Oznámenie č. 61/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní vyhlásenia o vzájomnosti zo strany provincie Alberta a province Manitoba v Kanade

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-61
Čiastka 31/2003
Platnosť od 27.02.2003
Pôvodný predpis 27.02.2003

61

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. decembra 2002 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") vyhlásenia o vzájomnosti zo strany provincie Alberta a provincie Manitoba v Kanade na účely aplikácie ustanovenia § 64 písm. e) zákona vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí súdov o výživnom, ako aj na účely aplikácie § 50 zákona v konaniach o určenie výživného súdom.

Do textu vyhlásení možno nazrieť na odbore medzinárodného práva súkromného a právneho styku s cudzinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.