemcu peňazí,

b) meno, priezvisko a adresu zasielateľa peňazí,

c) označenie peňažných prostriedkov medzinárodným kódom ISO a sumu peňažných prostriedkov,

d) cenu služby, ak nebola uhradená zasielateľom peňazí,

e) identifikačné znaky devízového miesta,

f) dátum a miesto vyhotovenia a podpis príjemcu peňazí,

g) kontrolné číslo, ktorým je nezameniteľné niekoľkomiestne číslo transakcie, ktoré príjemcovi oznámil zasielateľ peňazí.

(5) Denník devízových peňažných služieb obsahuje

a) poradové číslo dokladu,

b) kontrolné číslo,

c) označenie peňažných prostriedkov medzinárodným kódom ISO a sumu peňažných prostriedkov v členení

1. suma zasielaných peňažných prostriedkov, štát príjemcu a dátum doručenia peňažných prostriedkov príjemcovi,

2. suma prijatých peňažných prostriedkov a štát zasielateľa.

(6) V denníku devízových peňažných služieb sa denne vyčísli objem zasielaných peňažných prostriedkov a objem prijatých peňažných prostriedkov; záznam o tomto objeme obsahuje podpis oprávneného zamestnanca devízového miesta.

(7) Doklady podľa odseku 1 sa vedú za každú prevádzkareň osobitne.

§ 8

(k § 13 ods. 11 zákona)

Cena účtovaná za poskytnuté služby podľa § 13 ods. 8 písm. d) zákona sa pri devízových peňažných službách určí pevnou sadzbou alebo v percentách zo sumy zasielaných peňažných prostriedkov alebo zo sumy prijatých peňažných prostriedkov.

§ 9

(k § 13 ods. 11 zákona)

Údaje o poskytnutých devízových peňažných službách podľa § 13 ods. 8 písm. f) zákona sa predkladajú Národnej banke Slovenska v listinnej podobe do 15 kalendárnych dní nasledujúceho kalendárneho štvrťroka za predchádzajúci kalendárny štvrťrok v rozsahu údajov podľa § 7 ods. 5.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DEVÍZOVÁ LICENCIA NA ZMENÁRENSKÚ ČINNOSŤ

§ 10

(k § 6 ods. 15 zákona)

(1) Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie na zmenárenskú činnosť, ak je žiadateľom fyzická osoba, sú

a) meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia žiadateľa,

b) obchodné meno žiadateľa,

c) identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,

d) meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť.

(2) Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie na zmenárenskú činnosť, ak je žiadateľom právnická osoba, sú

a) obchodné meno a sídlo žiadateľa,

b) identifikačné číslo žiadateľa,

c) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, a meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť.

(3) Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú

a) výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, ak žiadateľ má oprávnenie prevádzkovať živnosť,

b) doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 3 písm. c) až e) zákona, a to

1. vyhlásenie žiadateľa o tom, že je plne spôsobilý na právne úkony,

2. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa,

3. vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,

4. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť.

(4) Prílohami žiadosti podľa odseku 2 sú

a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci vznik právnickej osoby, ak sa táto právnická osoba do obchodného registra nezapisuje, alebo iný obdobný doklad, ak je žiadateľom právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,

b) doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona, a to

1. vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,

2. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť.

(5) Prílohami žiadosti o udelenie devízovej licencie na zmenárenskú činnosť, ktorej predmetom je predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti, okrem príloh podľa odsekov 3 a 4 sú

a) vyhlásenie žiadateľa o tom, že vykonáva obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti nepretržite najmenej 12 mesiacov v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a devízovou licenciou,

b) potvrdenie Národnej banky Slovenska alebo osoby určenej Národnou bankou Slovenska o tom, že osoba, ktorá bude vykonávať pre žiadateľa predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene, absolvovala odborný kurz na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania.

§ 11

(k § 13 ods. 11 zákona)

(1) Evidencia o vykonávaní nákupu peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene podľa § 13 ods. 8 písm. a) zákona sa vedie v listinnej podobe a skladá sa z valutového denníka a dokladu o odpočte o nákupe cudzej meny alebo predaji cudzej meny.

(2) Doklad o odpočte podľa odseku 1 sa označí poradovým číslom v súvislom číselnom rade a uvedú sa tieto údaje:

a) označenie cudzej meny medzinárodným kódom ISO, jej množstvo, kurz a kurzová hodnota,

b) suma nakúpených alebo predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene po odpočítaní ceny služby vyjadrená v slovenských korunách,

c) cena služby,

d) identifikačné znaky devízového miesta,

e) dátum a miesto vyhotovenia dokladu o odpočte.

(3) Okrem údajov podľa odseku 2 sa v doklade o odpočte uvedie

a) pri nákupe alebo predaji šekov

1. meno a priezvisko klienta, druh, číslo a štát vystavenia preukazu totožnosti,

2. čísla šekov,

3. obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá prepláca šek (šekovník),

b) pri nákupe alebo predaji bankoviek a mincí v hodnote presahujúcej 1 000 EUR

1. meno a priezvisko klienta,

2. druh, číslo, dobu platnosti a štát vystavenia preukazu totožnosti.

(4) Hodnota podľa odseku 3 písm. b) sa vypočíta ako podiel kurzovej hodnoty uvedenej na doklade o odpočte a kurzu eura voči slovenskej korune vyhláseného Národnou bankou Slovenska a platného v deň vystavenia dokladu o odpočte.

(5) Doklad o odpočte podľa odseku 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený klientovi na účely prípadnej reklamácie; pri vykonávaní storna nákupu peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaja peňažných prostriedkov v cudzej mene sa označia obidva rovnopisy slovom „storno“ a uvedú sa identifikačné znaky devízového miesta, dátum a miesto vystavenia.

(6) Valutový denník je súbor denných záznamov o všetkých uskutočnených obchodoch pri zmenárenskej činnosti obsahujúci údaje z dokladu o odpočte, ktorými sú dátum vyhotovenia dokladu o odpočte, poradové číslo dokladu o odpočte, označenie cudzej meny medzinárodným kódom ISO, množstvo peňažných prostriedkov v cudzej mene s vyznačením, či ide o ich nákup, alebo o ich predaj.

(7) Ak je udelená devízová licencia

a) na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene, zaznamenajú sa vo valutovom denníku okrem údajov podľa odseku 6 aj údaje o použití nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene doložené

1. účtovným dokladom alebo

2. iným dokladom obsahujúcim označenie dokladu, účel použitia peňažných prostriedkov v cudzej mene, sumu peňažných prostriedkov, označenie preberajúcej strany a odovzdávajúcej strany, ich podpisy, dátum a miesto vystavenia dokladu,

b) na nákup a predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene okrem údajov podľa odseku 6, zaznamenajú sa aj údaje

1. o inom použití, ako je predaj nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene, doloženom účtovným dokladom alebo iným dokladom obsahujúcim označenie dokladu, účel použitia peňažných prostriedkov v cudzej mene, sumu peňažných prostriedkov,

2. o nadobudnutí peňažných prostriedkov v cudzej mene inak ako nákupom peňažných prostriedkov v cudzej mene doloženom účtovným dokladom alebo iným dokladom obsahujúcim označenie dokladu, zdroj nadobudnutia peňažných prostriedkov v cudzej mene, sumu peňažných prostriedkov, označenie preberajúcej strany a odovzdávajúcej strany, ich podpisy, dátum a miesto vystavenia dokladu.

(8) Vo valutovom denníku sa denne vyčísli objem nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene, objem predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene, objem použitých peňažných prostriedkov v cudzej mene podľa odseku 7 písm. a) a písmena b) prvého bodu a objem peňažných prostriedkov nadobudnutých podľa odseku 7 písm. b) druhého bodu, a to podľa jednotlivých cudzích mien, a uvedú sa ich zostatky, ktoré sa zaznamenajú do valutového denníka nasledujúci pracovný deň.

(9) Doklady o odpočtoch a valutový denník podľa odseku 1 sa vedú za každú prevádzkareň osobitne.

§ 12

(k § 13 ods. 11 zákona)

Kartotéka platidiel podľa § 13 ods. 8 písm. b) zákona sa vedie vo forme vyobrazenia a opisu platných bankoviek a mincí slovenskej meny a cudzej meny a uvedením informácií o vydaní a platnosti týchto platidiel, o čase určenom na ich výmenu v prípade skončenia ich platnosti a popisom alebo vyobrazením ich známych falzifikátov.

§ 13

(k § 13 ods. 11 zákona)

(1) Nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene sa vykonáva podľa nákupného kurzu alebo predajného kurzu uvedeného v kurzovom lístku devízového miesta.

(2) Cena účtovaná za poskytnuté služby podľa § 13 ods. 8 písm. d) zákona pri zmenárenskej činnosti sa určí pevnou sadzbou alebo v percentách z kurzovej hodnoty; ceny jednotlivých služieb sa vyjadrujú arabskými číslicami.

§ 14

(k § 13 ods. 11 zákona)

(1) Údaje o množstve nakúpených a predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene za predchádzajúci kalendárny štvrťrok podľa § 13 ods. 8 písm. f) zákona sa predkladajú Národnej banke Slovenska na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, a to súhrnne za všetky prevádzkarne a zmenárenské automaty devízového miesta. Údaje o množstve nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene zodpovedajú súčtu údajov na vyhotovených nákupných dokladoch o odpočtoch a údaje o množstve predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene zodpovedajú súčtu údajov na vyhotovených predajných dokladoch o odpočtoch. Ak sa v kalendárnom štvrťroku nevykonal nákup alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene, uvedú sa v príslušných riadkoch a príslušných stĺpcoch tlačiva nuly.

(2) Údaje podľa odseku 1 sa zasielajú Národnej banke Slovenska a to najneskôr do 15 kalendárnych dní nasledujúceho štvrťroka.


PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. marca 1998 č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami (oznámenie č. 98/1998 Z. z.) v znení opatrenia č. 5/2002 (oznámenie č. 531/2002 Z. z.).

§ 16

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Marián Jusko v. r.


Príloha č. 1
k opatreniu č. 614/2003 Z. z.

VZOR 01

Príloha č. 2
k opatreniu č. 614/2003 Z. z.

VZOR 02